Missionsnytt

Kenya

Den 27‒29 augusti var en del hemmavarande och f.d. Kenya-missionärer samlade på Missionsgården Strandhem för överläggningar tillsammans med ledamöter från missionsråd och styrelse om MBV:s missionsarbete i den Evangelisk-Lutherska Kyrkan i Kenya (ELCK). Man gick igenom, diskuterade och reviderade det strategidokument som utarbetats under de senaste åren.

Vid MBV:s missionsrådssammanträde den 10 september diskuterades samma dokument och det rekommenderades att till ELCK framföra de föreslagna synpunkterna, vilka i korthet innebär att MBV:s insatser i ELCK mer och mer förflyttas från de äldre områdena till tänkbara nybrottsarbeten.

Den 15‒17 september deltog Karin Gunnarsson, Gunnel Gustavsson, Per- Martin Hjort och Roland Gustafsson i ett av Svenska Missionsrådet arrangerat seminarium i Nairobi, Kenya. ELCK mötte upp med sex delegater och dessutom fanns en kenyansk konsultorganisation på plats och presenterade en mycket intressant organisationsstudie, som gjorts med avseende på ELCK:s struktur och organisation. På ett trovärdigt och pedagogiskt sätt konstaterades de brister och behov som finns i ELCK:s nuvarande sätt att arbeta och rekommendationer framfördes som förhoppningsvis skall kunna hjälpa ELCK att fungera bättre, såväl internt som i relation till de understödjande missionsorganisationerna. De närvarande fick också på ett påtagligt sätt uppleva, att mission-kyrka-relationerna nu går in i ett nytt skede, där ELCK tar ett större ansvar. Som missionsorganisation känner vi igen oss i Johannes Döparens erfarenhet i förhållande till sin Mästare: ”Han måste bli större och jag mindre” (Joh. 3:30). Vi hoppas att i ett kommande nummer mer i detalj kunna redogöra för utvecklingen.

ELCK:s ledning har meddelat att arbetstillståndet för vår korttidsmissionär Jacob Waldemarson ännu inte utfärdats av de kenyanska immigrationsmyndigheterna. – Ett fortsatt böneämne!

Den 19 september hade vi förmånen att få delta i Uhuru Highway-kyrkans gudstjänst i centrala Nairobi. Efter flera dagars viktiga samtal om sådant som berör förhållandet mellan mission och kyrka var det förlösande att få samlas till gudstjänst och genom nådens medel, Ordet och Nattvarden, åter få möta och ta emot Jesus, Frälsaren. Temat för gudstjänsten var ”Guds förunderliga nåd”. Predikotexten var hämtad från Matt. 20:1‒16, om vingårdsarbetarnas lön. Här följer en kort sammanfattning av innehållet:

Guds nåd är detsamma som hans villkorslösa kärlek till mig, en kärlek som inte kan förtjänas. Evangeliet består inte av min kärlek till Gud utan hans kärlek till mig och att jag genom Jesus Kristus får ta emot frälsningen som fri gåva.

Liknelserna om ”Vingårdsarbetarens lön” (Matt. 20:1‒16) och ”Den Förlorade Sonen” (Luk. 15:11‒32) avslöjar vår syndiga benägenhet att tro dels att vi kan förtjäna Guds nåd, dels att vi själva kan avgöra vem som har tagit emot Guds nåd på ett riktigt sätt. Alla kristna tar inte emot nåden på exakt samma sätt. Därför uppmanar Jesus oss att ”inte döma”. Genom Guds nåd mottar vi en mångfald av gåvor (Rom. 12:6).

En del kristna bedömer huruvida andra har tagit emot Guds nåd eller inte, genom att jämföra med den egna erfarenheten av Guds nåd. Genom kristenhetens hela historia har tre olika slag av erfarenheter använts för att utvärdera kristna bröder och systrar:

”Huvudkristna” hävdar att man bara kan vara en sann kristen om man omfattar vissa läror.

”Hjärtkristna” påstår att man inte är någon sann kristen om man inte upplever vissa innerliga känslor, speciellt under gudstjänsten.

”Handkristna” vill göra gällande att man inte är någon sann kristen om man inte försöker efterleva Guds lagar.

Varenda en av oss är mycket mer inriktad på och upptagen av andras missbruk av Guds nåd än på denna nåds underbara möjligheter i våra egna liv. Hur skall vi då helt och hållet kunna fokusera på Guds nåd i stället för att bedöma och döma andra? Svaret är att eftersom vi har så svårt för detta, gav Kristus sin Kyrka det vi brukar kalla för ”nådemedlen”. Dopet, Ordet och Nattvarden får oss att dröja kvar vid Guds nåd.

Genom den dagliga förnyelsen (bekännelse, bön och förlåtelse) av mitt dop, fortsätter jag att växa i Guds nåd.

Genom det dagliga läsandet av Guds ord, avslöjas (av lagen) mitt eget stora behov av Guds nåd, och (genom evangelium) levandegörs Jesus Kristus inom mig av den Helige Andes kraft.

Genom det trosvissa mottagandet av nattvarden uppenbaras Guds nåd i mitt dagliga liv. Endast Guds nåd och kärlek varar i evighet.

 

Etiopien

Den 20‒23 september besökte missionssekreterarna Etiopien för överläggningar i Addis Abeba med den Lutherska Kyrkans i Etiopien (LCEt) ledning och våra missionärer Christina och Jan-Åke Johansson. Information om läget i Etiopien förmedlas i kommande nummer.

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan