Kristen – till namnet eller i verkligheten? Är jag en verklig kristen?

Det var i Antiokia som lärjungarna för första gången fick heta kristna (Apg. 11:26). Vad är det att vara en kristen? Vem är en kristen? Hur blir man en kristen? Svaren kan bli mångskiftande, beroende på vem man frågar.

Det var i Antiokia som lärjungarna för första gången fick heta kristna (Apg. 11:26). Vad är det att vara en kristen? Vem är en kristen? Hur blir man en kristen? Svaren kan bli mångskiftande, beroende på vem man frågar.

Du kallas kristen och anser dig nog vara en sådan.

– Är det inte rätt då? undrar du. Jag är döpt och konfirmerad, jag läser Bibeln och ber, jag umgås med kristna vänner och är med i en kristen församling/förening.

–Det var likadant i Antiokia. Men varför fick de beteckningen ”kristna”– av icke-kristna? Om vi inte redan kallats och kallat oss kristna, vad skulle vi månne få för beskrivning, eller öknamn, av dem som står utanför?

Hur kan du vara säker på att du i dag är en verklig kristen – i Guds ögon? Ett sant Guds barn?

 

VAD SVARADES PÅ GAMLA TESTAMENTETS TID?

Skriften säger att Gud skapade människan fullkomlig men att hon föll i synd och kom under Guds vrede och den eviga dödens dom. Herren såg att ”deras hjärtans alla uppsåt och tankar alltid var endast onda”. 1 Mos. 6:5. Han utlovade hjälp genom kvinnosäden, 3:15. Detta löfte fick de lita på och hålla sig till.

Genom omskärelsens förbund lät Gud sin förbundsnåd vila över sitt egendomsfolk. Sina dagliga synder fick de bekänna och få förlåtelse för genom Herrens nåd och genom att frambära blodsoffer.

När folket övergav Herren och dyrkade avgudar, kallade han dem genom sitt ord och genom profeterna. Många gånger tvingades han straffa dem genom krig och hungersnöd. När de lät sig dragas tillbaka till Herren, välsignade han dem på nytt. Herrens tålamod kunde också ta slut, så att han övergav dem helt (se t. ex. 2 Kung. 17).

Blodsoffren påminde om synderna men kunde inte utplåna dem, Heb. 10:3 f. I stället pekade de framåt på Herrens lidande tjänare, som skulle bli sargad, slagen och dödad för våra missgärningars skull, Jes. 53.

Gamla Testamentet svarade alltså: Tro på honom som ska komma i tidens fullbordan!

”I dag har en Frälsare blivit född åt er!” Jesus är Guds offerlamm, sänt och framburet av Gud för att borttaga världens synd. Så högt älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son. Nu i tidens fullbordan har Frälsaren trätt fram för att en gång för alla genom offret av sig själv ta bort syndaskulden (Heb. 9:26). Vilket ljuvligt budskap för den skyldige syndaren!

PREDIKA EVANGELIUM!

Gör alla folk till lärjungar i det ni döper dem och undervisar dem! Det vill Jesus. Hans budbärare kommer med glada nyheter, och en kallelse till var och en av oss. Gud söker dig! Du söker inte Gud av dig själv och vill inte ha gemenskap med honom men Gud vill nå dig, finna dig och få dig in i sin gemenskap.

 

DÖPT TILL KRISTUS

Genom det kristna dopet har Gud tagit dig in i sitt nådesförbund. Jämför med vad omskärelsens förbund innebar! Paulus skriver så befriande i Kol. 2:11 f: ”I Kristus blev ni också omskurna. Den omskärelsen gjordes inte med händer, utan ni avkläddes er gamla människa. Så är det med Kristi omskärelse. Ni blev begravda med honom i dopet. Där blev ni också uppväckta med honom, genom tron på Guds kraft, hans som uppväckte honom från de döda.”

Det är Kristus som handlar i dopet och ger människan nytt liv med sig. ”Ni alla, som blivit döpta till Kristus, ni har iklätt er Kristus” Gal. 3:27.

Enligt Skriften är frälsningsvisshet varje sann kristens normala erfarenhet, lika väl som varje barn normalt vet vem far och mor är och var hemmet finns.

BEKÄNN FRIMODIGT!

Nu får du frimodigt bekänna:” Guds barn jag är! O, saliga ro och glädje!” Kristus är min och jag hör honom till! Allt vad han i sin försoningsdöd har vunnit åt mig är verkligen mitt: syndernas förlåtelse, frälsning från döden och djävulen och evig salighet. Tack, min käre Frälsare! Hjälp mig att bli stilla här. Ge mig en sann och levande tro på dig. Hjälp mig att vandra på dina vägar!

 

LEV I EN DAGLIG OMVÄNDELSE!

Synden förlåtes i dopet, dock inte så, att den inte mer är till, utan så, att den inte mer tillräknas, läser vi i Augsburgska bekännelsens apologi (SKB, sid. 101). En kristen är två naturer. Den nya vill som Jesus vill, och den gamla vill som det onda köttet vill. De frontalkrockar ständigt (Gal. 5:17) och orsakar många besök hos syndares Frälsare.

Förlåtelsen föder kärlek till Frälsaren, så att jag gärna vill leva efter hans vilja. Kraften till det får jag genom att ta emot förlåtelse. ”Guds nåd (– – –) fostrar oss att säga nej till ogudaktigheten och de världsliga begären och leva klokt och rättfärdigt och fromt mitt i den tidsålder som ännu varar” Tit. 2:11 f. Riktmärket är Guds tio bud och förmaningsordet i t. ex. Paulus och Petrusbreven. Börja nu genast, t. ex. med Guds nionde och tionde bud om de orena begärelserna! Sådana ska du inte ha! – Nog får du många ärenden till Frälsaren, innan dagen är slut!

 

FRÄLSNINGSVISSHET

Enligt Skriften är frälsningsvisshet varje sann kristens normala erfarenhet, lika väl som varje barn normalt vet vem far och mor är och var hemmet finns.” Redan nu är vi Guds barn. (– – –) Vi vet, att när han uppenbaras, skall vi bli lika honom” 1 Joh. 3:2. ”Vi vet att vi har övergått från döden till livet” v. 14. ”Ni skall veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds Sons namn” 5:13. ”Jag vet på vem jag tror” 2 Tim. 1:12. ”Ty jag är viss om att varken död eller liv (– – –) skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus” Rom. 8:38 f.

Jesus ville ge sina lärjungar full visshet om deras barnaskap hos Gud. Han sade ofta: ”Var vid gott mod, dina synder förlåtas dig”, eller ”Var vid gott mod, din tro har hjälpt dig” Matt. 9:2 f.

Grunden till frälsningsvisshet ligger inte hos oss. Den vilar på det yttre, objektiva faktum att Gud själv har lagt grunden till vår frälsning i Jesus Kristus. I Heb. 10:22 talas om full trosvisshet i Jesu försoningsverk. Hjärtat blir stilla endast i vissheten om att ”Jesu, Guds Sons, blod renar oss från all synd” 1 Joh. 1:7.” Ni skall veta att Människosonen har makt att förlåta synder på jorden” Matt. 9:6.

Frälsningsvisshet får den som kommer till Jesus Kristus med sina synder och inte vet av något annat än honom såsom korsfäst.

AV NÅD GENOM TRON

Guds frälsning är en gåva av nåd, där våra egna gärningar inte betyder något. Gåvan tas emot genom tron. ”Ty av nåd är ni frälsta, genom tro, och det inte av er själva. Guds gåva är det – inte genom gärningar, för att ingen skall förhäva sig” Ef. 2:8 f. Den frälsande tron är i sig själv en Guds gåva och ges åt den som inte drar sig undan och förhärdar sig. De ”går förlorade därför att de inte lät kärleken till sanningen få makt över sig så att de kunde räddas” 2 Tess. 2:10 f. (Se också Joh. 3:36, Luk. 13:34.) Den som lever i medveten synd, en syndens träl, kan inte få visshet om frälsningen. ”Var och en som gör synd, han är syndens träl. Trälen får inte stanna i huset för alltid” Joh. 8:34 f.

Inte heller kan en lagens träl, en som grundar sin frälsning på egna gärningar, få visshet om sitt barnaskap hos Gud. ”Kom det sig av laggärningar att ni fick motta Anden, eller kom det sig av att ni lyssnade i tro?” Gal. 3:2. Frälsningsvisshet får den som kommer till Jesus Kristus med sina synder och inte vet av något annat än honom såsom korsfäst (1 Kor. 2:2). ”Talet om korset är nämligen dårskap för dem som går förlorade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft” 1 Kor. 1:18.

 

DEN HELIGE ANDES VERK

Av eget förnuft eller egen kraft kan ingen människa tro på Jesus Kristus, vår Herre, eller komma till honom. Den Helige Ande kommer med hjälp åt den hjälplösa syndaren och leder honom in på Ordets grund. Han gör Kristus och hans verk levande för hjärtat, ger frimodighet att gripa tag om Guds löften och ger visshet om frälsning och barnaskap hos Gud.”Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn” Rom. 8:16.

 

FRID OCH GLÄDJE

Visshet om barnaskapet hos Gud gör människan fri, skänker frid och glädje i den Helige Ande och ger henne lust och kraft att tjäna Herren och vittna om honom.

Frälsningsvisshet är också ett värn mot självbedrägeri. Det erfor man även förr i tiden och sjöng: Ja, visshet i tron att vara Guds barn är starkaste värnet mot alla de garn som satan och världen utlägga. Vissheten får dock inte bli till köttslig säkerhet. Frälsning och frälsningsvisshet kan aldrig bli något självklart.

Paulus förmanar oss i Fil. 2:12 f: ”Arbeta med fruktan och bävan på er frälsning.” Frälsningsvissheten bevaras endast hos den som vandrar i ljuset och renas i Kristi blod. 1 Joh. 1:7, 3:3.

 

VANDRA I LJUSET!

Den som så vandrar i ljuset och lever i daglig rening, får hjälp att bevara frälsningsvissheten genom att betänka, att han är döpt till Kristus och att Jesus själv sade: ”Den som tror och har fått dopet han kommer att bli frälst.” Mark. 16:16. Det innebär också ett styrkande och befästande av frälsningsvissheten att delta i nattvarden, ta vara på de heligas gemenskap, bekänna Jesu namn, läsa och höra Guds ord och leva i bönens gemenskap med Gud.

John-Erik Ekström, predikant

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan