ELMsv:s årsmöte 2002

ELM sv:s årsmöte hölls i Åsjunga Missionshus 24 och 26 maj. Fredagskvällens årsmötesförhandlingar inleddes av föreningens vice ordförande Bertil Henriksson med orden i Apg. 10:34–48 som handlar om Petrus i Kornelius hus och hans predikan om Kristus för människorna som var samlade där.

Bertil Henriksson fortsatte med ett mycket varmt tack till alla som på olika sätt hjälpt till i verksamheten under det gångna året och påminde om att det som görs i kärlek till vår Frälsare inte skall bli utan välsignelse. Bertil Henriksson erinrade om att föreningens predikant Ingmar Månsson fått flytta till sitt himmelska hem. Ingmar Månsson invaldes som tjänare 1994 och har sedan dess fått tjäna Guds rikes sak inom vår förening.

Närvarande vid årsmötet var 42 föreningsombud, nio predikanter och nio styrelseledamöter. I samband med att verksamhetsberättelsen behandlades erinrade Mats Giselsson om vårt lutherska och rosenianska arv och tog upp frågan om hur vi lämnar över detta arv till nya generationer.

Ekonomifrågorna, främst den bekymmersamma ekonomin för våra missionsgårdar diskuterades ingående.

Avgående styrelseledamöter Eskil Engström, Bengt Göransson och Bertil Henriksson omvaldes. Vid fyllnadsval efter Göran Ask som av personliga skäl lämnat styrelsearbetet valdes Tomas Henriksson, Magnarp, som ny styrelseledamot för ett år. Rune Nilsson omvaldes som styrelsesuppleant.

Som revisorer omvaldes Olle L Nilsson och Jan A Andersson. Till styrelsen för Åhus Missionsgård nyvaldes Mats Björklund och till styrelsen för Missionsgården Strandhem nyvaldes Kjell Bengtsson. Lennart Gunnarsson omvaldes som representant i styrelsen för Skånes Soldathem.

En viktig fråga för styrelsen är rekrytering av nya predikanter. Samtal har pågått och fortsätter med flera kandidater. Årsmötet beslöt att som ny tjänare/ predikant i föreningen invälja Lars Artman samt att kalla ytterligare en person som predikant.

Information lämnades av Sven-Ingvar Tuvesson om den teologiska distansutbildning som i samarbete med Församlingsfakulteten i Göteborg nu pågått under två terminer med ett 15-tal deltagare. Det finns plats för ytterligare deltagare kommande hösttermin. Kortkurser (medarbetardagar) planeras fortsätta som tidigare.

Bertil Henriksson informerade om hur långt arbetet med organisationsförändringen har kommit och om den tidsplan för det fortsatta arbetet som överenskommits mellan våra samverkande organisationer.

Rune Månsson informerade om arbetet med månadsturer och andakter på äldreboenden. Rune Nilsson informerade om projekt Lärjungaskolan som drivs tillsammans med NSM. 19 oktober 2002 genomförs en första samling på Strandhem med målgrupp styrelseledamöter och funktionärer i lokala föreningar. Bättre ledarskap och personlig mognad står på programmet.

Nästa årsmöte arrangeras av den lokala föreningen i Hässleholm, ELF och planeras till den 16 maj och 18 maj.

Vid konstituerande styrelsemöte samma kväll valdes Bertil Henriksson till föreningens ordförande, Sven-Ingvar Tuvesson till vice ordförande och Bengt Göransson till sekreterare med Ola Hector som vice sekreterare. Eskil Engström valdes till kassör och Paul Andersson till biträdande kassör.

På söndagen fortsatte årsmötet med eftermiddagsmöte i missionshuset. Bengt Hjort och Lars Artman predikade och den inför MBV:s årsmöte bildade s.k. årsmöteskören sjöng.

Bengt Göransson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan