ELM-BVs årsmöte

ELMs årsmöteshelg på Vikbolandet innebar många goda möten och samtal, många goda beslut och många goda visioner att ta med i många böner framöver.

En något kylig junimorgon var 102 ombud från norr till söder samlade för att delta förhandlingarna i Falketorp Missionsgård. Efter en god predikan av Jan-Ulrik Smetana, inledningsord och bön av sällskapets ordförande Arne Engström, inleddes dagens arbetspass.

Verksamhetsberättelse
Årsmötets förhandlingar började med att Gunnar Davidsson redogjorde för styrelsens verksamhetsberättelse samt informerade om förslaget till kommande budget.
Ekonomin
Revisorerna Sven-Inge Svensson och Ingvar Ekström redogjorde för ELMs ekonomi. Tre sammanfattningar gjordes:
• Ekonomin är just nu god.
• Svagt minskande tendenser kan avläsas i ekonomin.
• Anslagen till utlandsmissionen har minskat, samtidigt som anslagen till samverkande organisationer i Sverige har ökat.
Sedan 2007 är kostnaderna på ungefär på samma nivå, medan intäkterna går mycket upp och ner. Några stora testamenten har bidragit till god likviditet samtidigt som gåvointäkterna tenderar att sjunka. Tidningsverksamheten har medfört något ökade kostnader, samtidigt som intäkterna för tidningarna har minskat något. Detta hoppas man kunna lösa genom att uppmuntra prenumeranter att betala fullpris (700 kr) som mot­svarar tidningens faktiska kostnad.

ELMs utlandsmission
Erik J. Andersson redogjorde för visioner om ELMs mission i utlandet. Han talade utifrån tre huvudpunkter:
• Vi vill nå ut med evangeliet dit Jesus Kristus inte är känd.
• Vi vill arbeta tillsammans med våra samarbetskyrkor.
• Vi vill att mission ska vara alla ELMares glädje, längtan och ansvar.
Genom att rödmarkera ett ord i var och en av ovanstående punkter och sätta samman dessa tre ord lyfte Erik fram det övergripande målet: nå med glädje.
Peter Storgaard berättade om missionsarbetet i Kenya, Peru, Indien, Etiopien och Eritrea.
ELMs arbete i Sverige
Erik J. Andersson berättade att Nämnden för Mission i Sve­­rige (MIS) alltmer inriktar sig på städerna mot bakgrund av att Sveriges folk i allt större utsträckning har flyttat från landsbygden och mindre samhällen till de större städerna (t.ex. Malmö, Göteborg och Stockholm). Erik uttryckte en förhoppning om att ELM ska finnas i dessa städer inom tio år.
Tobias Persson informerade om tidningsverksamheten, bl.a. om Till Liv, ELMs tidning. En vanlig prenumeration kostar 480 kr per år, men produktions­kostnaden per nummer är i själva verket 700 kr per år. Mot bakgrund av detta ville Tobias uppmuntra alla prenumeranter att betala fullpris för tidningen. Det är även möjligt att få Till Liv som mp3-fil på CD.

Identitet – Vision – Strategi
Efter att ha antagit verksamhetsplan för 2013 tog årsmötet paus för lunch. Efter denna informerade Gunnar Davidsson om IVS-gruppen (Identitet – Vision – Strategi). Denna grupp vill bidra till att ELM är klar över sin identitet, att medlemmarna samtalar med varandra, är klara över sin historia samt tar lärdom av sin historia.
Erik J. Andersson berättade om Identitetsdokumentet som gruppen tagit fram. Sättet som det har tagits fram på har ifrågasatts från en del håll, samtidigt som många har varit positiva till innehållet.

Samtal i grupper
Årsmötet delades också in i mindre grupper för att samtala om ELMs verksamhet. Detta gjordes utifrån fyra punkter: förening, diakoni, städerna och övrigt. Efter en kvarts samtal fick en representant från varje grupp återge sin grupps reflektioner. Många spännande tankar fördes då fram och noterades för kommande samtal. I detta sammanhang framförde undertecknad att det är en utmaning att bedriva mission
i en stad som Malmö då ELMs förening där är mycket liten och har en hög medelålder.

Omval och nyval
Man valde så styrelseledamöter och ersättare. Till ordinarie styrelseledamöter för tre år valdes Gunnel Gustavsson, Pernilla Arvidsson och Rune Imberg. Till ordinarie ledamot för ett år valdes Peter Henrysson. Till ersättare för ett år valdes Eskil Engström, Jens Lunnergård och Staffan Unosson.

Henrik Ivarsson
Malmö

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan