Recensioner

MISSIONENS HISTORIA GENOM 2000 ÅR
av Carl- Erik Sahlberg. Bokförlaget Libris. 205 sid.

”Vi har aldrig varit så många kristna någonsin i världshistorien som denna stund.” Med denna entusiastiska ton börjar respektive slutar teol. dr., docenten och prästen Carl-Erik Sahlberg sin bok om evangeliets segertåg genom världen under närmare 2000 år. Författaren anger själv i förordet att det är en missionshistoria med pastoralteologisk inriktning: ”Den vill dra lärdomar för vår egen tid ur två tusen års missionshistoria. Den vill skapa inspiration och vision för möjligheten till församlingsförnyelse i vår egen tid – i vårt land och i vårt eget konfessionella sammanhang.” Jag måste ge honom rätt – varje kapitel gav mig anledning att reflektera över vår egen samtids situation i ljuset av missionshistoriens erfarenheter.

I sju kapitel får vi följa den kristna kyrkans med- och motgångar: Från Pontius Pilatus till Konstantin 33–333, Aspekter på europamissionen 333–1492, Latinsk kolonialmission 1492–1675, Mission to the South – protestantisk världsmission 1675–1792, Från Nottingham till Edinburgh 1792–1910, Från Edinburgh till Nairobi – kolonisation, äventyr och väckelse 1910–1975, och Framtidens utmaningar – på väg mot ett nytt årtusende.

I det inledande kapitlet redogörs klart och sakligt för Nya Testamentets och urkyrkans identitet, som också får påtagliga konsekvenser för missionsuppdraget: det kristocentriska uppdraget (kerygma), varje kristen ett vittne (missio), den kristna församlingen öppen för alla (ecklesia), den kristna omsorgen (koinonia och diakonia), den kristna livsstilen (praxia), modigt vittnesbörd in i döden (martyria) och bönen (liturgia). I de påföljande avsnitten analyseras i vilken mån dessa faktorer funnits med respektive saknats och vilka konsekvenser det fått för missionsuppdragets genomförande.

1900-talet får av förklarliga skäl rejält med utrymme, något som redan antyds i förordet: ”Någon har pedagogiskt uttryckt det dynamiska 1900-talet så att 9/10 av dem som vunnits för kristen tro under 2000 år, har gjort det under 1900-talet. 9/10 av dem som vunnits för kristen tro under 1900-talet har gjort det efter 1945. 9/10 av dem som vunnits för kristen tro efter 1945 har gjort det efter 1970. Det Afrika som år 1900 hade 9% kristna närmar sig i dag 50%.”

Pingströrelsens betydelse för världsmissionen lyfts fram, såväl som Lausannerörelsen och den karismatiska förnyelsen. Att författaren är väl hemmastadd i dessa olika sammanhang är uppenbart.

I bokens sista avsnitt behandlas framtidens utmaningar. Med sorg konstateras att Västvärlden p.g.a. sekulariseringen får en allt mer tillbakadragen roll i missionsuppdraget. ”Kyrkorna i söder”, t.ex. i Latinamerika och vissa delar i Asien har övertagit initiativet. Det s.k. 10–40-fönstret utgör en stor utmaning, såväl som mission i världens allt fler och allt snabbare växande storstäder.

Jag vill gärna rekommendera boken som ett led i ett fortsatt och fördjupat studium av missionens oerhört fascinerande historia. En utförlig litteraturförteckning ger bra tips för sådana studier. Boken ger också inspiration till att ytterligare prioritera det missionsuppdrag som Herren Jesus gett till sin församling. Jesus kommer snart – det hastar att nå ut med evangelium till de onådda folkslagen!

Roland Gustafsson

 

LÄNGS VÄGEN – Studier och essäer
av Christian Braw. Artos bokförlag.

Längs vägar och stigar finns det för den botaniskt intresserade mycket att ta till sig, som lekmannen går förbi. Ibland kanske även en sådan kan le igenkännande men ändå inte uppfatta det uppseendeväckande. Christian Braw har i sin senaste essäsamling Längs vägen hittat både tidigare kända och mera rara växter. Att få sällsynta exemplar illustrerade är alltid roligt. Men även de kända har författaren analyserat och där funnit detaljer som kunnat göras intressanta för en icke professionell.

Christian Braw har både en skönlitterär och en vetenskaplig produktion. I det föreliggande verket framträder han som vetenskapsmannen. För den litteratur- och (framför allt) lyrikintresserade är essäerna om de två österbottniska författarna Sven-Erik Klinkmann och Kaj Hedman givande att fördjupa sig i. När det gäller Olof Hartman och dennes arbete med kyrkospel framhåller Christian Braw, att kyrkospelet skall ses som Guds Ord i handling. Hartmans kyrkospel är Kristus-centrerade och för honom innebär det med Braws ord ”att Kristus är det kosmiska dramats innersta sammanhang och mål”.

I två avhandlingar lyfter författaren fram Augustinus. I den ena beskriver han utvecklingstanken som Guds ledning av historien. I den andra framställer han Augustinus’ teologi såsom Guds kunskap. ”Människans själ är emellertid förmörkad och försvagad av synden. Den måste först bli förnyad och helad, övad och renad genom tron på Guds Son, som blivit människa. Tron återställer alltså förnuftets egentliga förmåga att begrunda visheten.”

I ytterligare en avhandling tar Braw upp Augustinus: Gud blev människa – inkarnationsteologi från Augustinus till Johann Arndt. Augustinus fastslår att det mänskliga och det gudomliga förenas ”i Kristus till att utgöra en enda personlighet”. Vi får i avhandlingen följa tankegången via flera av de stora teologerna – Johannes Tauler, Martin Luther, Johannes von Staupitz – fram till Johann Arndt. Författaren slutar med att säga att förkunnelsen av inkarnationen oundgängligen måste bli ”insatt i ett sammanhang, samtidigt som den ligger kvar i traditionens huvudfåra. Om den fåran skulle man med en biblisk bild kunna säga: ’En ström går fram vars flöden ger glädje åt Guds stad, åt den Högstes heliga boning’ (Ps. 46:5).”

En av de mest betydelsefulla essäerna i boken är den som behandlar Johann Gerhard. Den är ingen exposé över Johann Gerhards hela produktion utan sysslar endast med det som rubriken gäller: In i det heliga – om mystiken hos Johann Gerhard. Avhandlingen tar upp och analyserar den samling av meditationer, som Gerhard skrev under de första åren av 1600-talet: Meditationes sacrae, Heliga betraktelser. För att kunna ge en uppfattning av innehållet skall här återges de fyra samlingsrubrikerna: In i det heliga i trons fullhet, Inför den Helige i meditationens tillbedjan, En röst i kören, En klassisk kristen tro. För en vanlig lekman innebär det arbete och omläsningar för att kunna tillgodogöra sig åtminstone en liten del av framställningen.

Det är en intressant essäsamling utgiven med anledning av författarens 50-årsdag. Den avslutande tabula gratulatoria innehåller många namn på enskilda som velat uppvakta en uppskattad författare och vetenskapsman.

Ingvar Göth

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan