HAN ska göra det!

Se, över min tjänare, som jag uppehåller, min utkorade, till vilken min själ har behag, över honom har jag låtit min Ande komma. Han skall utbreda rätten bland folken. Jes. 42:1–7

Profetens ord gäller självklart först och främst Jesus – men också alla som vill följa i Mästarens fotspår.
Vi har nyss gått in i år 2009. Samma frågor som vid tidigare årsskiften dyker upp: Vad kommer att hända? Hur kommer det att bli? Blir det ett gott år eller inte? Vart är vår värld, vårt land, vårt folk och vår kyrka på väg? Ja, samma slags svar som vid gångna årsskiften upprepas: ingen vet, ingen kan veta något säkert, men man kan alltid hoppas, kanske på bättre tider …
Vi som varit med ett tag och som förhoppningsvis fått lite perspektiv på tillvaron, ser ganska tydligt två klara och motstridiga tendenser i tidens gång och världens utveckling. Den första är den alltmer tilltagande ondskan: onda makters verklighet och farlighet är helt konkreta och uppenbara. I vår värld. I vårt folk. I våra kyrkor. Den andra är kristendomens frammarsch, särskilt i Afrika och i Kina. Tyvärr går det sekulära Västeuropa åt motsatt håll, men en del bibeltroende bekännare finns – Gud ske lov och pris! – fortfarande kvar i vårt land och inom våra kyrkor.

När vi nu går in i det nya året med alla våra frågor, farhågor eller förhoppningar, låt oss då påminna och uppmuntra varandra om vad Guds Ord genom profeten Jesaja (kap. 42:1–7) säger om dåtid, nutid och framtid.
• Se först vad Jesaja slår fast om framtiden – tre gånger:
Han (Jesus) skall utbreda rätten bland folken.
Han (Jesus) skall i trofasthet utbreda rätten.
Hans (Jesu) kraft skall inte tyna bort eller brytas, intill dess han har grundat rätten på jorden.
Vi kan lita på detta! – och gå in i år 2009 med gott mod.
• Se sen vad samme profet uppmuntrande säger till mig och dig om dåtid, nutid och framtid: Så säger Gud, Herren, han som har skapat himmelen och utspänt den, han som har utbrett jorden med vad som alstras av den, han som har givit liv åt folket som är på den, och ande åt dem som vandrar där: Jag, Herren, har kallat dig i rättfärdighet, och jag vill fatta dig vid handen och bevara dig och fullborda i dig förbundet med folket och sätta dig till ett ljus för folkslagen.
Ta till dig detta! – och gå in i år 2009 med största tillförsikt.
• Till slut, se vad Herrens språkrör proklamerar om vad Gud – i Jesu Namn och genom den helige Andes kraft – vill göra för dig, och genom dig för alla de andra, i nutid och all framtid: För att du må öppna blinda ögon och föra fångar ut ur fängelset, ja, ur fångenskapen dem som sitter i mörkret.
Ta emot detta, dela med dig av evangeliet om Jesus, och möt så år 2009 med stolthet och jubel!

Bön: Tack, Gud, för ditt ljus för folkslagen – Jesus Kristus – som än i dag kan och vill öppna blinda ögon. Gud, tack för den helige Ande som vittnar med vår ande att vi tillhör dig och som går med oss vart du än sänder oss. Amen.

Per-Martin Hjort, lärare i Kina

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan