Recensioner

HUR SKALL BIBELN ÖVERSÄTTAS? En jämförelse mellan två högaktuella bibelöversättningar – Svenska Folkbibeln och Bibel 2000 av Seth Erlandsson. XP Media, Haninge.

Behöver jag veta något om hur Bibeln översätts, eller skall översättas? Är inte det en uppgift för proffs? Låt oss i stället formulera frågan på följande sätt: Vilken översättning skall jag välja? Detta är en högst adekvat fråga, som inte låter sig besvaras utan vidare.

Seth Erlandssons bidrag till denna diskussion är en bra introduktion till problematiken. Bibelkommissionens företrädare hävdar envist att en översättare inte behöver tro på texten för att kunna göra en översättning. Det stämmer väl i och för sig, särskilt när det gäller moderna texter. Med en gammal text, som är skriven av människor med en tro som uppenbarligen inte delas av översättaren, blir det mer komplicerat. Särskilt vid de tillfällen då den moderna vetenskapen menar sig ha en bättre kunskap än textens författare anses ha haft.

Sådana föreställningar har sin grund i en vetenskaplig syn på verkligheten. Att den kallas vetenskaplig, utesluter inte att det handlar om tro. Varje vetenskaplig förutsättning är ett trossteg, därför står ”tro mot tro”, som Seth Erlandsson säger.

Svenska Folkbibeln anklagas för att vara en dogmatiskt bestämd översättning. Bibelkommissionen å andra sidan styrs av vetenskapens förutsättningar. Sanningen är ju att profeterna talade Guds ord till sin samtid. Vi kan därför inte förvänta oss att profeterna skulle tala om Jesus som föddes år noll. Däremot talar de om den kommande Messias. Vi får inte ta bort den historiska förankringen, men vi får inte heller utesluta profetiska dimensioner.

Boken innehåller många tydliga exempel på skillnader mellan de båda översättningarna. Skillnader som också kommenteras på ett pedagogiskt och lättillgängligt sätt. Exemplen är ibland så iögonfallande att man undrar om det är samma Bibel. Eftersom skillnaderna är så stora, är det värt att fundera över valet av översättning. Är vetenskaplighet och språklig finess viktigare än att översättningen är gjord utifrån Bibelns egna förutsättningar om Guds existens, profetia osv?

Det är inte likgiltigt vilken bibelöversättning man väljer. Bibeln handlar om det viktigaste i livet, och därför är också översättningen viktig. Motivera för dig själv, vilken översättning du än väljer; följ inte bara med strömmen. En hjälp i valet är denna lilla bok, som härmed rekommenderas till läsning.

Att vi har fått två nya översättningar av Bibeln, liksom att denna lilla bok har kommit ut, hoppas jag kan leda till ett förnyat studium av Guds ord. Syftet med att göra en ny översättning är att Bibeln skall bli lättare att läsa. Måtte vi därför alla använda detta tillfälle att sitta ned och läsa. Läsa för att lära, men än mer, läsa för att leva.

Johannes Hellberg

 

Från Karelen till Afrika av Irene Ohlsson. Eget  förlag. 120 sid.

”Den som gör en resa har alltid något att berätta”, säger ett tyskt ordspråk. Irene Ohlsson har rest mer än de flesta. Utrustad med talang och gott minne och försedd med noggranna dagboksanteckningar bjuder hon läsaren med på resan från ett krigshärjat Karelen via Stockholm, Hjärsåslilla och Helsingfors till Kenya och Eritrea och tillbaka till nordöstra Skåne.

Men boken är inte främst någon reseskildring. Den är självbiografisk. Med tacksamhet till Gud berättar författaren om ett rikt liv i missionens tjänst.

Den som läst minnesskriften Som en brusande flod har fått en god överblick över 50 års missionsarbete i Kenya. Från Karelen till Afrika kompletterar bilden med givande inblickar i missionärslivet i helg och söcken, dess glädjeämnen och bekymmer, och ger fina glimtar av människor som blivit intagna av evangelium. Jag tänker t. ex. på Paulo, den gamle f.d. medicinmannen Nyangau (vilddjuret), som kommer för att undfå det heliga dopet. ”Och när han skulle böja knä vid altarringen, klättrade han över altarringen och knäböjde innanför.”

Under läsningen märker jag hur respekten för bokens missionärer växer, när jag ser med vilket allvar de tagit emot sin kallelse. De reser ut, beredda till stora personliga uppoffringar, men under resans gång bekräftas den sanning som Axel B. Svensson ofta strök under – att Gud aldrig blir någon något skyldig.

Boken är illustrerad med ett drygt trettiotal svart-vita foton. Den har ett betydligt högre läsvärde än det anspråkslösa omslaget antyder och rekommenderas varmt.

Sam-Arne Nilsson

 

MARTIN LUTHER – liv och verk samt ny översättning av Luthers Stora katekes av Martin Krauklis. Larsons förlag.

Ofta har Martin Luthers namn fått en negativ klang, i synnerhet bland dem som aldrig läst något av eller om honom. Plikt, arbete och allvar eller rent av tråkighet har förknippats med Luther. Därför är det särskilt värdefullt att Martin Krauklis nu dels har gett ut en ny översättning av Luthers Stora katekes, dels skrivit en biografi om Luther. Krauklis har eftersträvat en enkel och lättfattlig framställning. Han har också lyckats i den meningen att biografin blivit en livfull och lättläst bok, där författarens engagemang och sympati är tydligt närvarande. Däremot har språket blivit något osäkert, och språknivån är skiftande. I huvudsak har Krauklis träffat rätt i sin framställning. Det finns emellertid många frågetecken, som den sakkunnige skulle kunna ställa. Krauklis talar t.ex. om om ”den gamla kyrkan” och ”den nya kyrkan”, medan man under refomationstiden såg det så, att det rörde sig om två partier inom samma kyrka. Han kan tala om att mystikerna, som betydde så mycket för Luther, antog att det fanns en oförstörd väsenskärna hos människan. Hos de mystiker Luther verkligen läste och högaktade finns inte någon sådan tanke. Läsaren får alltså vara medveten om, att allt inte håller för en granskning. Invändningarna uppvägs emellertid av två positiva faktorer. Den första är författarens engagemang. Han är personligen berörd av Martin Luthers själavård och personlighet. Den andra är att han i så hög grad låter Luther själv komma till tals genom utförliga citat. I dem träder en varm, vänfast, humoristisk och hängiven personlighet fram, en person som många kan ha glädje av att komma nära.

Christian Braw

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan