Vad innebär det att bära frukt?

Under rubriken ”Helgelsen” skriver Giertz i sin katekes: ”De goda gärningar som man gör av kärlek till Gud kallas trons frukter.” Sådana goda gärningar kan aldrig medverka till att en människa blir frälst! Herren säger genom sin apostel (Ef. 2:8–10): ”Av nåden är ni frälsta genom tron… inte på grund av gärningar.” Likväl, fortsätter han, ska goda gärningar finnas i våra liv. Gud har berett dem i förväg för att vi ska vandra i dem. Det är också väl känt och ofta citerat att ”tron utan gärningar är död”.

Men det är inte lätt för oss att avgöra vilka gärningar som skett i tro och vilka som kommit till genom människors egna ansträngningar.

Herren Jesus undervisar i bergspredikan om ”dålig frukt”. Han säger: ”Inte skall var och en komma in i himmelriket som säger ’Herre, Herre’, utan den som gör min himmelske Faders vilja. Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat i ditt namn och i ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftiga gärningar? Och då skall jag säga: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!” (Matt. 7:21 ff.)

Dessförinnan har han gett förklaringen, då han jämför människan med ett träd och de goda gärningarna med dess frukt. Det onda trädet kan inte bära god frukt, men ett gott träd bär god frukt. Härav kan vi lära att själva trädet måste bli annorlunda. I bilden ligger att människan inte genom egen ansträngning kan bära frukt i sitt liv. Träd anstränger sig ju inte för att bära frukt – den bara kommer. Den allt överskuggande frågan för oss måste då bli: Hur blir trädet gott?

Låt oss söka svaret i en annan av Jesu bilder – den om vinträdet och grenarna. Enl. Joh. 15 är det avgörande för att grenen ska bära frukt att den förblir i stammen, som är Jesus. Såsom inympad genom dopets bad till en ny födelse och som mottagare av livets Ord kommer du att bära frukt i ditt liv. Jesus talar om bönhörelser till den himmelske Faderns förhärligande och om rik frukt. Hans glädje ska vara i hans lärjungar och deras glädje ska vara fullkomlig!

Låt oss avslutningsvis se kopplingen till den Tredje personen i gudomen när vi i Gal. 5:22 läser om Andens frukt, som är ”kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning”. Allt detta är egenskaper eller kvalitéer, som den Helige Ande låter finnas i den troende. Sådan Andens frukt är av största betydelse för de förut beredda gärningar Gud vill låta oss vandra i.

Alve Svensson, präst

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan