Missionsnytt

ERITREA OCH ETIOPIEN

Spänningen och konflikten länderna emellan fortsätter, även om inga direkta krigshandlingar har rapporterats. Församlingsarbetet i den Lutherska Kyrkan i Eritrea (LCEr) och i den Lutherska Kyrkan i Etiopien (LCEt) fortsätter, efter vad vi fått veta, i stort sett obehindrat.

Vissa församlingar drabbas genom att folk blir utvisade från respektive länder. Detta är givetvis smärtsamt såväl för den enskilda individen som i församlingssammanhangen.

Per-Martin Hjort besöker, om Gud vill, på MBV:s styrelses uppdrag Etiopien och Eritrea under tiden 24 oktober –6 november. Avsikten är framför allt att besöka Eritrea och träffa Barnabas Mebrahtu, besiktiga det påbörjade musikskoleprojektet samt att sammanträffa med LCEr:s ledning.

Detta besök var inplanerat redan i början av sommaren men fick då ställas in p.g.a. att bl.a. flygplatsen i Asmara bombades i samband med att kriget mellan Etiopien och Eritrea bröt ut.

 

KENYA

Generalsekreteraren i den Evangelisk- Lutherska Kyrkan i Kenya (ELCK), Daniel Daudi Mundia, skriver i ett brev av den 6 september bl.a. följande:

”Varma kristna hälsningar från den Evangelisk-Lutherska Kyrkans huvudkontor i Itierio, Kisii. Jag vill å kyrkans styrelses och alla kristnas vägnar uttrycka vårt tack och vår uppskattning för den hjälp som MBV genom såväl ekonomiska anslag som missionärsinsatser har gett oss genom alla de år som vårt samarbete pågått.

Vi hoppas och ber att vår Allsmäktige Gud skall fortsätta att välsigna och styrka vårt samarbete och det pågående missionsarbetet i den Evangelisk- Lutherska Kyrkan i Kenya.

Vi ber er att vänligen förmedla vår tacksamhet och våra hälsningar till alla missionsvänner i MBV. Ett tack till er alla med tillönskan om Guds välsignelse.”

ELCK kommer i oktober att genom olika evenemang uppmärksamma 50 års missionsverksamhet i Kenya (1948‒1998). Söndagen den 25 oktober hålls en jubileumsgudstjänst i Matongo kyrka med efterföljande festligheter.

MBV:s styrelse har beslutat att Nils- Göran Nilsson och Roland Gustafsson representerar vår mission vid detta tillfälle och vid de konsultationer som hålls i Nairobi den 27‒29 oktober, där ELCK och de understödjande missionsorganisationerna sammanträder. Dessa överläggningar hålls vartannat år och utgör ett viktigt forum för att blicka tillbaka på de gångna årens verksamhet och planera för framtiden. De utsända kommer också att ha överläggningar och samtal med våra Kenya-missionärer och befinner sig, om Gud vill, i Kenya under tiden 17‒30 oktober. I samband med återresan besöker Nils-Göran Nilsson under en veckas tid Etiopien och Roland Gustafsson, tillsammans med Per- Martin Hjort, Eritrea.

Roland Gustafsson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan