Ett påbörjat samtal …

Evangelisk Luthersk Mission och Evangeliska Fosterlands­stif­tel­­sen har gemensamma rötter. Nästa år firar EFS vid sitt årsmöte den tredje helgen i juni 150-årsjublieum – och ELMs historia är ju egentligen lika gammal…

Vad har organisationerna gemensamt och vad skiljer dem åt? Till Liv vill skildra den historiska bakgrunden, presentera organisationernas aktuella situation och förmedla något från ett påbörjat samtal mellan organisationernas res­pek­tive missionsföreståndare, Anders Sjöberg och Roland Gustafsson. Samt skriva om de bå­da lutherska kyrkorna ECE och LCE i Eritrea, sprungna ur EFS respektive ELM. De går nästa år samman till en kyrka i samband med missionens 140-årsjubileum i landet.

Sam­arbete pågår i Nordiskt Inremissionsråd (NIR) där apologetiska frågor behandlas och arbetsseminarier ordnas med skol-, medie- och förlagsfolk för utgivning av god kristen litteratur i hela Norden.

 

Vid två tillfällen under det senaste året har EFS missionsföreståndare Anders Sjöberg, ELM-BVs missionsföreståndare Roland Gustafsson och Sonia Lunnergård träffats för informella samtal om vad de båda organisationerna står för i några centrala frågor – om vad som förenar och vad som skiljer.

Vi börjar med en jämförelse av de båda organisationernas BIBELSYN, så som den är presenterad i respektive organisations dokument eller stadgar. Anders Sjöberg menar, att det vore bra om det i samtalen mellan olika kyrkor och samfund fanns en större tydlighet i frågor runt bibelsynen. Han använder själv det engelska ordet reliable (pålitlig, tillförlitlig) när han talar om Bibeln.

– Man måste förstå Bibeln utifrån dess historiska bakgrund, säger Anders, men det är viktigt att förkunna Bibelns budskap i dagens värld – och att läsa Bibeln, få bibelkunskap i både Nya och Gamla testamentet. Kristenheten måste hitta tillbaka till mötet med bibelordet!

Anders betonar att detta är hans personliga uppfattning och tror att ELM är en mer homogen organisation än EFS när det gäller bibelsynen.

– ELM står för en ortodox bibelsyn medan EFS har en konservativ bibelsyn, menar Roland Gustafsson. Kyrkohistoriskt sett finns det vissa skillnader – en ortodox bibelsyn betonar en bokstavstrogen tro och tolkning medan en konservativ bibelsyn betonar Bibelns tillförlitlighet med avseende på frälsningsfrågorna. Genom schismen 1909–1911 blev detta tydligt och markerades därför tydligt i ELM:s stadgar.

Roland säger att EFS något friare hållning har bekräftats senare, t.ex. i slutet av 1960-talet, genom en moderat historisk-kritisk hållning till Bibeln, med betoning på en kristocentrisk orientering.

 

Vi kommer i samtalet in på NÅDENS MEDEL, att Gud förmedlar sin nåd till oss människor genom Ordet och Sakramenten, och här är man helt överens. Både Anders och Roland betonar vikten av att vi har en rätt undervisning om nattvarden, och säger att man kan äta och dricka sig till liv eller till dom.

Central förkunnelse

Missionsföreståndarna anser att i Bibeln och bekännelsen utgör FÖRSONING OCH RÄTTFÄRDIGGÖRELSE centrum i den kristna tron. Man hänvisar bl.a. till den Augsburgska bekännelsen (art. III) om Guds Son ”… att han skulle försona Fadern med oss och vara ett offer inte allenast för arvskulden, utan även för alla människornas verksynder”. Och om rättfärdiggörelsen står det (art IV): ”… att de rättfärdiggörs utan förskyllan för Kristi skull genom tron, när de tro att de upptagas i nåden och att synderna förlåtas för Kristi skull, vilken genom sin död åstadkommit tillfyllestgörelse för våra synder.” All förkunnelse och undervisning bör ha dessa teman i fokus – med Jesus Kristus i centrum.

 

Lag och evangelium

Att Guds ord, LAG OCH EVANGELIUM, är ett Guds verktyg, som kan ’själavårda’ oss människor, är båda överens om och Roland tillägger:

– Lag och evangelium är en paradox och samtidigt nyckeln till en rätt förståelse av vem Gud är och hur han handlar mot oss människor. Lagen talar till mig med sina krav – att allt beror på mitt handlande. Evangelium är däremot ett uppfyllt löfte – att Gud av nåd, utan min förtjänst eller värdighet, för Kristi skull, förmedlar frälsning till mig syndare.

– Och det går inte att komma ifrån att Bibeln talar om Guds vrede över synden, tillägger Anders. Dessa texters sorgebud ger djup åt evangeliets glädjebud. Båda perspektiven ger, enligt min mening, en av Bibelns viktigaste motiveringar till mission.

 

Olika syn i ämbetsfrågan

Vi för en längre diskussion om ÄMBETSFRÅGAN utifrån texter i 1 Kor. 14, 1 Tim. 2 och Ef. 4, och här skiljs missionsföreståndarna åt i sina vägval. Anders menar att kvinnoprästfrågan aldrig varit något problem för EFS. Man betonar där predikoämbetet i stället för prästämbetet; både män och kvinnor kan stå i predikstolen, de har del i det allmänna prästadömet.

– Det är viktigt att förstå Bibeln utifrån dess historiska bakgrund. I det tidlösa budskapet finns inslag av tidstypiska texter, t.ex. att ”slavarna skall underordna sig sina herrar”.

– Men texterna kring ämbetet är inte tidsbestämda, menar Roland. De är baserade på historiska fakta, de hänvisar till såväl skapelsen som syndafallet och inte minst till apostelns ord att de tillkännager ett ”Herrens bud”. Gud är inte oordningens utan fridens Gud och man ska inte ’fiffla’ med Guds goda ordningar…

 

Ekumenik i kristenheten

ELM:s bibelsyn, som lett till ett annat ställningstagande i bl.a. ämbetsfrågan, medför också en särskild syn på EKUMENISKT samarbete: Sann ekumenik måste grunda sig på trohet mot Guds Ord och apostlarnas lära.

Anders erkänner att EFS har ett något större handlingsutrymme i sina ekumeniska kontakter, men menar att man måste vara tydlig med olikheter och säger:

– I kristenheten i dag råder ofta bara total öppenhet, och få försök görs att definiera olika positioner. Det är inte rätt grund för sann ekumenik. Men om det finns trygghet i det egna synsättet kan jag också i samtal möta andras synsätt. Bibeln är grunden också inom det etiska området.

– ELM kan nog uppfattas som en inskränkt rörelse med tanke på sin uttalade bibeltrohet, säger Roland, men en tydlig identitet är inget att skämmas för! Den väcker gensvar hos många, dock inte hos alla…

Ett gemensamt missionsuppdrag

Även om det finns tydliga skillnader mellan EFS och ELM så kan man se beröringspunkter och områden där det erbjuder sig en möjlig kontaktyta. De båda missionsföreståndarna beskriver sina respektive organisationer med i stort sett samma ord: En missionsorganisation och inte en kyrka eller kyrkosamfund. Och uppgiften är densamma: Gud har i sitt Ord gett oss missionsuppdraget – till jordens yttersta gräns. ”Det lever vidare, trots mänskliga brister och schismer”, avslutar Anders.

Sonia Lunnergård

Sollentuna

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan