Missionsnytt

ERITREA

Barnabas Mebrahtu är sedan i början av augusti på plats i Asmara. I ett brev daterat den 4 september skriver han: ”Nu har jag varit här i Asmara drygt en månad. Jag mår bra och vi har börjat med planeringen för musikskolan. LCEr:s styrelse har valt mig och sex personer som skall fungera som skolans kommitté.

Vi har haft vårt första möte den 30 augusti och nästa sammanträde blir den 6 september. I stort har vi kommit överens om att starta skolan så fort som möjligt. Vi skall börja med att städa skolutrymmen. Det som saknas är musikinstrument, skolbänkar, m.m. Vi planerar också för hur skolan skall kunna försörja sig själv på längre sikt och vi försöker hitta lokala inkomstkällor. När det gäller sång- och musikverksamhet så har LCEr:s styrelse utsett mig som körledare och ansvarig för musikverksamheten i Asmara-församlingen.

Det gläder mig mycket att få arbeta med ungdomarna. Den 6 september har vi ett stort möte med körmedlemmarna och jag förväntar mig att c:a 40 ungdomar skall vara på plats.

Under tiden 18-24 augusti hade vi ett ungdomsläger här i Asmara, där c:a 170 ungdomar från hela Eritrea samlades för att lyssna till Guds ord och prisa Herren med sång. På programmet fanns olika ämnen: lag och evangelium, bibelstudier i grupper, ungdomars delaktighet i kyrkans arbete, sång, första hjälpen, sport, m.m. Vi avslutade lägret den 24 augusti med sånggudstjänst. Kyrkan var fullsatt. Lägret var väl organiserat. Ungdomarna här i Asmara hade i samarbete med styrelsen arbetat hårt för att allt skulle gå som planerat. Och med Guds hjälp lyckades de mycket bra.”

 

ETIOPIEN

Den 24 augusti avskildes makarna Göransson för missionstjänst i LCEt (se sid. 19-20). Den 12 september flög familjen via Rom till Addis Abeba. Ett missionsseminarium Etiopien i fokus anordnades på Strandhem den 5 september. C:a 35 personer hade mött upp. Inledningsvis förmedlades information om missionsarbetet i Etiopien. Därefter följde samtal i grupper som slutligen redovisades i ett öppet forum. En delikat etiopisk måltid, injera och wott, serverades såsom kvällsmat, till allas belåtenhet och tacksamhet. Hanna-Karin och Workneh Hechamo, som länge väntat på utfärdande av arbetstillstånd i Etiopien, bokades under sensommaren in för utresa till Etiopien den 19 september. Även om deras papper ännu inte blivit färdiga har avsikten varit att Hanna-Karin skulle gå in i arbetsuppgifterna som missionens representant och att Workneh skulle assistera i projektverksamheten. De skulle, i likhet med Göranssons, fara ut på s. k. business visa. Den 12 september insjuknade emellertid Hanna-Karin och blev inlagd på sjukhus i Ängelholm, där hon fått ligga kvar för observation. Vi vet i skrivande stund inget mer definitivt om hälsosituationen, men uppmanar till fortsatt förbön för Hanna-Karin och Workneh.

Christina och Jan-Åke Johansson med barn, som också under en längre tid förberett sig för missionstjänst i Etiopien, får tills vidare avvakta med utresa eftersom deras ansökningar om arbetstillstånd ännu inte beviljats. Även om vi inte kan se och förstå allt, så vet vi att Gud har allt i sin hand: även när det stängs för oss i livet. De som drabbas och får gå i väntans tider behöver vårt stöd och vår förbön.

 

KENYA

ELCK beslutade vid sitt sammanträde i slutet av augusti att kalla till ytterligare ett årsmöte den 2 oktober. Då kommer revision för 1996 års räkenskaper och frågor om kyrkans konstitution att igen avhandlas. Låt oss stå med i tack och förbön för Guds verk i Kenya. Det gäller också det politiska klimatet i landet, då man vid årets slut troligtvis kommer att gå till val.

Det är nu snart ett år sedan MBV hade representanter på besök i Kenya. Ingemar Helgesson och Roland Gustafsson besöker därför, om Gud vill, Kenya under tiden 11-24 oktober. Ingemar Helgesson kommer framför allt att göra en utvärdering av det trädplanteringsprojekt som under många år bedrivits i ELCK och hans resa bekostas av projektets biståndsmedel. Missionssekreteraren kommer att diskutera aktuella ärenden med missionärer och ELCK:s ledning.

 

PERU

Henrik Birgersson har på ett förunderligt sätt återhämtat sig efter den olycka han drabbades av i juli. Det kabel-TVbolag som förorsakade olyckan har också på ett ansvarsfullt och välvilligt sätt tagit sig an Henriks situation och sörjt för bästa tänkbara sjukvård och stått för samtliga kostnader i samband med behandlingen. Det är med stor tacksamhet till Gud som vi, mitt i motgångarna, fått följa våra utsändas situation under de senaste månaderna.

 

SVERIGE

Karin och Anders Hansson med dottern Regina befinner sig under september månad på terminslov i Sverige. De återvänder till sina spåkstudier i England i början av oktober och terminen pågår t.o.m. den 12 december. Den andra delkursen innehåller fonologi (teori om hur fonetik fungerar i olika språk), antropologi och interkulturell kommunikation (som går ut på att finna sig till rätta i en främmande kultur).

Makarna Carina och Johnny Bjuremo med barn står till förfogande för missionstjänst i Eritrea fr.o.m. januari 1998. Under höstens lopp pågår arbetet med ansökning om arbetstillstånd. Missionärsavskiljningshögtid planeras i december månad. Mer om detta i kommande nummer.

 

Roland Gustafsson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan