Missionsnytt

ERITREA

Vår samarbetspartner i Eritrea, missionsorganisationen World Mission Prayer League (WMPL), har två missionärer som är verksamma i LCEr: Caroline och Berhane Elias.

I WMPL:s informationsbrev för september finns följande intressanta uppgifter under rubriken ”Hela Eritrea utgör vår kallelse”:

”Eritrea, som till sitt omfång ungefär motsvarar England, har c:a tre millioner invånare och har en kuststräcka utmed Röda Havet på drygt 1 000 km. Det finns nio folkslag i Eritrea: tigrinja, tigré, kunama, bilen, afar, saho, rushaida, hidarb och nara. Två av dessa folkslag har hela Bibeln översatt (tigrinja och tigré), ett har Nya Testamentet (kunama), medan sex folkslag inte har någon del av Bibeln översatt till sitt respektive språk. Så vitt vi vet har fem folkslag ännu inte berörts av evangelisk verksamhet (afar, saho, rushaida, hidarb och nara). – Hur kan ungdomarna i vår kyrka (LCEr) utnyttjas för att nå dessa med evangeliet? Vårt budskap är alltid ett missionsbudskap. Bed tillsammans med oss att några i framtiden får ledas att förmedla Guds ord till ännu icke nådda folkslag i Eritrea!

Vi behöver påminnas om att vår kallelse till tjänst gäller hela Eritrea. Hur detta uppdrag kommer att genomföras är för oss ännu inte känt i detalj.”

 

ETIOPIEN

Den 14 oktober reste Hanna-Karin och Workneh Hechamo till Addis Abeba. De har i likhet med makarna Göransson inte fått arbetstillstånd utfärdade, utan befinner sig i Etiopien på s. k. business visa, som i första omgången omfattar en tremånadersperiod.

Makarna Ingvert, vars arbetstillstånd gick ut i juli, har f. ö. inte heller fått sina tillstånd förnyade, men kan eftersom de redan befinner sig i landet, fortsätta i sina respektive arbetsuppgifter, under tiden processen med deras ansökningar pågår.

 

KENYA

ELCK:s styrelse hade sammanträde den 30/9–1/10 och påföljande dag, den 2/10, hölls det andra extraordinära årsmötet för 1997. Vi hoppas få anledning att återkomma med rapporter om utvecklingen i ELCK i decembernumret av Till Liv.

Några av våra missionärer kommer hem till Sverige i slutet av året: Kerstin Nilsson ankommer den 28 november för en kortare ordinarie hemmavistelse (t.o.m. mitten av januari 1998).

Gunnel Gustavsson, som reser tillsammans med Kerstin, kommer att vara på privat hemmavistelse för att så återvända till Kenya efter jul- och nyårshelgerna.

Paula Söderlind besöker också privat hemlandet över jul- och nyårshelgerna.

 

PERU

Henrik Birgersson skriver i sitt månadsbrev för oktober om fenomenet ”El Niño” som leder till klimatförändringar och om sin hälsosituation:

”Du bad mig skriva mer om El Niño. Kan ju nämna att den peruanska staten jobbar för fullt för att förstärka broar, rensa kanaler och avlopp samt informera, men om El Niño blir så kraftig som de flesta indikationer visar, blir det ändå katastrof p.g.a. både allt som vattnet förstör och insekter/smittor som vattnet kommer att föra med sig. Man tror att regnen skall börja i november och nå sin kulmen i januari. Mest kommer det att regna på nätterna med olidlig och fuktig värme som följd på dagarna. Det största problemet är att inget är konstruerat för regn här längs kusten, och därför blir det fort illa vid regn. Kan nämna att havstemperaturen är mer än fem grader över det normala och att det inte varit någon kyla på hela vintern.

Vi har nu fått avsluta den första etappen av projektet inför El Niño, då vi under två lördagar varit med om att ordna nya (förbättra gamla) tak på ca 40 hus. Självklart var det mycket mer arbete än de två lördagarna, men det har gått mycket bra och vi är färdiga att gå igång med planering för diken och små kanaler under månaden som kommer. Till projektet har vi, som jag nämnt tidigare, fått pengar från två lutherska hjälporganisationer, så vi har inte behövt använda missionens knappa resurser. Planen är vidare att köpa in pump och generator samt ett lager av mat, medicin, sandsäckar etc. för att kunna vara till hjälp när (om?) katastrofen är ett faktum.

I övrigt kanske ni undrar hur det går med min hälsa. Jag kan nämna att den datortomografi som de tog på mig visade att allt är normalt och att inga inre skador syns efter olyckan, vilket också alla (uteblivna) symptom visat på och läkarna trott. Visst kan jag någon gång få lite ont i huvudet (lite lättare än tidigare), men i stort sett har jag mått väldigt bra (bara lika trött som vanligt här i Chiclayos värme) under allt extra arbete som den sista månaden medfört. Gud är fantastisk! Mina tänder har de lagat så att de nog är finare än förut, och det enda jag har lite svårt för är att vissla p.g.a. ärrbildningar och känselbortfall i överläppen.”

 

SVERIGE

MBV:s styrelse, som hade sammanträde på Fridhem den 27 september, bearbetade och beslutade i flera ärenden som berör missionen i Eritrea, Etiopien, Kenya och Peru. Relationerna till samarbetskyrkorna i Afrika är i stort sett tillfredsställande, även om de ekonomiska villkoren för såväl missionen som samarbetskyrkorna är ansträngda. Ett undantag är de ännu ej avklarade relationerna till ledningen i ELCK, något som lätt tar bort en del av frimodigheten i arbetet, både hos våra utsända missionärer och bland oss som på hemmaplan har insyn i förhållandena.

Kunde motgångar och svårigheter få leda oss till att alltmer söka Herren, så skulle även dessa omständigheter befrämja hans rikes sak.

Med tanke på sakfrågor som berör oss konkret på hemmaplan har vi glädjen att meddela:

Carina och Johnny Bjuremo, som fr. o. m. 1998 är färdiga för utresa till Eritrea, kommer att invigas för tjänst söndagen den 14 december i Östmarks kyrka i Värmland. Detaljprogram kommer att meddelas i kommande nummer av Till Liv. Vi kan f. ö. meddela att familjen Bjuremo den 29 september utökats med ytterligare en familjemedlem, nämligen en liten flicka.

Roland Gustafsson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan