Skapelse eller utveckling?

Temadag på Breanäs Missionsgård

Stort var intresset för temadagen om vårt ursprung den 25 januari, då Mats Molén från Umeå som rubrik på sina föredrag hade Livets uppkomst, Djurens och människans uppkomst, Jordens ålder, Bibeln, Dinosaurierna och Noas flod samt Bibelkritik – Evolution – Skapelse – Etik. Välvillig kommitté och kökspersonal tog emot 120 personer, som väl fick sittplats under föredragen men bildade lång kö i väntan på det goda som serverades i köket. Breanäs Missionsgård är vackert belägen vid sjön Immeln i nordöstra Skånes skogsbygd, och till Skaparens ära strålade solen vid ankomsten och tusentals stjärnor vid hemresan – mot alla som kommit för att lyssna till denne, såväl i kyrkliga som vetenskapliga sammanhang, kände profil.Mats Molén är ämneslärare i biologi,kemi, fysik och matematik. Han har en Master of Science från York University i Kanada, två fil. kand. från Umeå Universitet och är författare till bl. a. boken Vårt Ursprung och många artiklar i tidskriften Genesis. Nämnas bör också Skapelsemuseet i Umeå – under uppbyggnad men delvis öppet för besökare.

Efter inledning, en kort intervju med föredragshållaren och lovsång till Skaparen blev det en rivstart med början i urtiden. Med alla till buds stående hjälpmedel – högtalaranläggning, stordia, pekpinne, diabilder, armar och händer samt pedagogiska knep lyckades talaren få sina åhörare att lyssna aktivt hela eftermiddagen och en bra bit in på kvällen. Några barn syntes bland åhörarna, medan andra deltog i aktiviteter tillsammans med barnledare. En och annan fråga besvarades i anslutning till respektive föredrag, några hänsköts till efter kvällsföredraget, och en del blev p.g.a. tidsbrist obesvarade. Kunde möjligen åhörarskarans sammansättning – med tanke på varierande ålder och förkunskaper – vara orsak till en genomgående lättsam framställning som ibland, kanske oavsiktligt, framkallade skratt?

TRO OCH VETANDE

”Den som är anhängare av evolutionsteorin tror lika mycket som den som tror på en Skapare såsom upphov till allting – enligt Bibeln. Vetenskapen sysslar med materia, energi m.m. och har sina begränsningar, eftersom det finns vissa företeelser som inte kan förklaras vetenskapligt, t. ex. kärlek och andlighet. Dessutom är det svårt att bedriva forskning på urtiden. Vi kan se vilken tro som stämmer bäst med verkligheten”, löd första utmaningen. För varje ämne som behandlades gavs så en jämförelse mellan vetenskapliga fakta, som t. ex. fossilfynd, evolutionsteoretiska aspekter, respektive Bibelns utsagor med anknytning till nämnda fakta.

LIVETS UPPKOMST

Här beskrevs den bland evolutionister mest populära teorin om livets uppkomst – den om ”uratmosfären” och”ursoppan”. En starkt förenklad förklaring av denna teori med jämförelser som t. ex. svalnande hönssoppa med fett på ytan, gav en åhörare anledning att fråga vad en seriös vetenskapsman (evolutionist) skulle ha sagt om ett sådant uttalande. Svaret på denna fråga blev kort och en förklaring av aminosyror av olika slag, DNA, proteinsyntes m.m. följde. Bevis för en uratmosfär saknas, och de s. k. millerska experimenten är inget stöd för teorin att livet uppkommit av sig självt. Vidare var motargumenten, som gavs mot att livet uppkommit spontant i en syrefri uratmosfär eller ocean, att det ”för liv krävs information, ett språk (DNA-koden), mottagare som förstår språket och samverkan – allt detta högst osannolikt utan en informationskälla, en Skapare.”

DJURENS OCH MÄNNISKANS UPPKOMST

Många spännande bilder visades, och exemplet ”urfågeln” beskrevs och jämfördes med en nu levande fågels ungar, vilka med hjälp av klor på vingarna, liksom urfågeln, kan klättra uppför en trädstam. Klorna har enligt evolutionsteorin tagits som stöd för släktskap med ödlor. Urfågeln, som visat sig vara mycket lik en fågel, kan knappast vara en mellanform mellan kräldjur och däggdjur. Faktaunderlag för s. k. apmänniskor har ofta utgjorts av enstaka kroppsdelar, ibland krossade, ibland medvetet felaktigt ihopsatta eller bristfälliga på annat sätt. ”Där man p. g. a. stora skillnader hade väntat sig många mellanformer, saknas dessa (nästan helt), vilket tyder på att det inte skett någon utveckling från lägre till högre former – s. k. makro-evolution”, hävdade talaren. Färg- och formförändringar, mikroevolution, kan däremot påvisas.

EVOLUTIONSTEORINS KONSEKVENSER

Som exempel på vad läromedel i naturvetenskapliga ämnen i skolan kan innehålla gavs följande citat: ”Genom en kombination av slump och nödvändighet har evolutionen skapat en hjärna som förmår fatta, att evolutionen har ägt rum” (fransk ateist), ”Det enda ändamål, som vetenskapen kan urskilja, är att överleva för att fortplanta sig” och ”Livet är i detta perspektiv inget annat än en bråkig parentes mellan två intigheter”. Att sådana påståenden, som innehåller något helt annat än objektiva, vetenskapliga fakta, kan skapa missmod och vilseleda unga människor, gavs det flera exempel på. När evolutionsteorin presenteras som sanning, vilket ofta är fallet, kan också de etiska konsekvenserna bli skrämmande. Betydelsen av att hålla debatten skapelse – evolution levande framstod som ännu större efter sådana uttalanden som: ”Inget nyfött barn borde förklaras vara människa innan det har fått sina arvsanlag undersökta. Skulle barnet inte bestå provet har det förverkat rätten att leva” (F. Crick i Pacific News Service, Jan.-78). Ett annat skrämmande exempel, som visades, är det stamträd över människor från olika delar av världen med tyskar längst upp, vilket Hitlers landsman, zoologiprofessorn E. Haeckel, publicerade i sin ”Naturlig skapelsehistoria” 1911. Kunde denna tillämpning av evolutionsteorin annat än ge stöd åt Hitler och hans rasideologi? Å andra sidan vittnade både talare och åhörare också om betydelsen av objektiv undervisning, om att revolutionerande och hoppfulla tankar drabbat olika människor, då dessa ställts inför påståendet att evolution inte är bevisad, och att observerbara fakta inte motsäger Bibelns framställning av en Skapare, som upphov till allting. Efter ett intensivt kvällsföredrag, av en till synes outtröttlig talare, hade denne dessutom hunnit med ormstjärnor, dolksvansar, dinosaurier, fossiliserad manet, ordningen i universum, Bibelns syndaflodsberättelse som exempel på inverterad parallellism och mycket annat. Utan tvekan till Skaparens ära och med människors frälsning i syfte. Som avslutning lästes ur Ps. 95 och Ps. 139. Gemensamt sjöngs ”Tacken Konungarnas Konung… (LH 12)

Karin Andersson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan