Vad är ett sakrament?

Ordet är latin och betyder helig handling. Den kristna trosläran brukar definiera sakrament som en helig handling instiftad av Jesus.

Ordet är latin och betyder helig handling. Den kristna trosläran brukar definiera sakrament som en helig handling instiftad av Jesus. Katolska kyrkan räknar med konfirmationen, prästvigningen, sista smörjelsen, äktenskapet och bikten medan de lutherska kyrkorna anser endast dop och nattvard vara egentliga sakrament. I samband med bikt (enskilt skriftermål) får den bekännande en tillsägelse om Guds förlåtelse. Det kallas avlösning och har även i våra bekännelseskrifter kallats ”botens sakrament”.

I Matteusevangeliets sista kapitel kan vi läsa missionbefallningen som innehåller Jesu instiftande av dopet: ”Gör alla folk till lärjungar döpande dem osv.” Nattvardens instiftande återfinns bl.a. i 1 Kor. 11:23 ff. Även boten eller avlösningen har Herren själv gett oss i den s.k. nycklamakten, då Jesus säger till Petrus: ”Allt vad ni binder på jorden skall vara bundet i himmelen och allt vad ni löser på jorden skall vara löst i himmelen” (Matt. 18:18).

Våra katekeser beskriver sakramenten som handlingar då ”Gud genom synliga och jordiska ting skänker oss osynliga och himmelska nådegåvor.” Det synliga i dopet är vattnet, i nattvarden brödet och vinet. Då man ska peka på något motsvarande konkret i avlösningen har man nämnt det uttalade ordet som säger att Gud förlåter dig nu i Faderns, Sonen och den Helige Andes namn.

Själva ordet sakrament finns inte i bibeln, men det är av största betydelse att vi kan lita på att Gud själv gör något med och för oss i dessa handlingar. Därför är det viktigt att läran om dem är grundad i Guds eget ord.

Vilka är de osynliga himmelska gåvorna? I dopet, barnaskap hos Gud, i avlösningen syndernas förlåtelse och i nattvarden Kristi kropp och blod, för att vi ska lita på förlåtelsen och bevaras i hoppet till det eviga livet.

Uttryckt med katekesutvecklingens ord: Syndernas förlåtelse, liv och salighet. Vilken tröst för oss att Gud gör och ger detta oberoende av prästens grad av fromhet.

Alve Svensson, kyrkoherde i Hjärsås

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan