Missionsnytt

Nya missionärer

Vid MBV:s styrelses sammanträde den 19 april mottogs med tacksamhet svar på kallelse till missionstjänst från makarna Karin och Anders Hansson, Stockholm. Karin har utbildning och erfarenheter från sjukvård, teologi, sekreterar- och grundskolläraryrkena. Anders, som har vuxit upp i Kenya, är utbildad ortopedingenjör. Både Karin och Anders har f. n. tjänstledigt från sina tjänster i Stockholm och har under våren gått på Strandhems Bibelskola. De har erfarit en kallelse att gå in i bibelöversättningsarbete och kommer under det närmaste året (fr. o. m. juli) att studera alfabetiserings- och översättningsvetenskap vid Wycliffes skola Summer Institute of Linguistics utanför Oxford, England. Vi återkommer med en närmare presentation av Karin och Anders med dottern Regina (nio månader) i ett senare nummer.

 

NYTT FRÅN KENYA
I marsnumret (sid.23) redogjorde vi för relationerna mellan MBV och ELCK. – Vad har då hänt sedan dess? Den 9 april höll ELCK sitt andra årsmöte på Matongo. Huvudärendet på dagordningen var att få förmedlat en ekonomisk rapport, inklusive revision, för 1996 års verksamhet. Det visade sig, dessvärre, att någon sådan rapport inte fanns att förelägga årsmötesdelegaterna. Kyrkans ledning kunde helt enkelt inte presentera en ekonomisk rapport och ingen visade sig vilja ta ansvar för 1996 års verksamhet!

Årsmötesdelegater uttryckte på bred front sitt missnöje med kyrkans ledning och krävde att en redovisning skulle komma till stånd snarast möjligt. Det resulterade i ett beslut om ytterligare ett årsmöte. Någon exakt tidpunkt har ännu inte aviserats. Det intressanta är att de s. k. gräsrötterna i ELCK nu har vaknat till liv och börjat ställa rannsakande frågor till sina ledare. Detta ser vi som en mycket viktig och god utveckling! Missionsorganisationerna vill gärna hjälpa till att reda upp missförhållanden, men det är ännu viktigare att ELCK:s egna medlemmar tar ansvar för sin kyrka och sitt arbete.

Den 19 april träffades representanter från de i ELCK samarbetande missionsorganisationerna från Finland (SLEAF och LEAF), Norge (NLM) och Sverige (MBV) i Stockholm. Några omedelbara nya, gemensamma åtgärder från missionsorganisationernas sida är f. n. inte aktuella. Vi följer med tillförsikt den fortsatta utvecklingen i ELCK.

MBV fullföljer å sin sida den handlingsplan som tidigare beslutats och presenterats (jfr. marsnumret, sid.23). Missionsseminariet på Strandhem den 9–10 maj (se sid. 12–13), Missionsrådssammanträdet den 30–31 maj och MBV:s styrelses sammanträden och årsmöte den 13–16 juni utgör viktiga hållpunkter i den fortsatta planläggningen för våra missionsåtaganden i ELCK.

 

TILL ERITREA OCH ETIOPIEN
Per-Martin Hjort, som under det senaste året på halvtid varit anställd av MBV, NSM, ELM sydväst och KUS i en informations- och ungdomsmissionssekreterartjänst, kommer fr. o. m.  juli 1997 att på halvtid fortsätta som biträdande missionssekreterare i MBV, med speciell uppgift att ha ansvar för kontakterna med samarbetskyrkorna i Eritrea (LCEr) och Etiopien (LCEt).

Under tiden 8–26 juni kommer Per-Martin Hjort att besöka Eritrea och Etiopien för att aktualisera relationerna och diskutera konkreta ärenden med samarbetskyrkorna. Hans resa, hans gemenskap och samtal med våra medkristna i Eritrea och Etiopien har vi alla möjlighet att följa i förbön!

 

FRÅN ETIOPIEN
Under månaderna juni och juli kommer vi i mötesverksamheten, från söder till norr, att få besök av en gäst från den Lutherska Kyrkan i Etiopien (LCEt). Ato Gudeto Bonso, 57 år gammal, är gift och har fem barn. Han kommer från Qersa i Arsiprovinsen och blev kristen 1948, då han gick på missionens skola i Asella. Sedan 1963 har han varit aktiv i LCEt:s verksamhet. Han tjänstgör sedan 1981 som stationsföreståndare i Qersa. Han sitter i LCEt:s styrelse och utsågs 1995 till assisterande generalsekreterare.

Makarna Kristina och Per-Ebbe Ingvert kom den 16 maj hem för en tids sommaruppehåll i Sverige.

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan