Nordisk-kenyanska överläggningar i Sydsverige

Biskop Walter Obare Omwanza i den Evangelisk-Lutherska Kyrkan i Kenya (ELCK) besökte Sverige på Missionsprovinsens vägnar i början av februari. Hustrun Eunice och ELCK-kassören John Michoro Mouti fanns vid hans sida. MBV erbjöds att disponera gästernas tid under tre dagar och tog tillfället i akt att arrangera nordisk-kenyanska överläggningar om missionsarbetet i Kenya.

Med kort varsel lyckades MBV:s missionssekreterare Karin Gunnarsson koordinera de berörda parterna för överläggningar på Missionsgården Strandhem den 7–8 februari 2005. Representanter från Finland och Norge var omedelbart positiva till initiativet, medan ELCK:s ledning uttryckte viss tveksamhet. Kyrkans styrelse hade vid sitt senaste sammanträde beslutat att överläggningar med missionsorganisationerna fortsättningsvis borde ske på tu man hand och inte i ett gemensamt forum. En kompromiss kom till stånd, vilket ledde till dels gemensamma överläggningar och dels samtal mellan respektive missionsorganisation och ELCK-representanterna.

Fortsatt expansion och tillväxt
Biskop Obare redogjorde för den aktuella situationen i ELCK. Färsk statistik visar att kyrkan har c:a 80 000 medlemmar i drygt 600 församlingar. 130 präster, 340 evangelister och 50 dia­konissor är tillsammans med ett stort antal lekmän ansvariga i församlingsarbetet. En stark tillväxt har under de senaste åren ägt rum i Pokotdistriktet i nordvästra Kenya. Dessutom finns nya initiativ i trakten kring staden Meru där ett antal församlingar, som tidigare tillhört den Anglikanska Kyrkan i Kenya, har anslutits till ELCK. Förfrågningar kommer också från Tavetaområdet, i den sydöstra delen av landet.
Arbete pågår med att dela upp ELCK i fyra stift. Tre biskopar kommer att installeras i sina ämbeten under det kommande året.

Växtverk med komplikationer
Överläggningarna präglades av ingående samtal om en bekymmersam ekonomisk situation i ELCK. Vissa institutioner, t.ex. inom sjukvården, är i dagens ELCK inaktuella och måste nu monteras ner, något som kräver både tid och resurser. En utomstående resursorganisation med kristet förtecken, CORAT AFRICA, har bistått med råd och vägledning. Strukturförändringen kommer att kräva gemensamma åtaganden av kyrka och missionsorganisationer. Här behövs både målmedvetenhet, tålamod och omsorg. Under processens gång är det viktigt att påminna varandra om att Herren själv fört oss samman och att han som påbörjat ett gott verk också vill bistå och slutföra det enligt sin goda vilja.
Utvärdering och tankar inför framtiden
Strax före uppbrottet från Strandhem gavs tillfälle till samtal mellan Walter Obare, John Michoro och Karin Gunnarsson.
Biskopen var angelägen att betona sin tacksamhet över Guds underbara ingripande – att missionärer från Sverige en gång kom till Kenya med evangeliet. Detta kommer alltid att vara en oförglömlig händelse i ELCK:s historia! En innerlig gemenskap och relation behövs även i fortsättningen, t.ex. genom att ELCK och MBV år 2008 markerar missionsarbetets 60-årsjubileum.
Michoro betonade att relationerna bör kännetecknas av ömsesidighet, MBV:s fortsatta engagemang i Kenya och ELCK:s bidrag till den svenska kristenheten, såsom ett led i de heligas gemenskap.
Karin uttryckte sin tacksamhet för att överläggningarna på Strandhem kommit till stånd och att alla deltagare med facit i hand kunnat konstatera att mötet och samtalen varit konstruktiva. Den andliga gemenskapen och uppbyggelsen på Ordets fasta grund hjälper parterna igenom aktuella svårigheter. Vi är förvissade om att Gud genomför sitt missionsuppdrag i Kenya och Norden.
Biskop Obare framförde avslutningsvis en hälsning från 2 Mos. 3:7–8, där det betonas hur Israels Gud sett, hört, känt och stigit ner till sitt folk för att ge frälsning.

Roland Gustafsson
Missionsföreståndare

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan