Sanningens Ande – kom!

Sanningens Ande skall föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske. Ur Joh. 16:12–15.

Gud, dina ord är sanning, bekänner David i 2 Sam. 7:28. Herren säger i Jes. 45:19: Jag är Herren, som talar sanning. I Ps. 119 läser vi: Summan av ditt ord är sanning. Jesus säger att han är Sanningen och försäkrar: De ord som jag har talat till er är Ande och liv.
Jesus ger apostlarna den fulla sanningen om sig och sitt försoningsverk. Men de kan inte fatta och ta emot den som en helhet. Det återstår mycket som de ännu inte kan bära. Det behöver den helige Ande förklara och ge dem ljus över. Jesus lovar sända Hjälparen, den helige Ande: … han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.
Liksom Sonen utgår från Fadern och talar vad Fadern ger honom att tala, så ska den helige Ande, som utgår från Fadern och Sonen, tala vad han hör av Fadern och Sonen. Så kan han leda oss in i hela sanningen.
Sanningens Ande förkunnar det som hör Jesus till, inte något nytt – något som Jesus inte redan lärt ut, något som han ’inte hann med’ eller ’uppenbarade efteråt för och i sin kyrka’. Jesus säger om Anden: Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er. Anden ärar och berömmer Jesus. Hans verk för oss syndare är centrum i den helige Andes förkunnelse.
Steg för steg vägleder Sanningens Ande apostlarna in i hela sanningen. De enskilda sanningarna om Gud och skapelsen, om människan och syndafallet, om Gamla testamentets förebildande och profetiska budskap, om Jesus och hans försoningsverk, om Kristi och alla människors död och kroppsliga uppståndelse, om den yttersta domen och de två olika målen – allt detta förenar han till en hel och full sanning i deras medvetande. Frukten av denna Andens vägledning har vi i apostlarnas skrifter.
Paulus skriver i 2 Tim. 3:16: Hela Skriften är utandad av Gud, ingiven av Gud, och Petrus i 2 Petr. 1:20–21: Ingen profetia i Skriften har kommit till genom egen utläggning … ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud.
Genom dopet blir vi förenade med Fadern och Sonen och den helige Ande. Vi blir Guds barn och tillräknas Kristi rättfärdighet. Den helige Ande fortsätter att kalla oss genom evangelium. Han vill sedan upplysa oss genom lagen, så att vi ser vår synd, och genom evangeliet, så att vi lär känna vår Frälsare och tar emot syndernas förlåtelse. Guds Ande vill med hjälp av ordet och sakramenten helga och behålla oss i en rätt tro på Jesus, så att vi till sist frälsta kommer hem till himlen.
Må han få handla så med oss var och en!

Bön: Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Förkasta mig inte från ditt ansikte och tag inte din helige Ande ifrån mig. Låt mig åter få jubla över din frälsning och håll mig upp med en villig ande. Amen.

John-Erik Ekström, predikant i ELM

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan