Saxat & utblickar

Färre missionärer

I dag arbetar knappt 700 svenska missionärer i utlandstjänst; det betyder mer än en halvering på tio år (Nya Dagen, 24/10). Som orsaker till minskningen nämns att de inhemska kyrkorna själva tagit över mer av arbetet, att krig och oroligheter i en del länder hindrar, att systerkyrkorna numera vill ha högutbildad personal, att gåvor och intresse för missionsarbete minskat i församlingarna.

Jakobs kista funnen?

Forskare har funnit vad som kan vara det första tydliga arkeologiska vittnesbördet om att Jesus har funnits. Det är fråga om en 2 000 år gammal stenkista med inskriptionen ”Jakob, son till Josef, bror till Jesus”, vilket alltså skulle kunna syfta på Jesu bror Jakob. Kistan har nyligen daterats till år 63 e Kr, det år då Jakob skall ha stenats till döds. (Nya Dagen 23/10.)

Missriktat nit bland centerkvinnor

I småländska Virestad har det varit tradition att centerkvinnorna bjuder församlingen på kyrkkaffe i samband med Tacksägelsedagens gudstjänst, men i år avstod de i protest mot kyrkoherde JanÅke Karlssons uttalade övertygelse att det är emot Bibeln med kvinnliga präster. I Kyrkans Tidning (nr 45) skriver Jan-Åke Karlsson i en insändare att protesten var missriktad: ”Om de hade haft traditionen att på Tacksägelsedagen servera kyrkoherden biffstek med lök och potatis i kyrkans sakristia som tack för hans åsikter, hade jag förstått protesten. Kyrkkaffet gäller dock alla kyrkobesökarna.”

Han förklarar sin på Skriften grundade övertygelse i ämbetsfrågan: ”Man och kvinna är lika mycket värda, men har olika uppgifter. Detta är grundlagt redan i skapelsen och klart omvittnat i Bibeln, som är kyrkans enda rättesnöre.

Jesus utvalde endast män till apostlar, fastän han på flera sätt upphöjde kvinnan och bröt mot den tidens traditioner. Kvinnan kan inte och får inte enligt Bibeln vara herde och ledare i Guds församling. – – – Frågan om kvinnliga präster är ingen världslig jämställdhetsfråga utan en biblisk och teologisk fråga.

Även om män skulle vilja föda barn och Jämo skulle kräva att männen föder minst hälften av barnen, är detta inte möjligt. Också detta är grundlagt i skapelsen och omvittnat i Den Heliga Skrift. I samhället kan kvinnan bli både chefskirurg och kommunalråd. Hon skall ha lika hög lön som mannen, som utför samma uppgifter.

Jag känner efter femton år i pastoratet ett mycket starkt stöd. Att vara alla till lags är dock inte möjligt. Då måste prästen vara en pingpongboll och vända kappan efter vinden. Vid min prästvigning för 25 år sedan har jag lovat att predika och hålla mig till Guds ord. Det har jag för avsikt att fortsätta med. Jesus säger: ’Ve er, när alla människor talar väl om er.’”

Halloween tappar mark

Intresset i Sverige för Halloween ser ut att minska. För tredje året i rad föll försäljningen av spökdräkter, plastkvastar och pumpor, och butikskedjor överväger att att nästa år dra in hela sitt halloween-sortiment.

Halloween-firandet importerades från USA i slutet av 80-talet, och försäljningen ökade ända fram till 1999. (Nya Dagen 29/10)

Homohetslagen antagen

Den 13 november antogs den nya homohetslagen. Ännu vet vi inte med säkerhet om en förkunnelse utifrån de bibelord som vänder sig emot homosexuell livsstil är straffbar – det lär framtida rättsfall utvisa.

Stefan Gustavsson, direktor för Credoakademin, resonerar i en debattartikel (Nya Dagen 8/11) kring vart det i fortsättningen kommer att bära hän på sexualitetens område. Hur definierar vi vad som är perverst (och därför bör förbjudas) respektive naturligt (och därför bör tillåtas)? Han tar homosexualiteten som exempel: Den avkriminaliserades 1944 och friskförklarades 1979.

I dag kan de homosexuella både ingå partnerskap och adoptera – och medierna tävlar om att lyfta fram homofrågor.

”Varje samhälle har att ta ställning till sexualetiska frågor.” Han undrar på vilka grunder samhället numera kan förbjuda polygami, prostitution, incest, sex med djur osv. I dag anser vi sådant vara pervers – men i morgon?

I klassiskt kristet tänkande hävdar man att sex hör hemma i en unik relation mellan två människor av olika kön. Det är det naturliga (skapelsegivna) men nu sätts det naturrättsliga resonemanget åt sidan: ”Det tidigare avståndstagandet från homosexuella relationer byggde på de naturrättsliga resonemang, som vi i dag använder när vi avvisar polygami, prostitution, incest och pedofili. Bejakandet av homosexuella relationer innebär att vi långsiktigt undergräver möjligheten att avvisa andra handlingar som vi ännu betraktar som perversa. Snart finns det kanske inga perversioner kvar? Det är i så fall inte en befrielse, utan en tragedi.”

Konturerna av en missionsprovins

En arbetsgrupp med personer från olika grupperingar inom Kyrklig Samling arbetar nu med förberedelser till en missionsprovins. I ett flygblad betonar man att planerna på en missionsprovins har sin grund i Jesu missionsbefallning och motiveras av nöden i Svenska kyrkan. Missionsprovinsen vill inte utgöra någon ny kyrkobildning utan vara en ”fri gemenskap på Svenska kyrkans bekännelses grund, där kyrkans andliga liv bevaras och främjas”. Provinsen kommer att få en kyrklig struktur, som skall vara till stöd för redan existerande och framväxande gudstjänstgemenskaper och utgöra ett nätverk till hjälp för bekännelsetrogna missions- och väckelserörelser. Den delas in i regioner med en biskop i vardera och avser att viga kallade män till präster.

Arbetsgruppen, i vilken Bengt Birgersson (Göteborg) är ordförande, planerar för att ett formellt beslut om bildandet ska kunna tas under våren vid ”ett större kyrkligt möte”. red

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan