Lite kenyansk kyrkohistoria

Chesinende är en plats, som jag besökt men egentligen inte lärt känna tidigare. En ort, som jag som besökare upplevt som lite fuktig och sval. Ett samhälle i en för mig ny stam, i vilken jag tidigare bara känt ett fåtal människor. Hur länge har vår kyrka arbetat här?

Chesinende är en plats, som jag besökt men egentligen inte lärt känna tidigare. En ort, som jag som besökare upplevt som lite fuktig och sval. Ett samhälle i en för mig ny stam, i vilken jag tidigare bara känt ett fåtal människor. Hur länge har vår kyrka arbetat här? Hur gammalt är egentligen Chesinende Bible Centre? Det fanns ju här när jag för första gången gjorde resan Nairobi – Itierio i slutet av september 1990. Då förvånades jag över att de växter som vi i Sverige har i krukor inomhus här växer i rabatterna, mångdubbelt stora!

 

Mission inledd bland kipsigiser

I MBV:s årsberättelse för 1979 sägs det att kipsigisarbetet påbörjats många år tidigare i Sigowet. I beskrivningen av 1975 års arbete berättas i en kort mening att Barbro Nilsson inlett arbete med en kvinnogrupp i kipsigisområdet. Om detta var en följd av den undersökning av möjligheterna att påbörja ett kipsigisarbete som gjorts 1974 framgår inte. Men en sådan undersökningen hade beslutats av kyrkan och genomförts av John- Erik Ekström.

1977 hade ett kyrkbygge påbörjats i Sigowet, en plats i närheten av Matongo, och den kyrkan invigdes den 2 september 1979. Enligt planerna skulle det också i Kericho byggas en kyrkostation under

1978, men tydligen blev detta inte möjligt, för ännu i dag har ELCK inte någon egen kyrkolokal i staden. 1978 blev familjen Hans-Hugo Nilsson placerad i Kericho. Detta år fanns också två kvinnogrupper i Kericho- området.

1979 hade arbetet spritt sig ända till Molo, som är ett högt beläget område utanför Kericho i riktning mot Nakuru. Detta år beslutades i MBV om ett anslag på Sh 80 000 för att bygga den första stationen inom kipsigisområdet.

 

Ett första pastorat

Den 1 september 1979 bildades det första kipsigispastoratet med åtta församlingar: Saino ( i Molo-området), Sigowet, Mindililwet, Emdet, Kalyongwet, Kericho, Chesinende och Sondu. 139 medlemmar noterades i pastoratet. Tomtfrågan för Chesinende station blev klar, en tomt på 4 000 m2 .

1980 beskrivs kyrkans nationella spridning med orden ”från Kisii till Kericho och Molo i Rift Valley i nordväst”. Arbetet hade utvidgats och två lärare/pastorer från MLTC hade ansvar för sakramentsförvaltningen i området. Under året invigdes ytterligare en permanent kyrka, nämligen den i Saino.

1982 påbörjas byggnationen på Chesinende och tre nya platser omnämns: Tenduet, Bomet och Lugumek. Bomet och Lugumek är platser som ligger i de södra delarna av kipsigisområdet nära gränsen mot maasaiområdet. Så gick arbetet vidare och evangeliet spreds bl.a. genom att människor flyttade tillbaka till sina hemtrakter efter att ha mött evangeliet, kanske på studieorten. Tyvärr mötte också motgångar; i 1982 års rapport berättas om hur tidigare trofasta församlingsmedlemmar blivit borta och antalet gudstjänstdeltagare minskat i slutet av året, då de traditionella omskärelsefesterna äger rum. Kanske blev det för svårt att stå emot släkten och de gamla traditionerna? Antalet församlingar hade trots detta ökat till 12, en evangelist som avslutat evangelistkursen på Matongo hade börjat arbeta och många deltog i TEE-kurser, en teologisk distansundervisning.

 

Räcker resurserna?

1983 i januari flyttade de första missionärerna in på Chesinende. Det var familjen Jytte och Hans Benny Rom. Antalet deltagare i söndagsgudstjänsterna där var då 30–40.

Att arbetsuppgifterna och möjligheterna att sprida evangeliet ofta övergår resurserna framgår av följande exempel: En eftermiddag kom en man och bankade på vår dörr. Han ville gärna tala med oss och hans ord visade snart att han var en brinnande kristen. Han bor i Rongai ca en timmes körväg från Chesinende. Det låg honom varmt om hjärtat att utså evangeliets säd i sin hemby och han ville att vi skulle hjälpa till med det. Han fick svaret: Ni får vänta! Vi har ingen möjlighet att börja med verksamhet på några nya platser nu p.g.a. bristande resurser! Hur ska dessa människor i Rongai komma till tro på honom, som de inte har hört något om? Det är så stort behov av undervisning och vägledning på de predikoplatser vi redan har, att vi inte har vare sig folk eller pengar till att starta på nya platser.

Den 18 december 1983 invigdes kyrkan på Chesinende och under detta år startades också en kvinnogrupp där.

1984 var antalet deltagare i gudstjänsterna på Chesinende i genomsnitt 100 personer. Medlemmarna i Sainoförsamlingen hade förkunnat evangelium på en plats som heter Ogilgei och under året bildades där en egen församling med ca 40 medlemmar.

MBV:s årsberättelse för 1985 har som omslagsbild ett foto av familjen Julius Chepkony, en av de drivande krafterna i Lugumek. Arbetet där fortsatte och återigen nämns TEEkurserna som viktiga för undervisning och inspiration.

Den 15 mars 1987 invigdes Chesinende Bible Centre. ”Herren älskar det kenyanska folket, och därför kan vi nu glädja oss åt att Chesinende Bible Centre är färdigbyggt. Jesu kärlek är inte endast ord utan också handling.” Redan detta år hölls fyra enveckaskurser för olika grupper av ledare i kyrkan.

1987 betecknas som ett ödesår för Kericho-arbetet (Sigowet- och Chesinendeförsamlingarna). Antalet medlemmar gick tillbaka och förkunnelsen av lag och evangelium minskade; problem och stridigheter bidrog säkert även till detta. Men trots detta noterades att nya predikoplatser tycktes vara på väg utöver de fem fasta som redan fanns. Bland de nya nämns Nakuru stad som en spännande utmaning.

 

Behoven växer i städerna

1991 beskrivs Kericho-distriktet som det troligen geografiskt största men antalsmässigt minsta distriktet inom ELCK. ”Detta i sig självt inrymmer en stark kallelse till att fortsätta med att predika Ordet med tanke på att nå alla dem som ännu inte nåtts av evangelium inom distriktets gränser. – – – De kristna i storstäderna Kericho och Nakuru ropar på hjälp, både ekonomisk och arbetsmässig. Är vi som mission villiga, och har vi mod att gå in i städerna med arbetskraft?”

Under 1992 var flera av MBV:s missionärer aktiva i Kericho-området och därför hyrdes en bostad åt familjen Munch i Kericho stad. Chesinende pastorat, som var ett av fyra pastorat i distriktet, präglades under första halvåret av stamstrider. Flera av medlemmarna kände sig tvungna att fly och även om många återvände, fanns det andra som inte kände sig trygga nog att göra det.

Den 23 augusti 1992 (I nästkommande nummer korrigerades detta till 1985, webbredaktörens anmärkning) vigdes den första kipsigisprästen. Han hade tidigare varit predikant och ungdomsledare. I slutet av året avslutade ytterligare två män sina präststudier och de prästvigdes i början av 1993.

Under 1990-talet verkar arbetet ha blivit mer inkört och det mesta av ansvaret för arbetet har övertagits av kenyanska medarbetare. 1993 beviljades SIDA-medel till en gymnasieskola i Saino. Den heter Kongoi, som betyder ”tack” på kipsigisspråket.

1995 blev Nakuru först ett eget pastorat och därefter ett distrikt. Nakuru distrikt utgjordes av sju församlingar: Barut, Mbaruk, Mkulima, Molo, Nakuru (Pangani), Ogilgei och Saino. Dessa församlingar ligger mellan fem och 80 km från Nakuru stad.

Chesinende Bible Centre hör till Chesinende distrikt, likaså församlingen i Kericho stad. Distriktet räknar två pastorat, Lugumek och Chesinende. Lugumek församling är den enda i Lugumek pastorat, medan antalet församlingar i Chesinende pastorat är sex: Chesinende, Kiletein, Kamarus, Kaploin, Kericho och Kedowa. I Kedowa har man under en tid varit utan regelbundna gudstjänster men där försöker man nu åter samlas. ”Ett brutet rör skall han inte sönderkrossa, och en tynande veke skall han inte utsläcka.” Jes 42:3.

Vill du vara med i förbön för denna förhållandevis lilla del av kyrkan? Vill du hjälpa till med förbön för den utbildning av evangelister som planeras här och som ledarna i distriktet ser behov av för att bl a också nå den del av ndorobofolket som finns uppe i skogarna här i närheten?

Kerstin Nilsson, kenyamissionär

Foto: –