Vad gör Jesus idag? – om himmelsfärden och tiden därefter

Vi har nyligen firat påsk och Jesu Kristi seger över döden. 40 dagar efter uppståndelsen tar Jesus med sig lärjungarna till ett berg utanför Jerusalem,
och han lämnar dem – för att kunna vara dem och oss nära.

Vi har nyligen firat påsk och Jesu Kristi seger över döden. 40 dagar efter uppståndelsen tar Jesus med sig lärjungarna till ett berg utanför Jerusalem,
och han lämnar dem – för att kunna vara dem och oss nära. 

TÄNK DIG ATT DU UNDER TRE ÅRS tid delat allt med din bäste vän: tid, pengar, erfarenheter, uppoffringar, glädjeämnen, sorger. Tänk dig sedan att den vännen ger sig av på en lång resa på obestämd tid. Tänk dig slutligen att du efter att vinkat farväl till vännen återvänder hem – överlycklig … Otänkbart, eller hur?

Men detta var just vad som hände på Kristi Himmelsfärds dag: Han tog dem med sig ut ur staden bort mot Betania, och han lyfte sina händer och välsignade dem. Och medan han välsignade dem, lämnade han dem och fördes upp till himlen. De föll ner och hyllade honom och återvände sedan till Jerusalem under stor glädje. Och de var ständigt i templet och prisade Gud (Luk. 24:50–53).

Det är något som inte stämmer; antingen med lärjungarnas reaktion – eller med vår syn på vad himmelsfärden innebär.

Jesus är närvarande i himlen –

Bibeln använder många olika uttryck för att beskriva himmelsfärden: Jesus är förd fram till Fadern, upptagen till himlen, upphöjd över allt annat, sitter på Guds högra sida. Det är till den fulla himmelska gemenskapen med Fadern och Anden, som han ägde men avstod ifrån för att bli människa, som Han nu har återvänt. Jesus är alltså sedan himmelsfärden fysiskt närvarande hos Fadern i himlen. Himlen är inte osynlig, men vi är än så länge ganska blinda för den: Först när Jesus kommer tillbaka och våra kroppar blir likadana härlighetskroppar som hans, kommer vi att se den himmelska världen så som vi nu ser den jordiska. Men några har redan nu glimtvis fått se Jesus i hans härlighet vid Guds tron (bl.a. Stefanos vid steningen, Paulus vid omvändelsen, Johannes i Uppenbarelseboken). Jesus är inte osynlig, han är inte ens mindre synlig i dag än när han vandrade omkring: han har en kropp, han är fortfarande 100% människa (och 100% Gud), men han ses numera inte i Galiléen eller i Jerusalem, utan vid Faderns högra sida.

– och på jorden

Samtidigt är Jesus fysiskt närvarande här på jorden: Där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem (Matt. 18:20), Jag är med er alla dagar intill tidens slut (Matt. 28:20) och Detta är min kropp/Detta är mitt blod. Det betyder att den himmelska världen, där Jesus är, kommer hit till jorden, i ett par bedjares gemenskap, i nattvardens bröd och vin, i dopets och förkunnelsens stund. Om vi kunnat se den himmelska världen, skulle vi ha sett myriader av änglar lovsjunga med oss i gudstjänsterna, vi skulle ha sett Jesus bli ett med brödet och vinet, vi skulle ha sett hur Jesus är fysiskt närvarande i samma rum bönegruppen sitter i.

– med all makt

Daniel (7:13–14) fick se Jesus komma med himlens skyar och föras fram till Guds tron för att ta emot makt, ära och herravälde. Jesus har alltså blivit Kung. Samtidigt är det en än så länge pågående process, där mer och mer av fiendemakterna läggs under Jesu fötter. Döden är t.ex. en av de makter som är besegrad (den har inte makt över Jesus), men ännu inte förintad (den har makt över oss). Tills den dagen då döden uppslukas av Livet, kommer den att drabba oss människor – ibland ont och meningslöst, ibland som en värdig avslutning på ett långt liv – men den kan aldrig skilja oss från Guds kärlek; den bär alltid med sig möjligheten att föra oss närmre Jesus, den är inte längre en evig skilsmässa från livet, bara en stunds sömn innan den eviga dagen gryr. Djävulens yttersta vapen är vridet ur hans händer och tvingas tjäna syften motsatta hans! Så nästa gång du fruktar döden, ohälsa, framtiden eller något annat: lyft blicken och se var det du fruktar ligger, nämligen under Jesu fötter. Lyft blicken lite till och du ser honom som har makten över det du fruktar …

– i hjälpsändande

Hans tron är i himmelen, men frågan är om inte hans hjärta är kvar här: När Stefanos stenades som den förste martyren, såg han himlen öppen och Jesus stå – inte sitta – på Faderns högra sida: stående, engagerad, ivrig att gripa in, följande sitt älskade barns kamp.

Från sin tron skickar Han den bästa hjälp Gud har att erbjuda: den helige Ande sänds till världen för att människor skall inse syndens allvar, korsets kraft, domens verklighet (Joh. 16:7) och komma till tro. Anden hjälper oss alltså att komma till Jesus. Genom dopet och tron utgjuter Han dessutom den helige Ande över varje kristen, så att vi förvandlas till att mer och mer likna Jesus: hans kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning blir inympad i oss (Gal. 5:22). Så har världen blivit en plats där visserligen inte Jesus själv längre vandrar omkring, gör gott och förkunnar, men däremot över en miljard Jesusavbilder …

– välsignande

Det sista lärjungarna såg av Jesus var något fantastiskt: Han lyfte sina händer och välsignade dem. Medan han välsignade dem, lämnade Han dem och fördes upp till himlen. Från den himmelska tronen fortsätter Han att välsigna sin Kyrka med all den andliga världens välsignelser: helighet, fläckfrihet, kärlek. Och vidare: arvslott, nåd, friköpande. Och vidare: förlåtelse, vishet, klokhet. Och vidare: del i Guds viljas hemlighet, tjänandets gåva, förkunnandets, barmhärtighetens, tungotalets, profetians, botandets, undervisningens gåva. Och vidare…

– och förbön

I Jobs bok talas det om hur djävulen träder upp som en åklagare inför Guds domstol. I 1 Joh. 2:1 presenteras försvarsadvokaten: Jesus. Han ber för oss, vädjar och för vår talan. I en av mina församlingskyrkor (Emmislöv) består målningen på korväggen av Kristi himmelsfärd. Målningen är gjord på 1950-talet och knyter an till målningarna från 1400-talet i taket, där Fadern på sin tron har den korsfäste Sonen framför sig. Budskapet är glasklart: genom himmelsfärden är Försonaren alltid närvarande i himmelen. Tack vare Jesu försoningsdöd är vi inget hopplöst eller förlorat fall: Våra synder utplånades på korset, vår skuld betalades, vårt straff övertogs. Därför blir det ingen fällande dom för den som tillhör Kristus Jesus. Och om Gud är för oss, vem kan då vara mot oss?

– tills Han snart kommer tillbaka!

Som Han lämnade dem, skall Han återvända till oss. Skillnaden är, att då var hans verk nyss påbörjat, nu kommer Han för att slutföra det. Dom kommer att bli hållen och varje förlåten syndare får gå in till sin Herres glädje, all ondska och död kommer att tillintetgöras, rätt och rättfärdighet kommer att råda i all evighet och Sonen kommer att överlämna Riket till sin Fader. För varje dag som går kommer den Dagen allt närmare. Lärjungarna uppfattade aldrig himmelsfärden som ett avsked, utan snarare som ett ”Strax tillbaka!”

Den stora glädjen

Tänk dig att du under tre års tid delat allt med din bäste vän. Tänk dig sedan att den vännen ger sig av för att ta emot kungavärdigheten i sitt hemland och kommer att sända bud efter dig så snart han kan, och fram till dess utser dig till ambassadör för sitt rike, fortsätter hålla kontakten med dig och ställer sitt rikes resurser till ditt förfogande. Tänk dig slutligen att du efter att vinkat farväl till vännen återvänder hem – överlycklig … Ingen otänkbar glädje, eller hur?

DAN SARKAR
Komminister, Broby

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan