Noterat från årsmöte och styrelse

Det enskilda årsmötet inleddes av Nils-Göran Nilsson, som också valdes att leda förhandlingarna, assisterad av Bengt Hjort.

Revisorn Sven-Inge Svensson gjorde en utförlig tillbakablick och genomgång av MBV:s ekonomiska situation, föredrog årsredovisningen för verksamhetsåret 2001 och läste revisonsberättelsen med tillstyrkan om fastställande av balansräkning och ansvarsfrihet för styrelsen förvaltning. I enlighet med revisorernas förslag beviljades enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för 2001 års förvaltning.

Roland Gustafsson, Carlåke Söderlind och Harald Waldemarson presenterade styrelsens utarbetade budgetförslag för verksamhetsåret 2003, med sammanlagd omslutning på drygt 10,5 miljoner kronor, enligt följande:

Missionen i utlandet: 6 miljoner kronor (anslag till samarbetskyrkorna: 1,5 mkr, 15 missionärstjänster: 3,6 mkr samt administration: 900 000 kronor).

Missionen i hemlandet: 4,5 miljoner kronor (predikoverksamhet och administration: 3,1 mkr, ungdomsverksamhet: 1 mkr samt bidrag till BV-Förlag: 400 000 kronor).

Efter ingående diskussion beslutade årsmötet att i Jesu namn anta den presenterade budgeten.

Vid val av ledamöter till MBV:s styrelse för tre år omvaldes Bengt Hjort, Jan-Ulrik Smetana och Harald Waldemarson. Som ny ledamot valdes Johannes Lyche, Göteborg.

Till suppleanter för en tid av ett år valdes Olle L. Nilsson och Sven Hammarberg.

Måndagen den 17 juni hade MBV:s styrelse sitt konstituerande sammanträde. Nils-Göran omvaldes till styrelsens ordförande och Harald Waldemarson till vice ordförande.

Per Henriksson och Anders Andersson utsågs till sekreterare för ärenden som berör missionen i hemlandet, medan Roland Gustafsson valdes till sekreterare för ärenden som berör missionen i utlandet.

Till MBV:s arbetsutskott valdes Nils-Göran Nilsson, Harald Waldemarson, Paul Andersson och Per Henriksson, med Olof Göransson och Lars Hansson som ersättare. MBV:s missionsråd förbereder ärenden som berör missionen i utlandet. Bengt Hjort och Henrik Birgersson är MBV:s ordinarie ledamöter och Carlåke Söderlind ersättare.

Med stor tacksamhet noterade styrelsen att gåvorna under årsmötesdagarna uppgått till drygt 148 000:–.

Roland Gustafsson, Missionsföreståndare

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan