Missionsnytt

ERITREA

Barnabas Mebrahtu återvände den 15 augusti till Asmara efter drygt en månads besök i Sverige och Finland. Han medverkade under denna tid bl.a. vid KUS:s sommarmöte den 15–16 juli och vid sommarläger på Fridhem den 20–23 juli.

 

ETIOPIEN

Gunilla Giselsson ankom lyckligt till Addis Abeba den 3 augusti. Hon undervisar nu Christina och Jan-Åke Johanssons barn i Qersa fram till den 20 december 2000.

Med hänsyn till att familjen Carina och Johnny Bjuremo under nuvarande omständigheter anser det omöjligt med en placering i Eritrea, beslutade MBV:s styrelse enhälligt vid ett extra sammanträde den 4 augusti att makarna Bjuremo tillfrågas om tjänst i Etiopien för en tid av tre år. Carina och Johnny har svarat jakande på denna förfrågan. Eftersom Johnny Bjuremo prästvigdes för tjänst inom den Lutherska Kyrkan i Eritrea (LCEr) måste detta placeringsbeslut verkställas i fullt samförstånd med såväl LCEr som den Lutherska Kyrkan i Etiopien (LCEt). Som tidigare nämnts har Jens Aage Nielsen från Tange, Danmark, ställt sig till förfogande för ett korttidsuppdrag (1 oktober 2000 –30 april 2001) som rådgivare inom LCEt och tillika MBV:s representant i Etiopien. I samråd med kyrkans ledning ska Jens Aage, som har en lång och gedigen erfarenhet av missionsarbete i Etiopien, verka för en förnyad och mera tidsenlig relation mellan kyrka och mission, så att ansvaret så småningom helt och hållet kan tas över av kyrkan.

LCEt har under senare delen av 1990-talet präglats av stark tillväxt. ”Den stora etiopiska väckelsen” har gripit de äldre församlingarna och detta har lett till att ett stort antal nya församlingar grundats, bl.a. tack vare att många muslimer kommit till tro på Jesus. Samtidigt har dessvärre oron och splittringen inom kyrkan alltmer tilltagit. Det är i denna nya och svåra situation som Jens Aage kommer att arbeta, och vi är mycket glada och tacksamma att han sagt ja till en korttidsinsats, som är helt nödvändig för att vi ska kunna komma vidare i vårt etiopienarbete. Låt oss be att Herren går med och hjälper och välsignar när Jens Aage flyger söderut den 29 september!

 

KENYA

Jacob Waldemarson som flög till Kenya i maj, har efter förfrågan av MBV:s styrelse flyttat fram sin hemresa till den 20 oktober. Under sin ”praktik” har han bl.a. hjälpt till med att distribuera god andlig litteratur i västra Kenya. Jacob skriver den 23 juli: ”Här nere trivs jag alldeles utmärkt. Jag vill gärna få fler tillfällen att hjälpa Josef med att distribuera böcker. Förra gången vi var ute sålde vi för 32 000 KSH (c:a 4 000 SEK). Gud vare tack! Och så får vi hoppas att de blir lästa.”

 

ÖVRIGT

Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) samlades till s.k. ”generalforsamling” (hålles vart tredje år) i Ålesund den 12–16 juli under temat ”Med blikket festet på Jesus”. Enligt rapporter i Utsyn (nr 24/25) samlades som mest upp emot 7 000 deltagare. En av de dominerande frågorna var det pågående missionsuppdraget – de många ännu onådda folkslagen.

NLM har c:a 3 000 missionsföreningar och 200 predikanter i hemlandet och bedriver missionsverksamhet i Etiopien, Tanzania, Kenya, Elfenbenskusten, Japan, Honkong/Macau, Taiwan, Indonesien, Mongoliet, Peru och Bolivia, med c:a 400 missionärer.

Generalsekreterare Egil Grandhagen pekade i sitt föredrag på de utmaningar som Guds folk står inför. Närmare 3 000 språkgrupper är fortfarande stort sett oberörda av evangeliet. Troligtvis har hälften av jordens befolkning ännu inte för första gången fått höra budskapet om Jesus Kristus, världens Frälsare. Hur skall dessa människor nås? Missionärens tid är definitivt inte förbi!

Vid generalförsamlingen beslutades att resurser måste förflyttas från de nuvarande missionsfälten till nya områden. Under en tioårsperiod räknar man med att trappa ner och avveckla en del av missionens verksamhet på de nuvarande fälten. Nya utmamaningar kallar till insatser, t.ex. i Somalia, Turkiet och inom ett antal språkgrupper i Centralasien.

Grandhagen sammanfattar det förestående uppdraget på följande sätt: ”Skall vi som missionssällskap och enskilda kristna få betyda något i mötet med sådana utmaningar så måste vi tänka som de första kristna i Jerusalem. De gick till sin uppdragsgivare med svårigheterna. Genom insikten om sin hjälplöshet kom de inför Herren i bön. Och han gjorde dem inte besvikna: ’De fylldes alla av den helige Ande och bar fram Guds ord med frimodighet’ (Apg. 4:31). Samma väg får vi gå i det vi vet att vår uppdragsgivare har all makt i himlen och på jorden.”

Roland Gustafsson, Per-Martin Hjort

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan