Hemligheten med Guds hus

Detta skriver jag i hopp om att snart komma till dig, eller – ifall jag dröjer – för att du skall veta hur man bör förhålla sig i Guds hus. Jag menar: i den levande Gudens kyrka, sanningens stödjepelare och grundfäste. Alla måste ju erkänna hur stor den hemlighet är som vi tror på:
Han som trädde fram som människa, fick sin rätt bekräftad i Anden, skådades av änglar, förkunnades bland folken, troddes i världen, upptogs i härlighet. 1 Tim. 3:14–16

Timoteus hade blivit förd till tro, utbildats och fost­rats av Paulus för att uppfylla sin kallelse till evan­gelisation, och Paulus tilltalar honom som ”min älskade son”. En ansvarskännande far ger sina barn en god fostran och vägledning så att de har den kunskap som är värdig deras kallelse. Detta gör även Paulus med Timoteus med avseende på hans tjänst som evangelist och herde. Paulus är angelägen om att Timoteus ska uppträda förståndigt i Guds hus. Detta är ett budskap som gäller och påverkar oss som lever och verkar på 2000-talet – men då behöver vi upptäcka innebörden av ”Guds hus”. Vi ska i det följande ta fram tre bibliska betydelser av ”Guds hus”.

Guds hus handlar om Guds plan från evighet
När Jakob flydde från sin äldre bror Esau1 måste han ha drabbats av osäkerhet och fruktan inför vad som kunde hända honom på vägen. Men hans fäders Gud, Abrahams och Isaks Gud, ingav trygghet och förvissade honom framför allt om en obegränsad välsignelse. I drömmen såg Jakob en stege som sträckte sig från jorden till himlen, och änglar som gick upp och ned för den. Och Herren stod bredvid Jakob och sade: Jag är Herren, din fader Abrahams Gud och Isaks Gud … och alla släkter på jorden ska bli välsignade i dig …
Den flyende och osäkre Jakob får en gudomlig uppenbarelse i vilken han själv, hans efterkommande och jordens alla folk innesluts. Det är Guds eviga plan att han låter den frälsning han har förberett gälla alla folk. Välsignelsen omfattar dig, mig och resten av världen och den
• försonar alla folk från lagens förbannelse,2
• befriar alla folk från syndens band,3
• befriar alla folk från mörkrets makt,4
• för Abrahams välsignelse till alla hedningar.5

När Jakob fått löftet om välsignelse kallade han platsen för ”Guds hus” – ”här är himlens port.” Stegen och porten här i 1 Mos. 28 leder till himlen – Jesus är stegen och porten till himlen. Genom honom har vi tillgång till nådens tron.6

Kära vänner! Löftet som gavs till Jakob – och som leder till rättfärdighet – har inte endast givits till patriarkerna utan också till dem som i tro följer i deras fotspår, till dig och mig, genom Kristi försoningsverk. ”Guds hus” är Kyrkan och den plats där Gud bor – och Kyrkan är Guds budbärare. Därför måste Kyrkan predika att porten till himlen är JESUS KRISTUS!

Guds hus är en byggnad avskild för gudstjänst
Vi läser i 2 Krön. 5–7 om kung Salomos invigning av Jerusalems tempel. När kung Salomo avslutade sin bön vid invigningsceremonin så fylldes Guds hus av Guds härlighet (7:1). Salomo hade bett Gud: var nådig mot dem och förlåt alla ditt folks synder (5:39), och Gud hade svarat: … jag vill höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land (7:14).
I Nya testamentet är förlåtelse för synden direkt knuten till Jesus från Nasaret. Aposteln Petrus deklarerar: Om honom vittnar alla profeterna, att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn,7 och hos Matteus läser vi: … du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder.8

Kära vänner! Att frälsning och förlåtelse för synder ges i Jesu namn betyder att predikningar och liturgi samt sånger som kören sjunger, bör och ska proklamera och förkunna ”JESUS, JESUS, JESUS är frälsningens Herre”. Detta är namnet över alla namn och det namn i vilket syndernas förlåtelse ges och i vilket frälsningen finns. Därför ska Kyrkan, som verkligen är ”Guds hus”, bevara denna undervisning och denna predikan.

Guds hus pekar på Guds storhet och på att Guds sanning ska segra.
Vi läser i Mika 4:1–2 om berget med Guds hus, det högsta av alla, dit många folk ska strömma; de ska säga: Kom, låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds hus. Varför vill de gå upp till berget? De vill att Herren ska undervisa oss om sina vägar, så att vi kan vandra på hans stigar.
Det finns många tankesystem, filosofier och trosuppfattningar som är lockande och som vinner anhängare. Sanningen om Guds hus är emellertid mycket större och klarare än all mänsklig föreställning. Den är inget annat än Jesus själv som förklarade: Jag är vägen, sanningen och livet.9
Denna sanning kommer från Guds hus, Kyrkan, som har blivit försonad genom Jesu blod och helgad av den helige Ande. Denna kyrka kallas ibland ”det nya Jerusalem, Sion”. Eftersom Guds hus är det högsta av alla kommer folken att säga: ”Han skall undervisa oss om sina vägar, så att vi kan vandra på hans stigar.” Ty under­visningen skall gå ut från Sion, HERRENS ord från Jerusalem.10
Mika talar om det som skulle hända när tiden var fullbordad. I närheten av Guds hus, Jerusalem, utförde Gud, i Kristus, frälsningen och upprättelsen av människosläktet. När vi renades från synderna genom att Kristus offrade sin egen kropp,11 då upprättade Gud sin Kyrka. Den kallas här i brevet till Timoteus för ”den levande Gudens församling” och den är ”sanningens pelare och grundval” (v. 15).
Vilken är den sanning som ska bevaras och förkunnas? Vad är det som Kyrkan är pelare och stöd för? Kyrkan, Guds hus, är pelaren och stödet för Kristi mysterium. Bekännelsetrogen kristendom rym­mer en stor hemlighet som inte kan upptäckas genom mänsklig utforskning. Hemligheten (v. 16) är inget annat än att Kristus, som är Gud,

• blev människa,
• förklarades rättfärdig av Guds Ande,
• sågs och förkunnades av änglar – vid sin avelse, födelse och uppståndelse och han kommer att vara åtföljd av dem när han kommer tillbaka,
• förkunnades bland folken – från Jerusalem, i Judeen och över hela jorden
• troddes i världen och
• upptogs till himlens härlighet.

Kära vänner! Jesus förkunnas för oss i dag med all skönhet och ära. Att ta emot honom med allt vad Han är och har gjort för oss öppnar himlens port. Låt oss som Kristi Kyrka utmanas och fängslas av vad Kristus är, av kraften och godheten i hans Ord och av hans uppståndelse, och låt oss fyllas av det hopp som Kristus erbjuder. Amen!
Qes Mekonnen Geremew
Rektor vid teologiska seminariet LTS, Asella
(Översatt fr. eng. av Sven Olof Andersson, något kortad av red.)

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan