Saxat och urklipp

Jag mötte i USA människor som levat i den karismatiska rörelsen men som i mötet med det levande lutherska kyrkolivet funnit en befrielse från andlig prestationsångest och jakt efter upplevelser. Mot det lagiska drag som finns i all typ av reformert kristendom ställdes för dessa vilan i evangelium om vad Gud har gjort för oss i Jesus Kristus. Grunden för vår frälsning är inte att söka i oss utan utanför oss i Kristus, vars fullkomliga rättfärdighet blir vår genom tron allena.

Det är nu av största vikt att lutherska kristna i vårt land dels söker sina andliga rötter dels bygger upp ett internationellt utbyte med frimodiga trosfränder runt om i världen. Våra ungdomar måste få se att det finns större sammanhang än den egna lantliga hembygden, där man söndagligen samlas till gudstjänst i Ande och sanning, där man lär sig katekesen, där sakramenten är centrala och väsentliga delar av kristendomen och där man samlas till andakt i hemmen.

En luthersk kristen har ingen anledning att skämmas för sin tro. Tvärtom är den det klaraste och tydligaste uttrycket för biblisk och apostolisk tro. Men vi som fått upptäcka denna skatt har ett ansvar för att målmedvetet arbeta för genomtänkt, begripligt och heltäckande kyrkoliv i vår tid.

Fredrik Sidenvall i Kyrka och Folk 21/00

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan