Enhet ger styrka

Ledarna för Etiopiens evangelisk-lutherska kyrka (EELC), president Dawit Tufa och generalsekreterare Endale Awgichew, har under två månader besökt Sverige, Finland och Danmark. I juli fick ELMs missionsansvariga ett givande och öppenhjärtigt samtal med kyrkoledarna om Sverige, Etiopien och missionsuppdragets möjligheter och utmaningar.

Vilka förväntningar hade ni före resan?

– Vi hade förhoppningar om att få lära oss något om hur Herren verkar ibland er och dela med oss av möjligheter och begränsningar från arbetet i EELC.

ELMs årsmöte på Fridhem i Vännäs var en viktig sammankomst. Vi fick tillfälle att predika Guds ord, informera om missionsarbetet i Etiopien och dela gemenskapen med kristna i församlingar och missionsföreningar.

 

Har förväntningarna gått i uppfyllelse?

– Vi känner stor uppmuntran och entusiasm! Många har visat ett påtagligt intresse för Etiopien. Ja, det har varit över förväntan: ett varmt välkomnande och en god och öppen gemenskap.

Vi uppskattade mötet med ungdomarna på Sommarmötet i Lund! Vi försökte framhålla vad ELMs fäder under gångna tider fått utföra i Etiopien och peka på vikten av att fortsätta upp­draget. Med oro har vi befarat att ni skulle överge oss, men möten och respons från yngre och äldre bevisar det motsatta.

 

Har ni märkt skillnader i de olika landsändarna?

– Nej, det är bara vädret som varierat!

 

Vad vet gemene man om missionsarbetet i Etiopien?

–  Missionsledningen är väl informerad, men tyvärr tycks alltför många veta alltför lite om arbetet i Etiopien. I sommar har vi getts sporadiska tillfällen att informera – skulle önska att vi kunnat gå mer på djupet i vissa frågor. Utrymmet i tidning och media för missionen är ju begränsat, vi hade gärna sett mer! Men vi har också förstått att det är upp till oss i EELC att intensifiera informationsflödet till er i Sverige. Vi ska därför göra vårt yttersta för att via modern teknik – digitalfoton och e-post – mer regelbundet informera er.

 

Hur upplever ni samordning och fördelning av resurser från Sverige till EELC?

– Enskilda, föreningar och församlingar bör stödja EELC via ELM-BV som är vår samarbetspartner. Kanske vill några ge till vissa ändamål – det är bra! Men ett icke-organiserat givande riskerar att förorsaka motsättningar inom kyrkan, medan en samordning befrämjar enhet och gott samarbete – hos er och hos oss. Vi vill gärna uppmuntra ELM till att även i fortsättningen samla in medel till speciella projekt på en plats (t.ex. via foldern ”Missionsprojekt”).

Enhet ger styrka; vår konstitution bör respekteras och efterlevas och anslag bör förmedlas via den centrala kyrkan. Det finns juridiska aspekter att beakta: vi har officiell revision, in­ternt och externt, och öppen sak gentemot landets myndigheter. Vi vill inte drabbas av några ekonomiska oegentligheter. Pengar kan vara en tillgång – men i värsta fall också en belastning. Goda rutiner skapar förtroende i samarbetet mellan mission och kyrka.

Vi har några lyckade projekt, som bland annat svenskkyrkliga församlingar på västkusten tagit initiativ till. De har upprättats i bästa samförstånd mellan parterna och medlen går direkt till den centrala kyrkan. Transparens är viktigt!

 

Ge oss lite fakta om kyrkan!

– EELC har 20 000 medlemmar, sex synoder och 150 församlingar. Det finns 44 präster, 124 evangelister och många frivilliga medarbetare. Vi upplever en stark tillväxt, vilket leder till stora behov från kyrkans alla hörn.

 

Hur ser ni på framtiden?

– Vi tänker mycket på apostelns uppmaning: Var ivriga att bevara Andens enhet genom fridens band: en kropp och en Ande … (Ef. 4:3–6). Uppdraget att nå människor med Guds Ord måste bedrivas utifrån detta fokus. Vi inser vikten av kyrkans självförsörjning. Delar av EELCs verksamhet har ekonomiska förutsättningar att stå på egna ben, medan andra behöver ert fortsatta stöd. Punktinsatser genom vissa projekt kan hjälpa oss att komma vidare. Stöd till start av någon typ av inkomstbringande verksamhet vore önskvärt.

Vår primära kallelse är att förkunna evangeliet! Uppdraget kräver utbildade och vigda präster. Vid seminariet i Asella behövs kortare och längre kurser. I Wollaita finns planer på ett bibelcenter; i november vigs förresten ytterligare nio präster för tjänst i Dauro-synoden.

 

Nämn några utmaningar i det pågående arbetet!

– Det är stark tillväxt inom EELC. Nyligen etablerades en ny synod i söder, Hadya-synoden. Det skedde i bästa samförstånd och enligt EELCs konstitution. En förfrågan om att få bilda en egen synod har även kommit från en grupp inom Arsi-synoden. Ärendet diskuterades ingående vid kyrkans årsmöte, men något definitivt beslut fattades inte vid det tillfället. En kommitté valdes dock som fick i uppgift att utreda förhållandet och rapportera till styrelse och årsmöte. Allt måste få ske i ordning och harmoni. Var med oss i förbön – EELC behöver leva i försoning för att kunna stå i försoningens tjänst. Vårt fokus måste vara att förmedla evangeliet i kärlek och gemenskap.

 

Ni har gett antydningar om ett speciellt projekt i Asella. Berätta!

– En ny kyrka behöver byggas på Asella-stationen. I förtröstan till Gud har församlingen redan påbörjat arbetet med den nya kyrkan. I detta behöver de era förböner och ekonomiska bidrag.

Den totala kostnaden är beräknad till drygt 500 000 Birr (ca 400 000 SEK). Lokalt har vi samlat in 50 000 Birr, och ytterligare 50 000 Birr är utlovade från etiopier i hem- och utland. Vi vädjar till ELM om att samordna en insamling för detta ändamål, från norr till söder, på västkusten och från våra vänner i Danmark.

 

Vem har ansvar för ledningen medan ni är utomlands?

– Vi har delegerat arbetet till våra medarbetare i kyrkan, och dessutom har vi regelbunden kontakt via telefon och e-post. Våra familjer har det också bra, men de längtar efter att vi ska komma hem … ”som kvinnan räknar sina dagar för sin förestående förlossning”!

 

Har ni någon hälsning till era vänner i Sverige?

– Be för oss! Vi behöver få nåd att bevara Andens enhet. Gud har fört oss samman, då får vi också dela på bördorna. I Neh. 2:20 står det: Himmelens Gud skall låta det gå oss väl och vi hans tjänare skall börja bygga.

Varmt tack till styrelsen och till er alla, för all gästvänlighet! Gud är inte orättvis, så att han glömmer vad ni har gjort och vilken kärlek ni har visat hans namn genom att nu som tidigare tjäna de heliga (Hebr. 6:10).

Carlåke Söderlind • Roland Gustafsson

Missionssekreterare • Missionsföreståndare

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan