Låt olikheterna berika!

Manlighet och kvinnlighet är gåvor från Gud till oss människor. Vi får glädja oss över hur vi är skapade och bejaka våra olikheter.

Skildringen av Guds skaparhandling i Första Moseboks första kapitel är en enda stor lovsång. Gud skapar ljuset; han skapar ett valv som skiljer vatten från vatten; han skapar land och hav och all grönska; han skapar sol, måne och ett myller av stjärnor; han skapar havsdjur och fåglar; han skapar landdjuren. Efter varje skapardag kommer utlåtandet: Gud såg att det var gott.

Därefter kommer skildringens kulmen: Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. I denna vers sägs det allra viktigaste som har att göra med oss människor, vare sig det handlar om oss som individer eller som kollektiv:

 1. 1. Vi är skapade av Gud (sägs tre gånger).
 2. 2. Vi är skapade till Guds avbild (sägs två gånger).
 3. 3. Vi är skapade till män och kvinnor (ordagrant manligt och kvinnligt).

Detta är alltså de viktiga, grundläggande sanningarna om det mänskliga livet, och de förblir sanningar även om de ofta ifrågasätts i dagens västerländska kultur. Men Mose stannar inte där utan fortsätter med ytterligare några viktiga påståenden:

 1. 4. Gud välsignar människan.
 2. 5. Gud ger människan två uppdrag – att föröka sig respektive att härska över jorden.
 3. 6. Gud anvisar människan föda. Till sist följer ännu en sammanfattning. I den står det inte bara ”det var gott” utan att Gud såg på allt som han hade gjort, och se, det var mycket gott.

Dessa sex fakta sammanfattar mänsklighetens kallelse och uppgift på jorden. Vi ska nu särskilt fokusera de tre första punkterna och se hur våra olikheter – det manliga respektive det kvinnliga – ligger nerlagda i vårt väsen ända sedan skapelsens morgon. Vi är skapade för att komplettera varandra, inte konkurrera, och våra olikheter är inte en komplikation eller ett misslyckande, utan en rikedom given av Gud.

Förvaltare åt Gud – inte skapelsens herrar

Den moderna kulturen domineras av olika trender som ofta står i strid med Bibelns undervisning, till exempel autonomi (jag bestämmer själv över mitt liv, inte någon gud eller en mossig gammal bok!), självförverkligande (jag avgör själv vad som gagnar mig, inte någon förlegad kristen moral!), hedonism (det gäller att ha kul så länge man lever!).

Detta ifrågasättande av Guds plan med mänskligheten är inte något nytt. Det inleds redan i Edens lustgård där frestaren underminerade tilltron till Gud med ifrågasättanden (Har Gud verkligen sagt?) och förnekanden (Ni ska visst inte dö om ni inte lyder Gud – satsa i stället på att själva bli som Gud!).1

Men sanningen är denna: Om vi lever efter Guds vilja leder det till en grundläggande harmoni i våra liv, även när vi möter svårigheter på vägen. När vi bejakar vår manlighet respektive kvinnlighet kommer vi att skörda många välsignelser i vardagen.

Män och kvinnor kompletterar varandra

Självklara olikheter mellan könen går inte att förneka. Om vi tänker på kvinnan: hon har menstruation, hon kan bli gravid, hon kan amma, hon kommer in i klimakteriet. Detta är viktiga sidor i att vara kvinna och påverkar hela personligheten. Ändå vill den politiska korrektheten försöka få oss att tro att skillnaderna i personlighetsdrag är konstruktioner. Bibeln lär att de är Guds goda gåvor! Kvinnor får glädja sig över det som är specifikt för dem. Och männen får dela glädjen över det. Tänk om alla kunde glädja sig över Guds goda gåvor i våra olikheter!

Modern forskning, redovisad av Rigmor Robert och Kerstin Uvnäs Moberg, har visat att män och kvinnor på punkt efter punkt är skapade olika, samtidigt som det naturligtvis finns stora variationer inom grupperna män respektive kvinnor. Kvinnor och män skiljer sig åt i nästan varje kroppslig funktion:

 • Den maximala funktionsförmågan för hjärta och lungor är större hos män än hos kvinnor. Å andra sidan är kvinnorna bättre på att ta upp näring.
 • Kvinnors känslighet för beröring är bättre utvecklad än mäns. Skillnaden är så stor att den mest beröringsokänsliga kvinna är känsligare än den känsligaste man!
 • Kvinnor hör bättre än män. Genom att fånga upp nyansskillnader i röstläget har kvinnor också större förmåga att förstå och tolka det emotionella, icke verbala innehållet i talet.
 • Kvinnor ser bättre än män i mörker och de är också känsligare för det röda ljusets spektrum. Män, å andra sidan, ser bättre än kvinnor i ljus, men män har ett smalare synfält, ett slags tunnelsyn med en bättre förmåga att se djup och detaljer.
 • Män är bättre på att samordna synintryck med muskelrörelser. De har till exempel lättare att träffa ett givet mål om de kastar ett föremål eller skjuter. Kvinnor är i gengäld bättre än män på att utföra fina rörelser med händerna: brodera, sticka, virka eller plocka bär.2

Ett syfte med att Gud skapat dessa olikheter är att vi som män och kvinnor ska komplettera varandra, eller, som det står i Första Moseboks andra kapitel: det är icke gott för mannen att vara ensam …

Vår sexualitet – en fantastisk gåva

Sexualiteten har vi med oss i vår personlighet ända från födelsen. Som alla Guds gåvor är den något gott. Vi är sexuella varelser. I äktenskapet kommer det till uttryck på ett alldeles särskilt sätt i det sexuella samlivet.

Det är inte vi själva eller naturen som har skapat vår sexualitet. Den är skapad av Gud och given av honom. På ett underbart sätt är detta beskrivet i Bibeln:

Då lät Herren Gud en tung sömn falla över mannen, och när han hade somnat tog han ut ett av hans revben och fyllde dess plats med kött. Och Herren Gud formade en kvinna av revbenet som han tagit av mannen och förde henne fram till honom. Mannen sade: ”Denna är nu ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon skall heta kvinna, ty av man har hon tagits.” Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de skall bli ett kött. Och mannen och hans hustru var båda nakna utan att blygas för varandra.3

I Höga visan skildras kärleken mellan man och hustru genom många vackra poetiska beskrivningar och bilder. Gud vill att vi ska ha glädje i vår gemenskap i äktenskapet. Det är den djupaste gemenskap vi kan ha med en annan människa. Och det är en glädje given åt båda två. Det framgår också att samlivet är viktigt och nödvändigt i gemenskapen. Hur prioriterar vi detta i våra liv i dag? Trots allt som sägs och skrivs i Sverige om sex och samliv finns det mycket som tyder på att det inte får den plats det skulle ha. Det ska få vara till glädje, gemenskap, tröst, uppmuntran, krafthämtning – för vår gemenskap, för familjen och i förlängningen för vårt vardagsliv och arbete. Just det som Herren är för oss i våra liv skulle äktenskapet och samlivet på något sätt få bli en bild av. En bild av Faderns kärlek till oss, hans barn.

En författare som vi haft stor glädje av är Willard F. Harley. I boken His Needs, Her Needs beskriver han åskådligt och träffande kvinnans och mannens olika behov i äktenskapet: tillgivenhet och närhet, sexuell gemenskap, samtal, gemensam fritid, ärlighet och öppenhet.

Harley har identifierat vad han kallar de tio vanligaste behoven. De behov som kvinnor främst brukar verbalisera gäller tillgivenhet, djupa samtal (med en förväntan om att mannen verkligen lyssnar), öppenhet och hederlighet, trygghet (även finansiellt) samt engagemang i familjen. De behov som män brukar lyfta fram gäller sexuell gemenskap, att dela fritiden, att hustrun gör sig attraktiv för mannen (också i sovrummet!), att hon satsar på hemmet (män älskar lugn och ro på hemmaplan) samt inte minst: att hon respekterar och beundrar honom.

Du hustru, försöker du förstå din mans sexuella behov? Gör du det du kan för att möta hans behov? Sexlivet är inte ett tillval i äktenskapet utan en grundförutsättning och en glädje för både mannen och kvinnan. Du make, satsar du på att ge din hustru ömhet, omsorg, tid och lyssnande öron? Det handlar ofta mer om att lyssna än om att lösa problem. I samlivet handlar det om att lyssna in hennes behov. Även där är tid en viktig faktor. Kom ihåg att Paulus i Efesierbrevets femte kapitel lyfter fram mannens utgivande kärlek till sin hustru.4 Hans relation till sin hustru ska efterlikna Kristi kärlek till sin brud, Kyrkan. Ribban ligger högt.

Det är alltså viktigt att man och hustru är öppna mot varandra och har en nära och intim gemenskap på många olika plan: känslomässigt, andligt, sexuellt … Utmaningen ligger i att hantera sexualiteten på ett gott sätt, vare sig vi är singlar eller gifta.

En avbild av treenigheten

Många ställen i Bibeln visar att våra relationer återspeglar drag som återfinns i treenigheten. Det är därför viktigt att vi i våra äktenskap och vår sexualitet prioriterar helande och en helgad livsstil. Därigenom kan vi reflektera drag som återfinns inom gudomen, ungefär som månen reflekterar ljuset från solen. Enligt Första Korintierbrevet 11:3 och Efesierbrevet 5:23 återspeglar relationen mellan man och hustru något av förhållandet mellan Fadern och Sonen. Mannens utgivande kärlek till sin hustru reflekterar något av Kristi kärlek till sin kyrka. 5 Dessutom har det mänskliga faderskapet sitt ursprung i Faderns faderskap6 medan det mänskliga moderskapet återger något av Guds kärlek till mänskligheten.7

Vi är skapade till Guds avbild.

Det innebär att våra relationer, när de fungerar väl, har drag som återspeglar något av treenighetens härlighet.

Katrina och Rune Imberg, barnmorska resp. präst, Horred

 1. 1 Mos. 3
 2. Robert/Uvnäs Moberg, s. 30 f.; jfr Dahlström 101–106
 3. 1 Mos. 2:21–25
 4. Ef. 5:25
 5. Ef. 5:25,32
 6. Ef. 3:15
 7. Jes. 49:15
Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan