MBV blir ELM-BV

MBV:s 94:e årsmöte hölls den 17–19 juni i missionshuset på Fästningsgatan 9, Kristianstad, inköpt och upprustat av Evangelisk Lutherska Föreningen där. Föreningens ca 100 medlemmar – varav ett femtiotal barn i söndagsskolan och många som ännu inte börjat – hade förberett väl och bjöd alla på ett varmt välkomnan­de, visade god organisation och stort engagemang, fyllt av glädje.

Sång, predikan och missionsföredrag inledde på fredagskvällen; lördagen innehöll själva årsmötet (då MBV blev ELM) samt en gemenskapskväll på Södra Kasern – med olika trevligheter anordnade av kristianstadsföreningen samt även då sång, info, vittnesbörd mm av ungdomar och missionärer. Och ELMs styrelse sjöng: Jag älskar dig, Jesus, jag vet du är min. Söndagens högmässa firades i Skepparlövs kyrka – en högtid då den himmelska festen anades.

Under söndagseftermiddagen påmindes vi om:

den viktiga barnverksamheten: Barnen berör oss alla, styrelser och föreningar, de är framtidens ledare!

Sverigearbetet. Ca 3500 medlemmar betjänas i gudstjäns­ter – inskrivna medlemmar i föreningar är enligt matrikel 2143. Verksamheten är främst koncentrerad till större föreningar och missionsgårdar. Mindre föreningar behöver stöd från och samarbete med de större. Mission bland invandrare är startad – låt den gå vidare till fler platser! Erik J. Andersson, ny predikant, välsignades och utsändes.

Yttre missionen. Tack från Eritrea för nödhjälp och från Dauro i Etiopien, där torkan varit förödande för boskapen. Om politisk oro i Etiopien men att Guds ord har framgång; utbildning av förkunnare går vidare. Om behovet av missionärsfamilj bland alla kämpande kvinnor i Kenya – föredöme behövs! Att en kyrka växer fram i Peru och om stort ansvarstagande av peruaner. Många missionärer, från yngste Göransson till trogna paret Stark-Hechamo, vittnade med glädje om arbetet i Guds rike. Håll kontakt med missionärerna, be för dem och ge till arbetet!

 

Viktiga ärenden på ELMs årsmöte

Totalt deltog 151 röstberättigade i årsmötet på lördagseftermiddagen – 71 provinsombud, 64 föreningsombud, fem hemmavarande missionärer och elva styrelseledamöter. Samlingssalen var välfylld och en del intresserade besökare fick delta från läktarplats. Nils-Göran Nilsson, Åstorp, ledde årsmötet – med Roland Gustafsson, missionsföreståndare, och Bengt Hjort, ordförande, vid sin sida – på ett mycket gott sätt genom hela dagen. Alla var inte eniga i allt, men samtal fördes med respekt i en god ton och i broderlig anda.

ÅRSBERÄTTELSE. Tre nysatsningar har påbörjats under 2004: IT-missionär Åke Johansson har anställts på halvtid, i Helsingborg har ett arbete med in­vandrar­mis­sion påbörjats under Ebba och Einar Göths ledning och en tjänst som predikant till Skellefteå-området är utannonserad och ser ut att kunna tillsättas. (Detaljerad årsberättelse för år 2004 kan beställas från ELM:s expedition, 08-700 51 6o.)

EKONOMI – utfall 2004. I jämförelse med 2003 har gåvointäkterna minskat med 22% (tes­tamenten ej inräknade), kostnaderna för yttre missionen har ökat med 4% och kostnaderna för inre missionen med 11%. Resultatet för 2004 är ett underskott på ca 2.1 Mkr. Dessvärre pekar även prog­nos­en för 2005 på ett underskott… Pg 5 58 43-7, bg 476-1144.

ny ledningsstruktur. Vid årsmötet presenterade styrelsen sitt förslag till ny ledningsstruktur. I korthet innebär den att missionsföreståndaren frikopplas från administrativt rutinarbete för att kunna fokusera på strategiska, teologiska och ideologiska frågor. Ca 25% av tjänsten beräknas kunna säljas vidare till Församlingsfakulteten. En ny person anställs som administrativ chef och får ansvar för ekonomistyrning, planering och samordning av utskick. Tjänsten in­nebär en merkostnad, men tanken är att den också ska kunna avlasta övriga delar av organisationen. (Mer utförlig beskrivning i annonsbilagan, s. 4)

Olika synpunkter framfördes om förslaget: Att det var en alltför stor förändring för att tas utan att ha presenterats för medlemmarna tidigare; att ’toppstyrning’ inte önskades men väl visioner ’underifrån’; att det finns risk för alltför vidlyftig administration samt nackdelar med delat personalansvar. Å and­ra sidan välkomnades förslaget av anställd personal, missionärer och några predikanter: Det är behoven som framkallat förslaget – vilket slutligen antogs.

BUDGET. För år 2006 tog årsmötet en budget med underskott på 1.2 Mkr. Verksamheten i Sverige får kosta 4.7 Mkr, i utlandet 6.1 Mkr och intäkterna budgeteras till 8.37 Mkr. Trots att gåvorna 2004 endast uppgick till ca 3.5 milj. budgeteras de för 2006 till ca 5.7 Mkr.! Det är verkligen en trosbudget samt en uppmaning till alla att se över sitt givande.

Bibeln uppmanar till tionde: För full tionde till förrådshuset … och pröva så hurdan jag sedan blir, säger HERREN Sebaot. Förvisso skall jag då öppna för er himmelens fönster över er och utgjuta över er riklig välsignelse (Mal. 3:10).

Och styrelsen uppmanades av årsmötet att konkret informera om nysats­ningar som görs.

NYA STADGAR, NYTT NAMN och ny logotype. Årsmötet beslöt, för andra gången, att anta de nya, utarbetade stadgarna samt att ändra namnet på säll­ska­pet till Evangelisk Luthersk Mission – Bibeltrogna Vänner. Trots påpekande att Luther själv inte skulle ha gillat att få en organisation uppkallad efter sig – men med uppmaning till medlemmarna att fördjupa sig i vad namnet innebär. En ny logotype presenterades, utarbetad för hela den nya organisationen, och mottogs med jubel.

Nästa årsmöte hålls, om Gud vill, i Falketorp, Vikbolandet, den 16–18 juni 2006. Väl mött!

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan