Medan dagen varar

Medan dagen varar måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer då ingen kan arbeta. Joh. 9:4

Bön: Helige Ande, ge mig den tro som övervinner världen.

Varför missionerar vi? Varför åker vissa missionärer långt bort till andra länder? Och varför betalar församlingar och föreningar dessa missionärer?

Missionen har sin motivering i Jesu missionsbefallning: ”Gå ut i hela världen och predika evangelium för allt skapat.” (Mark. 16:15.) Om Jesus har befallt oss att göra detta, så kan vi inte göra annat än lyda och gå ut. Missionsbefallningen är en order: Gå! Det gäller hela världen.

Det tidlösa evangeliet har adress till alla folk och människor. De frälsta i Guds himmel representerar alla folkslag, stammar och språk. För Gud finns inga rasproblem. Han har ju skapat alla folk utifrån en enda människa. Han driver ingen (köns-) diskrimineringspolitik och har inte anseende till person. Till Guds rike har alla tillträde men ingen företräde. ”Gud vill att alla människor skall bli frälsta.”

Paulus motiverar missionen med att skriva: ”Jag står i skuld till både greker och barbarer, både lärda och olärda. Därför vill jag, så långt det nu beror på mig, mer än gärna predika evangelium också för er i Rom.” Vi är frälsta av Jesus för att vinna andra för samme Frälsare. Att frukta Gud är att vinna människor. Har vi själva genom tron på Jesus Kristus funnit syndernas förlåtelse, Guds frid, det nya livets rikedomar och evighetens hopp, står vi i skuld till alla andra människor som ännu inte upplevt frälsningen.

Jag läste en gång om en infödd medarbetare från Afrika, som vid besök i Sverige, ropade ut i smärta: ”Mina föräldrar dog som hedningar, och jag vågar inte tro, att jag får möta dem på andra sidan. Nog ville Gud sända oss evangelium tidigare.” Då var det många bland lyssnarna som kände skuld i hjärtat och hörde människors rop från fjärran länder, berättas det.

Vi måste också missionera för vår egen skull, för det har välsignelse med sig att lyda Jesus. Det är ju till missionsbefallningen, som Jesus har kopplat löftet: ”Se, jag är med er alla dagar intill tidens ände.”Gud kunde ha sänt bud med andra, men han lät oss gå. Jesus behöver inte våra medel, men vi har inte råd att vara utan givandets välsignelse. Det är säkert många tacksamma kristna i andra länder, som ber om välsignelse över Sverige, för att det var från detta vårt land som evangelium först kom till just dem.

Så fortsätter vi att missionera för Jesu skull, för våra medmänniskors skull och för vår egen skull. Vi fortsätter, medan dagen varar.

Martin Svensson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan