Tack till den Trofaste!

Trofast är han som har kallat er, han skall också utföra sitt verk (ur 1 Tess. 5:16–24).
När vi firar Tacksägelsedagen påminns vi genom de olika bibeltexterna om Guds många välgärningar, som han av bara nåd och barmhärtighet har bevisat och ännu bevisar oss.
Vi har verkligen anledning att tacka Herren. Ett stort tacksägelseämne är Guds trofasthet, som aposteln Paulus här pekar på: Trofast är han som har kallat er, han skall också utföra sitt verk.
Det är ett rikt ord som tron får vila vid och rikta blicken mot. Tron finner inget hos människan själv att bygga på, utan den behöver något utanför människan att förtrösta på. Som det står i Konkordieformeln måste ”all vår rättfärdighet … sökas utanför oss och utanför alla människors förtjänst, verk, dygd och värdighet och endast grunda sig på Herren Kristus”.
Den frälsande tro som endast räknar med Kristus och hans förtjänst – denna tro är ett Guds verk. Det är Gud som skapar tron i våra hjärtan; han uppenbarar sin Son för våra hjärtan och visar oss vad Jesus har gjort. Det är ett stort tacksägelseämne. Vi sjunger om det i en sång: ”Tack, himmelske Fader, min Skapare huld, som Sonen i hjärtat förklarat! Tack, mildaste Jesu, som borttog min skuld och mödan för mig icke sparat! Tack, Helige Ande, hugsvalare god, som lärt mig, vad värde det är i hans blod, som nådigt har dött i mitt ställe!” (LH 386)
Hur utför Gud sitt verk? Hur skapar han tron på att Jesus har dött i vårt ställe? Genom nådens medel: Ordet och sakramenten. Därför är det viktigt att vi sätter värde på dem och ofta använder dem. Låt oss tacka Gud för att hans rike ännu finns på jorden, också ibland oss, och för att han i sin stora trofasthet genom dessa medel utför sitt verk. Men vi kan lätt frestas att försumma Ordet och sakramenten och börja se oss om efter något annat. Men när vi i Guds Ord ser hans många löften, då förstår vi att det är nödvändigt att samlas kring nådens medel. Det är något stort och dyrbart, ja, något som vi verkligen har anledning att tacka Herren för.
Bön: Tack, Herre vår Gud, för din stora trofasthet och nåd! Tack för Ordet och sakramenten som du gett oss, och tack för att du genom dem ger oss tron och bevarar den i våra hjärtan. Hjälp oss att troget förbli vid ditt Ord och dina heliga sakrament, och att genom tron på Kristus och hans rättfärdighet bli evigt saliga och av bara nåd nå lyckligt hem. Det ber vi om i Jesu Kristi, vår Frälsares, namn. Amen.

Gunner Jensen
Predikant, Laholm

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan