Sänk kraven!

MARTIN LUTHER • Det finns ingen människa på jorden, som gör gott och inte syndar. PRED. 7:21.

HÄR BÖR DU LÄGGA MÄRKE TILL att Salomo ta lar om det som tilldrar sig under solen. Han talar inte om samvetets angelägenheter utan om att man bör försöka vara tillfreds, hur orättvist det än går till i ledarskap och andra yttre ting i världen. Därför säger han tydligt: Det finns ingen människa på jorden… Han talar om yttre mänsklig fromhet som vi visar mot nästan och om synder som vi gör mot nästan. Han menar sådana förseelser som du kan göra dig skyldig till i det offentliga livet eller i familjen. Han vill säga: Varför vill du väga allt på guldvåg? I världen får du aldrig uppleva att allt är alldeles rätt och fullkomligt. Om du vill styra och sköta ditt hem väl, bevara frid och enighet, handla förståndigt i stort som i smått, så måste du lära dig att ha överseende och att inte låtsas om mycket som du vet. Du måste kunna tåla och stå ut med mycket som trycker dig ganska hårt och tungt för att ändå något gott skall bevaras i den skamliga världen.

Om du ser på dig själv så skall du upptäcka hur ofta du är klandervärd och gör det som är orätt. Var därför inte alltför rättfärdig. Även du kan synda, som vår Herre Kristus säger i Matt. 7 (även om han där talar om rättfärdigheten inför Gud): ”Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga? Eller hur kan du säga till din broder: Låt mig ta bort flisan ur ditt öga, du som har en bjälke i ditt eget öga?” Om vi ser på oss själva så finner vi många fel. Det borde verkligen be veka oss att inte skärskåda och döma vår nästa så noga. Ofta finner man de största felen just hos dem som själva väger allting på guldvåg. De kan inte ha tålamod eller medlidande med andra utan är besvärliga både för sig själva och för andra människor.

Så vill nu Salomo förmana oss här och säga: Du skall inte bli arg om det inte alltid går så som du helst ville och som också är rätt. För du gör inte själv allt det som du skall och bör göra. Därför måste man på många sätt fördra och se mellan fingrarna. Liksom de mogna och starka kristna är skyldiga att bära de svaga, att leda och undervisa dem, så bör också erfarna ledare och husfäder, som Salomo här talar om, lära sig att tåligt uthärda och fördra många fel hos de sina, så att vi kan ha tålamod med varandra och under detta korta, usla liv kan få äta vårt dagliga bröd i frid.

Således vill Salomo här lära att om du ser nå got orätt, bör du inte vara alltför sträng. För de dårar som alltför noga vill ha allting precis efter lag och rätt, de skadar ofta mer än de som något tonar ned efter skälighet och måtta just som er farenheten lär oss. Sålunda förmanar Salomo på detta ställe: Du skall inte bli alldeles uppriven över, om inte allt går efter ditt sinne. Låt det vara nog, att det finns några som håller lagar och rätter, även om hela världen inte kan eller vill vara så god. Detta usla liv blir aldrig så fullkomligt att det är idel helighet, fromhet, lydnad och dygd. Så är nu detta summan: Man kan inte tvärt och med tvång genomdriva allt, och inte heller sker allt omedelbart, bara för att det är helt tillbörligt och rätt. Det fordras att man håller ut och väntar med tålamod. Denna dygd skaffar ofta mycket gott, men att driva igenom en sak med makt eller våld, slår inte alltid väl ut. Varför inte? Jo, därför att det inte finns någon människa på jorden, som gör gott och inte syndar.

”Ej på hämnd och vrede tänka,
vara nådig mot envar,
stora skulder efterskänka,
be för den som smädat har, ont med gott att övervinna
låta nåd gå före rätt:
När hos Gud vi sådant finna,
göre vi på samma sätt.”

MARTIN LUTHER 

Evangelisk själaspis för hemmet
Fredag. Femte veckan efter Trinitatis.
Bibliska betraktelser för var dag i året ur Dr M Luthers Skrifter Utvalda och ordnade av Julius Leopold Pasig
Stockholm 1882. Bearb. av red.

 

Foto: –