Gud är allsmäktig och vet allt

Gud kan göra allt vad han vill, han är alltigenom god – och jag är sedd och älskad av honom.

I trosbekännelsen bekänner kristenheten runt om i världen varje söndag att Gud är allsmäktig.  Ordet makt är i vår tid delvis belastat. Vi lever ju i ett samhälle som strävar efter jämställdhet, och begreppet makt ställs ofta samman med något negativt. Vi talar om maktmänniskor, maktmissbruk, maktfullkomlighet osv. När vi därför tänker på Gud som allsmäktig kan det lätt bli ett problem för oss.

Det kan ju vara värt att notera att Luther i sin förklaring till den första trosartikeln inte ens nämner Guds allmakt, utan i stället talar om hur Gud är den som skapar och uppehåller sin skapelse. För Luther var makt inget problem, det var ett självklart inslag i samhällslivet att vissa har makt över andra – och att Gud naturligtvis har makten över allt!

 

Guds allmakt i Bibeln

Bibeln talar på många ställen om Guds makt och suveränitet. Ordet allsmäktig används inte så ofta, men på många ställen talas om Gud som universums Herre och Kung. Ty HERREN, den högste, är fruktansvärd, en stor konung över hela jorden, står det i Ps. 47:3. Herren beskrivs här som kung över hela jorden, och det är ett tema som återkommer i Gamla testamentet.

I Jes. 37:16 talas om att Herren tronar på keruberna: HERRE Sebaot, Israels Gud, du som tronar på keruberna, endast du är Gud över alla riken på jorden. Du har gjort himmelen och jorden. Ofta används uttrycket ”tronar på keruberna” i samband med gudsnamnet ”Sebaot”, som betyder ”skarornas”. Herren är de himmelska härskarornas Herre, och förmodligen syftar uttrycket på änglarna som finns inför Guds tron. I det Allra Heligaste i templet stod två keruber, och troligen utgjorde de en tron. När Jesaja får se Herren sitta på en hög och upphöjd tron, så är det sannolikt kerubtronen i templet som åsyftas; därav uttrycket ”du som tronar på keruberna”. I templet fanns det alltså en plats där Guds himmelska tron tagit jordisk gestalt, och tydligare kan det väl knappast sägas att Herren är kung också över jorden!

Detta innebär inte bara en teoretisk makt, utan det betyder att Gud är den som skapat allt och som uppehåller allt. I Ps. 93:1 sägs det: HERREN är nu konung! Han har klätt sig i höghet. HERREN har klätt sig och rustat sig med makt. Därför står världen fast, den vacklar inte. Och i slutet av Jobs bok finner vi en maktdemonstration av Gud, när han i stormvinden svarar Job: Var fanns du när jag lade jordens grund? Svara, om du har så stort förstånd. Vem har bestämt hennes mått – du vet! Och vem spände mätsnöret över den? Var fick hennes grundpelare sina fästen? Vem lade hennes hörnsten, medan morgonstjärnorna tillsammans sjöng och alla Guds söner ropade av glädje? (Job 38:4–7.) Och Job tvingas ödmjukt svara: Jag vet att du förmår allt, inget som du beslutar är omöjligt för dig (Job 42:2). Gud är den som håller allting i sin hand.

Kanske kommer Guds allmakt till sitt tydligaste uttryck i missionsbefallningen i Matt. 21:19, där Jesus säger: Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Här har vi Jesu starkaste anspråk på att vara Gud – den som har all makt!

 

Definition av allmakt

Bibeln talar alltså tydligt om att Gud är Herre över himmel och jord, den som har all makt. Betyder det då att Gud kan göra vad som helst? – Jag skulle nog snarare definiera det som att Gud kan göra vad han vill (Ps. 135:6; 1 Mos. 18:14; Jes. 14:24). Men Gud vill inte göra vad som helst, han är till sin natur Kärleken själv. Därför kan han inte göra det som är ont, utan endast det som är gott. I islam finns inte denna distinktion; där är Guds allmakt total – det enda vi har att göra är att underkasta oss Guds vilja. I kristen tro gör Gud det som är gott eftersom det ligger i hans väsen som treenig, evig kärlek.

Dessutom kan Gud naturligtvis inte göra det som är omöjligt, t.ex. skapa en fyrkantig triangel eller en sten som är så tung att han inte kan lyfta den – för något sådant kan per definition inte existera. Men framför allt finns det en sak, som Gud inte kan göra, nämligen att tvinga oss att älska honom. Kärleken är fri att välja, och så fort det kommer in ett element av tvång har kärleken upphört att existera. Guds allmakt ger alltså utrymme åt människans frihet. Lättast är nog att förstå det som att Gud är suverän, han har all makt, men han har delegerat en del av den makten till oss människor. Det betyder inte att han inte i vilket ögonblick som helst kan välja att ta tillbaka den makten. Och den dagen kommer, när Guds totala herravälde kommer att bli synligt för alla!

 

Vad betyder det för mig?

Vad betyder det då i mitt vardagliga liv att Gud är allsmäktig? Först och främst innebär det att jag kan vara trygg i att Gud har allt i sin hand, att han har total kontroll. Det kan vara en stor tröst när jag drabbas av lidande och svårigheter. Han vill bära mig igenom allt, och han är mäktig att göra det. Han har beseg­rat all ondska och alla makter som vill förstöra hans skapelse.

Å andra sidan måste vi ibland konstatera att Gud inte vill allt som händer. Han har delegerat en del av sin makt till oss människor, och det finns krafter i tillvaron som han väljer att inte kuva. Därför kan det också vara av själavårdande betydelse att konstatera att vi har en Gud som står på vår sida i kampen mot ondskan. Han vill inte att vi ska lida; lidandet är en konsekvens av fallet. Men han tillåter det för en tid, eftersom människans frihet är så viktig för honom! Framför allt vill han bära oss genom lidandet och han har makt att låta allt samverka till det bästa för dem som älskar honom (Rom. 8:28).

 

Gud är allvetande

För att kunna utöva sin makt på ett optimalt sätt måste Gud också ha maximal kunskap. Därför är det hela Bibelns vittnesbörd att Gud är allvetande. Han ser allt i rummet, Ps. 33:12–14: Från himlen skådar HERREN ner, han ser alla människors barn. Från sin boning blickar han ner på alla som bor på jorden, han som formar alla deras hjärtan, han som känner till alla deras verk. Och han ser allt i tiden, Ps. 139:16: Alla mina dagar blev skrivna i din bok, de var bestämda innan någon av dem hade kommit. Så Gud vet allt om dig!

Detta kan naturligtvis vara en skrämmande tanke. Gud ser mig, han vet allt om mig, jag kan inte gömma mig för honom. Han ser allt det mörka i mig som jag aldrig skulle låta någon annan få veta något om. När vi börjar tänka så kan en sund gudsfruktan övergå i en osund rädsla för Gud.

Men det finns också en annan aspekt av detta att Gud ser mig, nämligen att jag är sedd och jag är älskad. Och även om han vet allt om mig, så lämnar han mig inte. Han stannar kvar, därför att han älskar mig. Kvinnan vid Sykars brunn i Joh. 4 får uppleva just detta. Hon möter Jesus som avslöjar hennes inners­ta hemligheter, att hon lever i ett förhållande med en man som inte är hennes. Och hon försöker slinka undan, men lyckas inte. I stället blir hon förvandlad, eftersom hon får möta den som ser hennes mörkaste hemligheter, men som inte lämnar henne i förakt utan trots allt visar henne kärlek. Så ser Gud på dig när du är villig att låta honom komma dig nära!

Fredrik Hector

Predikant och bibelskollärare, Åsljunga

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan