I hans rustning

Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Tag emot frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga.

Ef. 6:10–18

Paulus hade på sina missionsresor, tillsammans med medarbetare, grundat den kristna församlingen i Efesus. Några år senare sitter han i fängelse i Rom. Han har omsorg om församlingen och skriver brev till den. Efesus var en betydande handels- och sjöfartsstad, och en turiststad av rang. Den stora attraktionen var Artemistemplet. Artemis var ursprungligen en jaktgudinna men sjönk till att bli sexgudinna omgiven av tusen tempelprostituerade. I denna brokiga stad fanns det en församling med nykristna.1

Paulus börjar sitt brev med en lovprisning för Guds outsägligt stora gåvor som de äger i Kristus Jesus och han tackar Gud för dem som kommit till tro och ber för dem. I brevet förmanar Paulus också dem till att vandra värdigt sin kallelse och noga se till hur de lever. Detta brev gäller nu oss!

Det finns en mäktig fiende som vill locka oss från det nya livet så att vi går miste om frälsningen i Kristus och de stora gåvor vi fått i Kristus. Detta är en hård kamp där den egna kraften inte räcker – och det är en kamp mot mörkrets furstar och väldig heter. Därför uppmanar Paulus oss att hämta styrka i Herren och att ta på Guds vapenrustning. Endast då kan vi stå emot djävulens listiga angrepp.

Ondskans andemakter är oss ohjälpligt överlägsna om inte Kristus strider för oss. Fienden kommer med lömska försåt och listiga angrepp. I början verkar hans förslag sällan uppenbart onda; det gäller att genomskåda dem och göra motstånd. Det blir en kamp på liv och död. Därför behöver vi hela Guds vapenrustning.

Rustningen vi får ta emot består av sju olika delar:

Sanningens bälte. I en rustning är bältet en hjälp till att fästa upp kläderna och alltid ha svärdet till hands. ”Spänn på er sanningen som bälte”, säger Paulus. Det gäller sanning i både lära och liv. Jesus är själv ”vägen, sanningen och livet”. Vi ska hålla fast vid honom och Ordet. Sanningen ska också vara ledstjärnan i det vi gör och säger; vi ska lägga bort ”lögnen och tala sanning med varandra, vi är ju varandras lemmar”.2 Sanningen är en oövervinnelig makt.

Rättfärdighetens pansar. Soldatens pansar var den stålbrynja han klädde sig i för att skydda de mest vitala delarna på kroppen. Vårt skydd är Jesus och hans rättfärdighet som vi får stå klädda i. Vi som ”blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus”. Profeten Jesaja gläds över att Gud har klätt honom i ”frälsningens klädnad” och svept honom i ”rättfärdighetens mantel”.3 Denna klädnad, detta pansar, är helt och täcker allt.

Skor på fötterna. En kristen ska villigt föra evangeliet, den glada nyheten om Jesus, till sin omgivning. Det är något som föds hos mig när jag tar emot evangeliet om syndernas förlåtelse och får frid med Gud. Glädjebudbärarens fotsteg är ljuvliga – och budskapet är ”vår Gud är konung”.4

Trons sköld är Jesus. Han säger till oss: Frukta inte, jag är din sköld,5 jag omger dig med ”nåd som med en sköld”.6 Den skölden skyddar både mot frestelsens brinnande pilar och mot de pilar som bränner i samvetet eller anklagar och säger att jag aldrig blir sådan som en kristen borde vara.

Frälsningens hjälm visar på vad Jesus gjort för oss – soldatens hjälm skyddade mot fiendens dödande hugg. Jesu försoning skyddar oss mot åklagarens, djävulens, dödande slag. En kristen kan lyfta huvudet med glädje och frimodigt se framåt.

Andens svärd är Guds ord, sanningens ord. Därför är det fäst vid sanningens bälte. Soldatens svärd var fäst vid bältet och lätt åtkomligt för att snabbt kunna möta fienden. Jesus använde själv Guds ord när han mötte den onde i öknen. Att vara fast förankrad i Guds ord är det bästa vapnet i kampen mot denne store fienden.

Vi kan räkna bönen till den sjunde delen i rustningen. Den kristne har inga egna kraftresurser. Vi får be att Gud utrustar – och varje dag ta emot Guds vapenrustning, under uthållig bön och förbön.

Bön: Himmelske Fader, tack för att Du har skänkt oss en så förnämlig andlig rustning. Hjälp oss att dagligen stå iklädda den. Amen.

Harald Waldemarson, Vikbolandet

Byggnadsingenjör och ELM-predikant

 

  1. Ef. 2:11–13
  2. Ef. 4:25–27
  3. Jes. 61:10
  4. Jes. 52:7
  5. 1 Mos.15:1
  6. Ps. 5:12–13
Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan