Vägledning till kristet liv – en introduktion till Första Korintierbrevet

Romarbrevet är det brev av Paulus i vilket han främst behandlar den kristna läran, medan Första Korintierbrevet ( 1 Kor.) i huvudsak tar upp den kristna etiken. I Romarbrevet ger aposteln en samlad presentation av sitt budskap.  1 Kor. är inte lika allmänt hållet; det är en tillfällighetsskrivelse, som har sin bakgrund i en rad problem och frågor, som uppstått i församlingen i Korint. Paulus försöker dels bringa reda i de aktuella missförhållanden som råder (kap.  1–6), dels besvara de frågor som ”lämnats in i frågelådan” (kap.  7–16. Ofta börjar svaren med formuleringen ”i fråga om” [ 7:1, 8:1, 12:1]). Men trots att brevet är skrivet in i en speciell situation, är det ytterst aktuellt även i dag. Problemen och frågeställningarna har ofta sina paralleller i vår tid, och Paulus ´ svar relateras hela tiden till principiella utläggningar av kristen tro och kristet liv.

I FÖRSAMLINGEN I KORINT

Paulus grundade församlingen i Korint under sin andra missionsresa och stannade där i ett och ett halvt år. Under sin tredje missionsresa vandrade Paulus genom Mindre Asien (ungefär nuvarande Turkiet) och stannade vid kusten i Efesus i tre år. Därifrån hade han täta förbindelser med församlingen i Korint. Därigenom fick han reda på de missförhållanden som rådde och han nåddes av frågor, som man ville ha besvarade. År  57, under sin tredje missionsresa, skriver Paulus  1 Kor. från Efesus.

Korint (som låg i Grekland) var den fjärde största staden i Romarriket. Handeln var mycket livlig och där bodde människor med ursprung från de flesta håll i det romerska riket. Med den brokiga befolkningen följde religioner och tankeströmningar av olika slag, som ömsesidigt påverkade varandra. Staden kännetecknades av pluralism och en upplöst moral.

Det är tydligt att församlingens utsatta situation i den hedniska och pluralistiska omgivningen ledde till många bekymmer. Man lät sig splittras i olika grupperingar, där rådde oordning när man firade nattvard och man tvistade om de andliga gåvorna. Där förekom incest, otukt och äktenskapsbrott. Somliga förnekade uppståndelsen. Och så vidare – där fanns många trassliga problem, som Paulus behövde ta itu med.

GRUNDTANKAR

1 Kor. är ett mångfacetterat brev. Ett par röda trådar som ändå går genom hela brevet är följande:

  • Paulus sätter hela tiden vardagens problem i deras sammanhang och hänvisar till viktiga tros- och lärosanningar. Till synes små detaljer förbinds med stora evighetsfrågor. Vi lär oss att trohet i det lilla, både vad det gäller lära och etik, är väsentlig.
  • De många olika missförhållanden som tas upp i brevet har djupast sett en gemensam bakgrund i själviskhet, köttslighet och prestige. Mot detta lyfter Paulus fram kärleken. Den ska vi ha som högsta regel och bevekelsegrund. Kärleken undergräver just själviskhet, köttslighet och prestige – se kap. 13:4– 7: den söker inte sitt, den brusar inte upp, den avundas inte.

INDELNING

  1. Kristen enighet – och inte splittring i olika partier. Kap. 1–4.

2.Kristen moral – otuktssynder måste rensas bort, samlivet hör äktenskapet till. Kap. 5–7.

  1. Kristen frihet – en kristen är fri att äta kött från avgudaoffer, men kärleksfull hänsyn mot trossyskons samveten kan kräva att man låter bli. Kap. 8–10.

4.Kristen gudstjänst – församlingens många lemmar har olika uppgifter och gåvor, men alla är viktiga. Under sammankomsterna ska allt ske värdigt och med ordning. Kap. 11–14. 5.Kristet hopp – inte bara själen, utan även våra kroppar kommer att uppstå, liksom Jesus uppstod kroppsligen. Kap. 15.

Fredrik Carlsson, Redaktör

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan