Missionsnytt

Missionssällskapet Bibeltrogna Vänners Missionsråd (BVMR) höll sammanträde på Åhus Missionsgård den 18 januari. Eftersom det var årets första sammanträde, skedde konstituering i enlighet med rådets arbetsordning.
Fride Månsson, som varit med allt sedan rådet bildades, hade vid ELM sydvästs senaste årsmöte i januari avböjt återval såsom missionsrådsledamot. Fride tackade för de gångna årens samarbete och försäkrade att han också fortsättningsvis i förbön vill följa BV:s missionsarbete i utlandet.
I egenskap av vice ordförande övertog Bengt Hjort ordförandeklubban och framförde missionsrådets tack till Fride Månsson för lång och trogen tjänst. Därefter företogs konstituering. Bengt Hjort valdes till ordförande och Thorkil Ambrosen till vice ordförande för en tid av ett år. BVMR består därför av följande ledamöter:
Från BV: Bengt Hjort (ordförande), Bengt Larsson. Från ELM i Danmark: Thorkil Ambrosen (vice ordförande), Paul Otto Kjøller. Från ELM sydväst: Mats Giselsson, Sven-Ingvar Tuvesson. Från KUS: Rune Giselsson, Ebbe Ragnarsson. Från NSM: Arthur Einarsson, Erling Hansson. Adjungerade: Roland Gustafsson (sekreterare), Per-Martin Hjort, Nils-Göran Nilsson, Carlåke Söderlind.
BVMR:s uppgift är, enligt den utarbetade arbetsordningen, bl. a:
• att vara ett rådgivande organ till BV:s styrelse i frågor som rör den yttre missionen
• att förbereda ärenden som skall föreläggas BV:s styrelse
• att genom kontakter med missionsvännerna hålla missionsintresset levande och uppmuntra till förbön för och trohet i den av Jesus anbefallda uppgiften.
Vid sammanträdet välkomnades några hemmavarande missionärer och de delgav goda och intressanta rapporter om arbetet på de respektive missionsfälten:
Emma och Henrik Birgersson, som under två månader (december 1996 – februari 1997) gör avbrott i sin fyraÂårsperiod från arbetet i Chiclayo, Peru.
Annemarie och Stefan Ekström, som i november avslutade sin missionärstjänst i Kenya. Eskil Engström, som avslutat sin första period i Kenya, men som under våren (februari – maj) återvänder till Afrika för punktinsatser i såväl Kenya som Etiopien.
Hanna-Karin och Workneh Hechamo, som fortfarande väntar på de etiopiska myndigheternas utfärdande av arbetstillstånd för insatser i Etiopien.
Flera ärenden i anslutning till missionsarbetet i Eritrea, Etiopien, Kenya och Peru behandlades och förslag till beslut föreläggs nu BV:s styrelse den 8 februari. Många svåra frågor och ställningstaganden finns ständigt på dagordningen vid dessa sammanträden.
För Eritrea, Etiopien och Kenya gäller det ofta BV:s fortsatta relationer med samarbetskyrkorna (LCEr, LCEt och ELCK). Det etablerade arbetet håller mer och mer på att överlåtas till de nationella kyrkorna, men samtidigt har BV:s mångåriga arbete och strategi skapat ett stort ekonomiskt beroende. Det blir därför tidvis en smärtsam process för båda parter när något nytt håller på att växa fram. Vidare pågår överväganden om nya tänkbara åtaganden i Östafrika. Vill Gud att våra positioner skall flyttas till ännu icke nådda folkslag i nya områden?
I Peru pågår ett viktigt arbete med att utarbeta en konstitution för den nationella missionsorganisationen i norra Peru, Misión Evangélica Luterana (MEL), där såväl BV som World Mission Prayer League (WMPL) från USA ingår som samarbetspartners.
Tack, käre missionsvän, för fortsatt förbön för missionsarbetet, för våra utsända missionärer och för rekryterade missionärer som förbereder sig inför sin utresa. Vi behöver också fortsättningsvis be att skördens Herre skall kalla fler arbetare till den stora skörden! De som kallats att vara med i rådgivande och beslutande organ behöver också din förbön, såväl som de som skall koordinera kontakterna mellan hemland och missionsfält. Att vi får behålla trogna givare till missionsarbetet är också viktigt. Vi har fått höra och ta emot Guds evangelium, som förmedlar evigt liv, frid och salighet. Vi uppmanas i enlighet med Jesu ord: ”Det ni har fått som gåva, ge det som gåva.” Matt.10:8b.
Missionsällskapet Bibeltrogna Vänners (numera Evangelisk Luthersk Mission) postgiro: 558 43-7

Roland Gustafsson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan