Kristen soldat?

Många funderar över om det kan vara rätt för en kristen att ta till vapen eller rentav söka anställning som yrkessoldat. Oavsett vad man kommer fram till ligger nyckeln till svaret i vem som är min Herre.

Är det verkligen Fred vi vill ha till varje tänkbart pris? Är vi alldeles säkra på det att det värsta av allt är krig? sjöng Hoola Bandoola Band på 1970-talet. 1 Frågan är provocerande. Kan det vara så att krig någon gång är att föredra framför fred? I två hundra år har Sverige haft fred. Men i nyhetsrapporteringen kan vi följa väpnade konfl ikter på olika håll i världen. Hur ska en kristen förhålla sig till krig?

Från heliga krig till mänskliga krig Bibelns beskriver att mänskligheten lever i en värld som varken ser ut eller fungerar som Gud ursprungligen hade tänkt och skapat den. Därför finns det konflikter mellan människor, mellan folk och nationer. Det finns en längtan efter att ta kontrollen över det som tillhör andra.

Tidigt i Gamla testamentet leds Israels folk av Gud. Han är deras kung som för dem ut i krig mot dem som står honom och folket emot. De krigen är rättfärdiga eftersom de sker på Guds uttryckliga befallning.

Men senare ville Israel ha, och får också, en mänsklig kung. Med skiftet från Gud som kung till en vanlig monarki förändras också hur krigen skildras. Det blev nu kungens uppgift att fatta beslut om när ett krig skulle startas. Kungar kunde missta sig, och några gjorde det ofta. Människor har på samma sätt i alla tider beslutat om att inleda krig med det mänskliga förnuftet som instrument. Självfallet har kristna ledare bett om Guds ledning, men det rättfärdiga kriget i den bemärkelsen att Gud har befallt det finns inte längre.

Fred är att föredra

”Där det råder ofrid, kiv och krig, där är det dagliga brödet redan borta eller åtminstone inskränkt”, skriver reformatorn Martin Luther.2 Människan är skapad för goda relationer. Därför kan vi säga att fred är gott. Men fred kan också vara ett påtvingat tillstånd, som till exempel den romerska freden, pax romana, som rådde under två hundra år vid tiden för Kristus födelse. Det var en påtvingad fred, som inte vittnade om goda relationer. Också i Jesus dagar kunde man ha nynnat på Hoola Bandoola bands refräng.

Krig kan vara rättfärdigt

”Kriget visar oss det onda på ett av de allra tydligaste sätt som kan tänkas”, skriver missionären Josef Imberg, och fortsätter med att krig är ”ett uttryck för och ett bevis på att människorna och världen gått en annan väg än den Gud har utstakat och befallt”.3

Kan det då någonsin vara försvarbart att kriga? Ja, till exempel i en situation där ett land kränker ett annat lands gräns och befolkning och en diplomatisk lösning inte kan uppnås. Då kan det vara så att det land som utsatts för kränkningen (militär eller av annat slag) med rätta kan gå in i en väpnad konflikt. Det är en nödvärnssituation för att skydda friheten och befolkningen.

I en annan situation, där ett folk utsätts för upprepade och ihållande kränkningar, måste man också våga ställa frågan vad rättvisa och medmänsklighet kräver av länderna runt omkring eller av det internationella samfundet. Allt detta hör till de tillstånd som kan utlösa ett krig.

I krig och kärlek är inte allt tillåtet

När frågan om ett krig är rättfärdigt ställs är det viktigt att skilja på de tillstånd som utlöser ett krig och tillstånden i ett krig.4 Genèvekonventionerna är internationella överenskommelser för krigföring. De reglerar till exempel hur krigsfångar ska behandlas och vilka vapen som är tillåtna. Man kan till dessa lägga aspekter som har med motiv att göra; hämnd, ärelystnad och så vidare. Talesättet att ”i krig och kärlek är allt tillåtet” är alltså inte sant. Också i ett krig som är försvarligt finns det oförsvarliga handlingssätt.

Den kristne och kriget

När Jesus möter soldater finns det inget som tyder på att han kritiserade deras yrkesval. Tvärtom framställs soldater och officerare flera gånger i positiv dager i Nya testamentet. Mot bakgrund av vårt resonemang om det rättfärdiga kriget finns det alltså inget som hindrar att en kristen kan välja en militär yrkesbana. Snarare kan man mena att det finns situationer där han eller hon är skyldig att göra det. Dock är det viktigt för en kristen soldat att ha med sig tankar på vad som är rätt i kriget. När en order utfärdas som strider mot rätten måste han eller hon protestera eller till och med ordervägra.

I Nya testamentet finns också Jesus undervisning om att vända andra kinden till och uppmaningen att älska sina ovänner.5 Många har här funnit grunden för en kristen pacifism. Man menar att våld alltid gör världen sämre och förvärrar konflikter och arbetar därför för nedrustning och för att visa på ickevåldsmetoder för konfliktlösning. Pacifism var en vanlig grund för många att välja vapenfri tjänst så länge alla unga män i Sverige inkallades till värnpliktstjänstgöring.6

Ett fredsrike ska komma

Krigen, alla krig, ska ta slut. Bibeln talar om Jesus som fridsfurste och om ett kommande fredsrike.7 Världen, som vi känner den, ska inte bestå utan en dag sker en total förändring. Gud ska döma världen och låta dem som levt i tro på honom gå in i en tillvaro där det varken finns konflikter eller orsak till dem. I den tillvaron regerar fredsfursten fullt ut och där kommer vi kunna smida om eventuella vapen till plogar, husgeråd och andra nyttigheter.

Erik J. Andersson

Missionsledare, Örkelljunga

  1. Mikael Wiehe skrev texten till sången som också spelats in av Imperiet på 1980-talet och Laleh på 2010-talet.
  2. Ur Stora Katekesen, I: SKB, s 464.
  3. Josef Imberg Den goda vägen, Norma 1985, s. 373. Imbergs avsnitt VII:8 om ”Försvar, krig och revolution” argumenterar väl utifrån Bibeln och den lutherska bekännelsen och lägger en läromässig grund för en kristen att göra militärtjänst och gå i strid.
  4. Man har använt de latinska begreppen ius ad bellum (rätt till krig) och ius in bellum (rätt i krig) i diskussionen om bedömningar av förutsättningar och motiv å ena sidan och hur ett krig bedrivs å andra sidan. ’
  5. Matt. 5:38–48; se även Jesus utläggning av det femte budet i Matt. 5:21–26.
  6. Sverige hade mellan åren 1901 och 2010 värnplikt som omfattade alla män.
  7. Jes. 9:6 och t.ex. Jes. 2:4
Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan