Sann Gud och sann människa

Ordet blev kött och tog sin boning bland oss, och vi såg hans härlighet (Joh. 1:14).

Att Jesus är sann Gud och sann människa har den kristna kyrkan tidigt slagit fast och med all kraft försvarat. Vi har nog alla mött invändningar mot denna lära, av Jehovas vittnen, kanske av muslimer eller av liberala teologer (som t ex förnekar jungfrufödelsen). Somliga menar att treenighetsläran inte alls finns i Bibeln utan har uppkommit långt senare. Men läran är, som vi skall se, Bibelns egen. Det har dock behövts en lång diskussion för att formulera och precisera den, inte minst detta, att Jesus är sann Gud och sann människa.

I Bibeln kallas Jesus för ”Gud” (Tit. 2:13, 1 Joh. 5:20). Han tilltalas ”Herre” (Luk. 2:11; Joh. 1:23), vilket är detsamma som det högheliga gudsnamnet HERREN (JHVH) i Gamla testamentet. Att Jesus själv använder orden: ”Jag är”: Jag är förrän Abraham blev till (Joh. 8:58, se 2 Mos. 3:14), visar att han är ”ett med Fadern” (Joh. 10:30). Reaktionen från de fromma judarna är förståelig, de tänkte stena honom för hädelse. Du har gjort dig själv till Gud (Joh. 10:33). Att Jesus kallar sig själv för A och O, begynnelsen och änden (Upp. 22:13), uppenbarar hans eviga väsen. Han är till före födelsen av jungfru Maria och före skapelsen. Han existerar före existensen. Jesus är till före tiden och är Herre över tiden (Joh. 17:24) och alltså inte bunden av tidens gränser. I sin jordiska gärning, som människa, är han lika nära varje tid. Det han utfört har evig giltighet!

Jesus är också verklig människa. Han kallar sig själv för ”Människosonen” (Matt. 9:6). Att Kristus ikläder sig vår egen natur är en grundsats i den kristna tron. Detta blir allra tydligast i att Jesus föddes av jungfrun Maria. Som en vanlig människa kände han hunger och törst. Han sade sig vara av ”kött och ben” (Luk. 24:39). Likt andra människor var han ibland bedrövad, ibland glad.

Varför blev Gud människa?

  • Jesus måste till det yttre bli lik en syndig människa, för att Gud skulle kunna fördöma synden i hans kropp. (Rom. 8:3.)
  • Jesus måste bli delaktig av kött och blod för att genom sin död göra dödens makt om intet.
  • Han måste bli lik sina bröder för att kunna sona människans skuld inför Gud och vara en trogen överstepräst. (Hebr. 2:14–18.)

 

Bibeln betonar att Jesus, såsom människa, var utan synd. Och häri ligger frälsningens hemlighet! Han var frestad i allt som vi dock utan synd (Hebr. 4:15). En sådan överstepräst behöver vi, en som är helig, oskyldig, obefläckad, skild från syndare och upphöjd över himlarna (Hebr. 7:26).

Kyrkofäderna menade att endast om Jesus var av Guds eget väsen, kunde han, när han kom i människogestalt, besegra döden, försona människans skuld och återskänka henne liv och odödlighet. Och vi kan tillägga: Endast om Jesus var sann människa kunde han, som vår store överstepräst, bära och sona vår synd och skuld. Läran om Jesu två naturer är så viktig, att Martin Luther skriver: ”Då denna artikel förloras, är vi inte längre kristna.”

Jan Ulrik Smetana

Missionsgårdspastor, Fridhem

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan