De är på väg att gå förlorade!

Det seminarium om muslimmission som hölls på Församlingsfakulteten i Göteborg den 25–28 augusti samlade 20–30 deltagare i olika åldrar och med olika bakgrund: studenter, pensionärer, präster, missionärer, socialarbetare m.fl. Det ligger flera utmaningar i muslimmission.

Det seminarium om muslimmission som hölls på Församlingsfakulteten i Göteborg den 25–28 augusti samlade 20–30 deltagare i olika åldrar och med olika bakgrund: studenter, pensionärer, präster, missionärer, socialarbetare m.fl. Det ligger flera utmaningar i muslimmission.

  • Islam är den näst största religionen i världen och den som växer snabbast
  • Islam är nu Sveriges näst största religion
  • En femtedel av världens befolkning är muslimer men bara en missionär av 50 går till muslimvärlden
  • Islamsk mission konkurrerar i dag med kristen mission om att nå de folkgrupper som inte är vare sig kristna eller muslimer
  • Vill vi vara en levande missionsorganisation, måste muslimmission stå högt på agendan

”Vi känner maktlösheten men lutar oss mot den allsmäktige Guden.” (Norsk Asien-missionär.)

Den historiska utblick som gavs över muslimmissionen genom tiderna var tyvärr inte uppmuntrande – det var egentligen inte förrän i början av detta århundrade som muslimmission inleddes på allvar. Rädsla, fördomar, negativ syn på muslimer och en allmänt pessimistisk inställning till saken kan vara några skäl. Så mycket mer anledning till att vi nu hjälps åt att få ändrade attityder och att vi ser muslimerna som människor för vilka Jesus lidit döden, systrar och bröder, som är älskade av honom – utan att veta om det!

Utrymmet tillåter inte referat av prof Beyerhaus’ föreläsningar ”Mötet kristendom – islam”, inte heller olika personers redogörelser för erfarenheter från muslimarbete i Indonesien, Kenya, Mellanöstern och Göteborg, men det finns bandinspelningar på Församlingsfakulteten (Tel. 031-774 17 78) för den intresserade.

I stället kommer här några axplock från de föredrag som på olika sätt försökte besvara frågorna hur vi gör för att kunna nå muslimerna med evangeliet och vilka misstag som bör undvikas. Varken fiendeskapande konfrontation eller resultatlös dialog rekommenderades. Erfarenheten visar att för att vinna resultat är det viktigt att arbeta på rätt sätt. En bra utgångspunkt är att söka möta människors behov i vardagen: trygghet i livets olika faser, gemenskap eller vad det vara må.

Att radiomission är en effektiv metod visar det faktum att fler muslimer i Iran har blivit omvända under de år kristna radiosändningar pågått än under hela den tid man bedrivit traditionell missionsverksamhet där. Till länder i Mellanöstern riktar sig en kristen satellitkanal, Sat.7, med enbart araber som agerande, vilket gör att människor lyssnar mer intresserat, då de förstår att det är deras egna som kommer med budskapet.

Exempel på ”tältmakarmission” – människor som går in i muslimområden med vanliga yrken men samtidigt arbetar som missionärer – fick vi från Algeriet, där kristna koreanska oljearbetare arbetar.

Den viktigaste missionsmetoden – var du än arbetar – är den som bedrivs med ”kärlekens nyckel”. Älskar du inte muslimerna är det ingen mening med att du försöker missionera bland dem.

Det är viktigt att leva så, att andra börjar fråga: Varför lever du som du lever? Varför bryr du dig om mig? Och det är just så vi svenskar kan möta våra muslimska grannar. När det gäller muslimer har ju missionsfältet nu kommit mitt in i våra samhällen, de missionsfält som ofta varit stängda för vanlig mission.

Men kom ihåg: mission bland muslimer är ett långsiktigt projekt, där det gäller att i första hand vara medmänniska, för att vinna deras förtroende, och vänta med att tala om andliga ting tills initiativet kommer från dem själva.

Muslimmission är inget enkelt arbete, men det är å andra sidan inte beroende av vår egen styrka eller förmåga. Guds ord är levande och kraftigt; det har liv i sig självt och det är livgivande.

Bönens betydelse kan inte nog betonas. Om vi på allvar besinnade vilket mäktigt vapen bönen är, skulle vi använda det oändligt mycket mer. Utan bön – inget framgångsrikt arbete! Vad vi alla behöver, var vi än bor och vad vi än arbetar med i vardagen, är, som någon uttryckte det, ”nöd för muslimerna, eftersom vi vet att en människa utan Jesus är räddningslöst förlorad”.

Hanna-Karin Stark Hechamo

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan