Missionen i Kenya inför 2000-talet

Som till liv-läsare är du inte främmande för rubriken ”Ett nytt kapitel för missionen i Kenya”. Vi har tidigare i år (3/99) skrivit om MBV:s missionsarbete i Kenya och relationerna till den Evangelisk-Lutherska Kyrkan i Kenya (ELCK). Här följer en fortsatt redogörelse för den aktuella situationen.

 

BAKGRUND

Det är mer än 50 år sedan MBV påbörjade missionsarbete i Kenya. Det förhållande som Jesus framställer i liknelsen om senapskornet har besannats: ”Himmelriket är likt ett senapskorn, som en man tar och sår i sin åker. Det är minst av alla frön, men när det har växt upp är det störst bland alla köksväxter och blir som ett träd, så att fåglar kommer och bygger bo i grenarna.” (Matt. 13:31‒32).

Något av detta märkliga fenomen har vi försökt skildra i jubileumsboken Som en brusande flod Missionssällskapet Bibeltrogna Vänners arbete i Kenya 1948‒1998. MBV:s åtaganden har genom Herrens nåd burit frukt. Ordet har varit och är verksamt! Människor har lyssnat, blivit omvända, kommit till tro och blivit bevarade i tron på Frälsaren.

Från 1948 och femton år framåt fick missionen stå i ett pionjärarbete och 1963 konstituerades en nationell kyrka. Sedan dess har MBV och de övriga missionsorganisationerna från Finland (SLEF och SLEY), U.S.A. (WMPL) och Norge (NLM) bistått kyrkan med personal och ekonomiska anslag.

 

KYRKA OCH MISSION

Under de senaste decennierna har ELCK och de fem understödjande missionsorganisationerna regelbundet övervägt och diskuterat hur relationerna och samspelet med avseende på personal (nationella medarbetare och missionärer) och ekonomi (kyrkans respektive missionernas anslag) skall kunna gestalta sig i framtiden. Ett ständigt samtalsämne har varit hur man skall se på redan etablerat arbete i förhållande till nybrottsarbete.

Missionsorganisationerna har, av förklarliga skäl, haft förhoppningar om att äldre församlingar efter ett antal år skulle bli självförsörjande och att kyrkans och missionens resurser därmed skulle kunna förflyttas till nya och ännu icke bearbetade områden.

Denna interna process i ELCK har varit mycket trög och svårbemästrad. Gamla församlingar har många gånger hävdat att man inte klarar sig utan fortsatt stöd och på så sätt har det blivit ”intern kamp” om kyrkans och missionens resurser. Under 80- och 90-talen har dock kyrkans styrelse uppmuntrat den lokala självförsörjningsgraden och utarbetat vissa direktiv för hur centrala medel skall fördelas mellan äldre och nyare områden i ELCK.

Under 90-talet har kyrka och missionsorganisationer antagit en ekonomisk långtidsplan, något som innebär att ELCK skulle bli i det närmaste ekonomiskt självförsörjande 10‒15 år in på 2000- talet. Intentionerna från denna plan finns fortfarande kvar, även om smärre justeringar har blivit nödvändiga med tanke på utvecklingen i såväl kyrka som respektive missionsorganisation.

Tyvärr har de senaste årens brist på fullgod redovisning av från missionerna förmedlade resurser till arbetet i ELCK avsevärt försvårat samarbetet.

 

FRAMTIDA EKONOMISKA ÅTAGANDEN

I förra numret redogjordes kortfattat för att en kommitté den 27‒29 augusti var samlad på Strandhem för överläggningar om Kenya-arbetet. MBV:s missionsråd och styrelse har beslutat att följa de förslag och riktlinjer som redan utarbetats och som denna kommitté bearbetat.

Med avseende på ekonomi innebär detta att MBV:s anslag till den centrala kyrkan (driftskostnader till distrikt, administration etc.) fortsätter fram till c:a år 2010. (Innevarande år är anslaget c:a SEK 125 000:– och det kommer årligen att reduceras med c:a 10%.) Anslagen till institutioner och andra sektioner kommer att fortsätta fram till år 2005. (Innevarande år är anslaget c:a SEK 125 000:–.)

Nya åtaganden och tänkbara missionsprojekt kommer fortlöpande att övervägas.

 

MISSIONÄRSINSATSER

Karin Gunnarsson fortsätter som lärare i undervisningen av blivande diakonissor på Ogango. Hennes period går ut under år 2000. Gunnel Gustavsson har ansvar för missionens ekonomi och administration samt ett omfattande ”nedmonteringsarbete” till följd av att missionärskåren i Kenya reducerats under de senaste åren. Det innebär avveckling och överlåtande av bostäder, inventarier och fordon. Gunnels period går också ut under år 2000.

Jacob Waldemarson hoppas kunna gå in i arbetet med ELCK:s bibel- och bokdistribution, men hans arbetstillstånd har tyvärr ännu inte utfärdats av de kenyanska myndigheterna.

 

GAMLA OCH NYA ÅTAGANDEN

MBV och ELCK diskuterar fortlöpande aktuella missionärsbehov. F.n. förefaller de kenyanska myndigheterna betydligt mer restriktiva beträffande ufärdande av arbetstillstånd, men här följer exempel på sådant som MBV har framfört som tänkbara missionärsinsatser i ELCK.

Den andliga vården i de skolor som sponsras av ELCK utgör fortfarande en utmaning. Lärare med arbetslivserfarenhet kan förmedla värdefulla missionärsinsatser.

En missionärsfamiljs placering i kipsigis-området, på Chesinende Bibelcenter, bör fortfarande övervägas. I staden Nakuru såväl som i kuria-området finns behov av missionärer för uppgifter i församlingsarbetet.

Alfabetiserings- och bibelöversättningsarbete i Samburu diskuteras fortfarande med ELCK. Behovet av missionärsinsatser utreds, och här är Karin och Anders Hansson tänkbara kandidater.

Missionsarbetet vid kusten utgör ett nytt åtagande. En familjs placering där, parallellt med NLM:s åtaganden i digo-stammen, vore en aktiv insats i mission bland muslimer.

Dessa försök att planera för och se in i framtiden är givetvis i allt beroende av Guds Andes ledning. Tankar, planer och visioner anbefaller vi i Guds händer och de kommer att förverkligas – ”om Gud så vill”.

 

ORGANISATIONSSTUDIEN – ÖVERLÄGGNINGAR I NAIROBI

Vi har tidigare redogjort för hur Svenska Missionsrådet (SMR) bistått MBV och ELCK genom att arbeta med en s.k. ”organisationsstudie”. ELCK har, i samråd med en kenyansk kristen konsultorganisation, Corat Africa, gjort en kartläggning av hela sin uppbyggnad, struktur och administration. Ett dokument på närmare 100 sidor visar var starka sidor respektive svagheter finns i organisationen. MBV har på ett liknande sätt presenterat sig genom att till engelska översätta diverse dokument (historia, organisationsuppbyggnad, stadgar, arbetsordning, strategidokument etc.).

Vid ett tre dagar långt seminarium i Nairobi i mitten av september möttes delegater från ELCK och MBV, tillsammans med våra konsultorganisationer, för att utbyta dokument och erfarenheter. Det blev ett mycket intressant och givande möte, där konsulternas fackkunskap och neutralitet hjälpte oss att sakligt reda ut diverse missförhållanden i det förgångna och försöka se framtiden an med avseende på ett ”konstruktivt partnerskap”. Ett dokument utarbetades och undertecknades där parterna tillsammans skisserade vad respektive organisation behöver arbeta med och vad som tillsammans behöver åtgärdas med tanke på det fortsatta samarbetet.

Mitt i de rent organisatoriska samtalen betonades gång på gång den andliga dimensionen, att Gud på ett märkligt och underbart sätt fört kristna från Sverige och Kenya tillsammans, med förmånen att få tillhöra den hjord som står under den gode Herdens vård. Denna syskongemenskap kommer inte att upphöra, så sant vi håller oss till Jesus Kristus, även om de rent organisatoriska relationerna av naturliga skäl förändras med tiden.

 

FRAMTIDEN

Vi har fortfarande anledning att glädjas över Guds rikes utbredande i Kenya. Låt oss komma ihåg förbönens möjlighet och rättighet. Glöm inte att tacka och be för ELCK, medarbetare, enskilda kristna, våra missionärer och MBV:s pågående och framtida åtaganden: ”Tillkomme ditt rike, ske din vilja!”

Inledningsvis citerades från en av Jesu liknelser. Med tanke på samtiden och framtiden kan det vara motiverat att peka på ytterligare en liknelse, nämligen den om fisknoten: ”Himmelriket är vidare likt en not som kastas i sjön och fångar fisk av alla slag. När den blir full, drar man upp den på stranden och sätter sig ner och samlar de goda fiskarna i kärl, men de dåliga kastar man bort. Så skall det vara vid tidsålderns slut.” (Matt. 13:47‒49.)

Herren Gud har på ett alldeles särskilt sätt lagt Kenya på våra hjärtan. Vi har av honom i mer än ett halvt sekel haft kallelsen att vara redskap för Ordet och kasta ut noten i folkhavet. Fångsten varierar – så har det alltid varit. Sorteringen står Gud själv för, något som inte vi kan, förmår eller har lov till.

”Honom tillhör riket, makten och härligheten i evighet!”

Roland Gustafsson MBV:s missionssekreterare, Stockholm

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan