Jubileum på Matongo

Den evangelisk-lutherska kyrkan i Kenya har firat 60-årsjubileum på Matongo. Eftersom kyrkans arbete inleddes på Itierio präglades även gudstjänstfirandet där av jubileet. Roland Gustafsson och Rune Imberg deltog i firandet och de fick även möjlighet att besöka Central Rift-distriktet tillsammans med missionären Kerstin Nilsson.

Festligheterna 24–25 juli på Matongo missionsstation innehöll både predikan, sång, tal, hälsningar, festmåltid och överlämnande av jubileumsbok.

DET var ETT MINNESVÄRT jubileum på Ma­tongo! Vid den inledande högmässan på torsdagskvällen den 24 juli, då biskop Walter Obare celebrerade, predikade den finske f.d. Kenya-missionären Reijo Arkkila över Petrus bekännelse och om Kristi kyrkas grundval (Matt. 16:13–20).
Själva jubileumsdagen, den 25 juli, inleddes med procession. Representanter från kyrkans fyra stift vandrade genom Matongostationen och för­enades vid det teologiska seminariet (MLTC), där festligheterna pågick under ca sex timmar. Under generalsekreterare John Halakhes ledning genomfördes ett varierat program med sång, hälsningar och tal.
Ett antal understödjande organisationer framförde sina gratulationer: Missourisynoden från USA, Norsk Luthersk Misjonssamband, Lutherska Evan­geliföreningen i Finland, World Mission Prayer League, Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland, ELM-BV och Missionsprovinsen i Sverige.
Rune Imberg, som på ELCKs uppdrag skrivit en jubileumsbok, presenterade på ett övergripande sätt sin omfattande forskning. Boken över­­lämnades därefter av ELM–BV som gåva till ELCK.
Ytterligare två böcker lanserades vid högtiden: MLTC-rektor Joseph Ochola Omolos bok Reconciliation in An African Con­text och Reijo Arkkilas bok Walter Obare – Confessional Lutheran Bi­­shop in Africa.
Biskop Walter Obare framförde ELCKs tack till Her­ren, samarbetande organisationer och ELCKs medarbetare och medlemmar. Han höll sedan ett gripande tal om Guds förunderliga ingripande – hur evangeliet sedan 1948 fått ingång och framgång i Kenya. Dessutom presenterades med utgångspunkt från 2 Petr. 1:19 vad som utgör ELCKs profil och uppdrag, betoningen av reformationens grundläggande moment: Skriften allena, nåden allena, tron allena – och Kristus allena (föredraget kommer att publiceras på ELMs hemsida).
Ca 600 jubileumsgäster samlades avslutningsvis vid en gigantisk jubileumstårta och till gemytlig måltidsgemenskap.

Roland Gustafsson, missionsföreståndare

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan