Gammal sångskatt och nya lovsånger

I sångboken Lova Herren finns många sånger som sprungit ur väckelserörelsen på 1800-talet – en del nyare sånger finns också med. Det är tydligt att det i dag finns behov av att sjunga nya sånger, men kan vi även upptäcka de gamla på nytt? Är det så att innehållet i de gamla sångerna är rätt ’smalt’, är språket ett hinder eller kan vi inte göra orden till våra egna? Vad kännetecknar å andra sidan de nyskrivna sånger som sjungs i dag – och hur skriver man nya sånger?

I sångboken Lova Herren finns många sånger som sprungit ur väckelserörelsen på 1800-talet – en del nyare sånger finns också med. Det är tydligt att det i dag finns behov av att sjunga nya sånger, men kan vi även upptäcka de gamla på nytt? Är det så att innehållet i de gamla sångerna är rätt ’smalt’, är språket ett hinder eller kan vi inte göra orden till våra egna? Vad kännetecknar å andra sidan de nyskrivna sånger som sjungs i dag – och hur skriver man nya sånger?

EN VACKER HÖSTDAG med hög luft och färgsprakande natur åkte Marie Johansson, Ö. Husby, ut till Falketorp Missionsgård på Vikbolandet för att samtala om detta med Anders Andersson:

 

ANDERS, DU ÄR KYRKOMUSIKER och körledare med lång erfarenhet av både körsång och församlingssång. Hur länge har du hållit på med detta?

– Yrkesmässigt är det 31 år, men redan innan dess började jag spela till församlingssången i missionsföreningen. Det började med att man kom med alternativa melodier till sånger i sångboken och eftersom jag spelade på gehör fick jag spela till just dem.

 

VAD ÄR DET SOM DRIVER DIG att hålla på med sång och musik?

– Det ju en fråga om försörjning – men för mig är det också så att det kristna budskapet, när det kommer till oss i sång och musik, är något alldeles speciellt. Det är viktigt för människor, ett sätt att ge uttryck för vad de upplevt när de fått ta del av evangeliet. Sången och musiken kan få spegla denna upplevelse. Lovsången är en Guds gåva och en mycket viktig del av det kristna livet. Lovsången får aldrig tystna, för då har också det andliga livet dött.

 

DU HAR SKRIVIT EN HEL DEL egna sångtexter och även tonsatt andras. Hur kommer sånger till? Varför skriver man en ny sång?

– Jag tror att varje tid måste skriva sina sånger. Särskilt när man är tillsammans med ungdomar känner man att de vill ha sina sånger i den tid de lever i.

– Det är skada att det inte har skrivits sånger kontinuerligt. Mycket skrevs på 1800-talet – det var ju en tid när Guds ord fick tala till människor på ett särskilt sätt. Ofta var det förkunnare, inte musiker, som skrev sångtexter. C.O. Rosenius och Anders Nilsson är några exempel. Dessutom fick vi Lina Sandells stora sångskatt, men sen hände nästan ingenting. I dag saknar vi sådana som skriver texter.

– Mina egna sånger har kommit till på olika sätt. Ibland har jag blivit ombedd att skriva en sång för ett speciellt ändamål, men annars kan det vara en bibeltext eller något man hör i en predikan som kommer för en. Sen kanske man kommer på en melodi till den texten. Oftast har jag en melodi, men ingen text, men då kanske ett bibelord passar in. Ibland har jag skrivit långt in på nätterna, då det var lättare att få lugn och ro, särskilt när barnen var små.

– En anledning till att det nu inte skrivs så mycket sånger kanske kan vara att det är svårare att få tillräcklig stillhet i vår tid.

 

I SÅNGBOKEN LOVA HERREN har vi många gamla sånger, en del ända från 1500-talet. Kan inte sånger bli för gamla?

– Nej, det tror jag inte. Ta till exempel ”Herren är min starkhet och min lovsång” i 2 Mos.15:2 eller ”Upp, min tunga” från 600-talet med melodi från 1693.

– Däremot kan språket bli för gammalt. En ung människa kan tycka att innehållet i en sång är bra, men ordvalet så gammaldags att den inte kan föreslås. Men det är klart, börjar man analysera, ser man att det finns sånger med ett ganska svårt ordval, som ändå är väldigt populära, t.ex. ”Tryggare kan ingen vara”. Jag kan avslöja att ibland har en gammal sång med ’omöjlig’ text inspirerat mig att skriva en ny. Att sjunga ålderdomliga sånger är ju inget självändamål. Man måste kunna fråga sig varför man behåller dem.

– Ibland räcker det att förnya en melodi. Det är den som blivit för gammal. En ny melodi kan göra att en sång lever upp igen.

 

VAD TYCKER DU kännetecknar sångerna som skrevs för ungefär hundra år sedan?

– Den frågan var svår… Dels kan man väl säga att de ofta är väldigt centrala i sitt budskap, och att de talar mycket om himlen. Jag tror att vi är mer jordbundna i vår tid. Det hade säkert betydelse att man hade det svårare materiellt förr i tiden. Dels tycker jag att de skildrar flera olika sidor av det andliga livet. Att sångerna ofta hade ganska många verser gjorde ju också att man kunde ta upp olika teman i en och samma sång. Ett annat kännetecken är att melodierna präglades av sin tid eller hämtades från samtidens populära sånger.

 

FINNS DET NÅGRA särskilda kännetecken på andliga sånger som skrivs i dag?

– Det är sällan en sång har många verser. Om vi ser ut över kristenheten, så är det åtskilliga sånger som lovsjunger livet, och det kan man väl i och för sig göra, men det får inte stå i centrum. Eftersom sångerna ofta är ganska korta tar varje sång bara upp ett tema.

– Begreppet lovsång har i dag blivit en ’smal’ del av det jag uppfattar som lovsång. Jag anser att en sång från väckelsetiden, en högstämd psalm eller ett avsnitt ur Johannespassionen också är lovsång. Det är viktigt med variation!

 

BEHÖVER VI nya sånger?

– Ja, det tror jag vi behöver. Varje tid ska skriva sina sånger. Kung David gjorde det, Luther gjorde det, väckelsetiden gjorde det och vi måste också göra det. Vi behöver skildra det kristna hoppet och den positiva motvikt det utgör till den oro och hopplöshet som finns i dag.

 

HUR KAN VI FÖRNYA vår sångskatt?

– Man bör uppmuntra dem som har poetisk fallenhet att använda sin gåva. Det kanske finns några av våra förkunnare som kan skriva sånger? Ett annat sätt är att uppdra åt några personer att försöka bidra med nya sånger. Några exempel till det finns i pärmen Lova Vidare.

– Även om det vore ett stort projekt borde sångboken Lova Herren förbättras, bli mer tillgänglig och levande. Vissa sånger måste få en förnyad språkdräkt och det behövs nya melodier till en hel del sånger för att de ska leva vidare. Den bör också göras om så att den även innehåller noter och ackord.

 

HUR SKRIVER MAN SÅNGER för människor i alla åldrar? Kan man över huvud taget göra det?

– Ja, det tror jag faktiskt. Jag tror på enkelheten. En melodi måste kännas naturlig och tilltalande, men den får inte vara banal utan måste ha ett visst ’tuggmotstånd’, annars överlever den inte. Alla nya sånger måste i och för sig tränas in, men de får inte vara alltför avancerade. Innehållet får gärna vara lite poetiskt, men det ska vara centralt och formulerat på vår tids språk. Melodin ska understryka innehållet, och här har harmonierna stor betydelse. Moll ger t.ex. eftertanke.

 

I PS. 33:3 STÅR DET: ”Sjung till Herrens ära en ny sång.” Uttrycket ”en ny sång” förekommer också i Ps. 40:4 och Upp. 5:9. Vad ligger i det uttrycket?

– Det kanske en teolog bör svara på, men spontant tror jag det betyder att när man får se vad Gud har gjort, främst genom Jesus Kristus, så föds en ny sång inom en, ibland rent bokstavligt. Ämnet är detsamma, men varje tid prisar med en ny sång hans frälsning.

 

MARIE JOHANSSON, Vikbolandet

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan