På missionsgården Fridhem samlades medlemmar från hela ELM-Sverige tredje helgen i juni

Skog och gräs var gröna, himlen var blå, husen lyste gula i kapp med solen – och som en röd tråd genom hela helgen gick temat ”Lammets blod”.

Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni blev friköpta … utan med Kristi dyrbara blod, som med blodet av ett felfritt lamm utan fel och lyte (1 Petr. 1:18). Med de orden hälsades på fredagseftermiddagen alla välkomna av missionsgårds­pastor Jan-Ulrik Smetana.

Det blev en helg som präglades av mycket predikan, sång och musik utifrån temat, besök av gäster från den etiopiska kyrkan och hem­vändande missionärer, god organisation samt av stort engagemang från värdfolket.

Generalsekreterare ato Endale Augichews tal på fredagskvällen blev för många särskilt gott. Guds nåd har genom Jesus Kristus flödat över alla bräddar. Det gällde för Paulus: han tog emot frälsningen och han blev en tjänare i Guds rike. Detta kan Guds nåd verka hos var och en av oss i dag.

Lördagen inleddes med morgonbön av Gunnar Åström och den blev tillsammans med Ingemar Helgessons predikan en god inledning på årsmötesförhandlingarna. Vi får på nytt lägga bort all orenhet; vi får lyssna till Herrens ord och låta det frälsa oss. Då tänder Herren en iver hos oss att arbeta i hans rike, och han säger: Var frimodiga, ty jag är med er!

Därefter började ELMs andra årsmöte – den nya organisationen är ju egentligen inte äldre än så, men traditionen är längre. Efter sånger och inledning av ordf. Per Henriksson riktades tack till predikanter och medarbetare som fått sluta sina tjänster. Några bris­ter i Årsberättelsen för 2006 påpekades, bl.a. saknades info om invandrarmissionen i Helsingborg, som drivs av Einar och Ebba Göth m.fl., samt levnadsteckningar över avlidna predikanter och missionärer. (En reviderad ÅB kommer att läggas ut på www.elmbv.se.)

Ekonomi. År 2006 har gett ett underskott på drygt 4 milj. kronor. Gåvogivandet har varit nästan oförändrat, ca 4 milj. (under 2007 en ökning!). Budgeten för 2008, som togs av årsmötet, innebar bl.a. minskade kostnader för samtliga missionsländer (främst p.g.a att medarbetare av olika skäl slutar sina tjänster), fortsatt bidrag till Bibel- och lärjungaskolan samt ett förväntat större gåvogivande. Det beräknade resultatet är trots det ett underskott på knappt 0,9 milj. och förutsätter en inkomst från värdepapper på 0,6 milj.

Vi uppmanades göra som en Skåneförening: beräkna och ta ansvar för den del av underskottet som motsvarar vår förenings storlek.

Kollekter upptogs under helgen till ELM (55 490:50 kr) och till missionsgården Fridhem (19 329:50 kr).

Propositioner, Motioner och en utredning. Ärendet om inrättande av läroråd återremitterades till styrelsen och beslut togs att skänka Frid­hem till den ideella föreningen Missionsgården Fridhem.

En motion från Lund, Ängelholm och Hässle­holm innebar ett erbjudande om medverkan till en konstruktiv förändring så att följande uppnås: mer fokus på evangelisation, bättre transparens, högre effektivitet, mer samtida vad gäller frågeställningar och språk samt större öppenhet för andra kristna. Årsmötet gick på styrelsens förslag att i huvudsak arbeta i linje med motionens anda men med förbehåll på några punkter.

Vid extra årsmötet i januari fick Kerstin Nilsson och Sven Hammarberg uppdraget att tillsammans med representanter för Svenska Missionsrådet (SMR) se över ELMs administrativa kostym. På kort tid har ett grundligt och värdefullt arbete gjorts, och detta presenterades i dokumentet ”Hela ELM”. Beslut togs att låta styrelsen arbeta vidare med de förslag som lagts.

rapport från sångbokskommittén. Anders Andersson berättade om arbetet med revideringen av Lova Herren. Kommittén arbetar genom sång efter sång och ser på sjungbarhet och innehåll. Eftersom kostnaden för ny utgivning är rätt stor, bör beslut tas under nästa år om detta ska göras – gruppens arbete fortsätter till dess.

En förhoppning efter årsmötet är, att såväl styrelse som övrig ledning kan ta det hållna årsmötet som ett tecken på engagemang från medlemmarna och som en uppmaning att frimodigt arbeta vidare i de många viktiga ärenden som styrelsen nu har. Det blev tydligt att denna uppgift är stor, att engagemanget från medlemmarna är stort men också att åsikterna bland dessa går rätt mycket isär. Det märktes i motioner, inlägg och förslag.

Kanske skulle nästa årsmöte – eller andra sammankomster dessförinnan – kunna ge tid för samtal mellan olika grupper, så att man kan förstå varandras ståndpunkter bättre och överbrygga meningsskiljaktigheterna. Vi har nämligen ett gemensamt: från norr till söder vill vi alla bygga arbetet på hela Guds Ord.

festkväll och söndagsguds­tjäns­ter. På lördagskvällen fick vi förutom god mat rapporter från Etiopien genom qes Dawit Tufa, Hanna-Karin och Workneh Hechamo samt från Kenya genom Gunnel Gustavsson. En intervju med Lars Göran Brandt samt ett bildspel presenterade ELMs arbete i Norrland – det var trevligt, inspirerande och positivt!

På söndagen fortsatte informationen om missionen och gästtalaren från Norge, Thor Fremmegård, höll sin andra predikan. Helgen avslutades med högmässa i Vännäs kyrka. Vi fick komma inför Guds tron för att tillbe honom. ”På grund av Jesu blod har vi fått frimodighet, till att gå ända in i det allra heligaste. Inför din tron vi står …”

Eva Andersson

Redaktör för Till Liv

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan