Yrket – ett redskap i missionen

Missionären Anne-Dorthe Moesgaard-Christensen träffar Daniel Iglesias, generalsekreterare för Credos motsvarighet i Peru. han berättar om en organisation som vill rusta studenter att leva ut sin tro i både studier och framtida arbetsliv.

Jag sitter i den vita soffan på den evangeliska studentorganisationen Asociación de Grupos Evangélicos Universitarios del Perús (AGEUPs) kontor i Lima. Vi är 15– 20 personer samlade för fyra medarbetardagar för nationella och regionala medarbetare från hela Peru. Lunchen är över och vi har en liten paus innan eftermiddagens program. Mitt emot mig sitter Daniel Iglesias, som är generalsekreterare för organisationen.

Vilket var ditt första möte med AGEUP?

– Jag hade precis börjat mina studier 2005. En dag kom en grupp ungdomar från AGEUPs lokala bibelgrupp på mitt universitet, Comunidad Biblica Universitaria (CBU), in i klassen och presenterade studentorganisationen. De sjöng några sånger och läste några verser från Bibeln för oss. På mitt universitet får CBU lov att göra detta på alla fakulteter varje termin för att hälsa de nya studenterna välkomna och informera om det kristna studentarbetet. Jag fi ck kontakt med de kristna studenterna då jag kände igen en av dem från min kyrka. Han bjöd in mig till ett möte med bibelstudium och sedan dess har jag varit med i organisationen.

Vad har AGEUP betytt för dig som kristen och som studerade?

– AGEUP har haft stor betydelse för mig. Som studerande tillbringar man många timmar på universitetet varje dag. Därför var det viktigt för mig att kunna leva min vardag i gemenskap med andra i samma situation som jag själv – kristna universitetsstuderande. Naturligtvis var jag även med i min församling på söndagarna, men det är svårt att på samma sätt vara med i en vardagsgrupp där.

Som kristen har AGEUP hjälpt mig att i hög grad hänge mig själv och min tro åt mission. Genom studentorganisationen har jag lärt mig att jag som kristen människa alltid är en missionär där jag är. Då man som student ägnar mycket tid åt ämnen som inte direkt handlar om tron betyder det mycket att CBU är där och stöttar en. CBU  är ett redskap som hjälper oss att vara ett kristet vittnesbörd i våra dagliga sammanhang och för våra medstuderande och lärare.

Vilken betydelse har AGEUP haft för kyrkan?

– AGEUP har nu funnits i 50 år. Organisationen har under den tiden medverkat till att olika kyrkosamfund i Peru samarbetar väl med varandra. Samfunden har fått öva sig i att lägga meningsskiljaktigheter åt sidan och i stället fokusera på det de har gemensamt. Samtidigt har AGEUP bidragit till att ge kyrkan ett ledarskap som är hängivet både sitt yrke och Guds mission i Peru.

Det har funnits perioder i historien då Peru upplevt mycket våld och terrorism. Universiteten har varit stängda för dialog och åsiktsfrihet och det har inte funnits någon öppning för kyrkor att evangelisera. De enda som kunnat nå studenterna med evangeliet har varit de kristna studenterna. AGEUP har med andra ord spelat en väsentlig roll som kyrkornas redskap på det missionsfält som universiteten är. Den rollen fyller AGEUP fortfarande för kyrkorna i Peru.

Vilken roll spelar kyrkan för studentmissionen?

– Vi är en del av kyrkan. På så sätt är det ingen skillnad mellan kyrkan och studentmissionen. Medlemmarna i AGEUP är också medlemmar i sina vanliga församlingar. Samarbetet mellan dem har dock gått lite i vågor under historien. En period samarbetade man inte alls och det var en mycket kritisk period i AGEUP historia. Nu har det blivit mycket bättre och det finns goda kontakter mellan kyrkorna och studentorganisationen i Peru. Kyrkan har förstått att AGEUP är en organisation som stöttar de studerande i kyrkorna i stället för att ta dem därifrån. D

et är viktigt för AGEUP att de studerande prioriterar att vara medlemmar i en lokal församling. Erfarenheten visar att de som inte är med i någon kyrka där de kan få sin primära andliga undervisning inte heller stannar kvar särskilt länge i AGEUP.

Varför är AGEUP viktigt för kyrkan i Peru i framtiden?

– I AGEUP arbetar vi med lärjungaträning – formación. Vi utbildar lärjungarna till att se sig själva som professionella, välutbildade människor som ska stötta kyrkan och Guds rike. Yrket är ett redskap i missionen och vi uppmuntrar och utrustar studenterna att vara kristna i vardagen och vittna med sina liv där de är. De blir efter examen efterföljare till Jesus i sin vardag på arbetet och fortsätter samtidigt vara aktiva i kyrkan. AGEUP kommer vara en viktig del i kyrkans framtida aktiva deltagande i samhället och bidrar utan tvivel till hennes möjligheter att vara en förändringsfaktor. Vi är med och utbildar ledare som kan gå före, bära ansvar och ta på sig viktiga roller i samhället.

Pausen är slut och vi ska vidare i konferensen. Jag går uppmuntrad till mötet för det ger en så härlig känsla för mig som missionär. Tänk vilket redskap vi har i utbildandet av unga ledare i den lutherska kyrkan i norra Peru! AGEUP brinner för att utbilda dem till att vara hängivna samhällsmedborgare som kan ta ansvar i sin kyrka och sitt land – och jag får vara en del av det.

Anne-Dorthe Moesgaard-Christensen, missionär, Peru

Namn Daniel angel Iglesias Maldonado

Ålder 26 år

Aktuell som Generalsekreterare i AGEUP

Bakgrund Uppvuxen i Jaen i ett evangeliskt kristet hem

Utbildning: advokat vid Pedro Ruiz Gallo-universitetet i Lambayeque

AGEUP = Asociación de Grupos de Evangelicos Universitarios del Peru – en sammanslutning av grupper med evangeliska universitetsstudenter i Peru (jfr. Credo i Sverige)

CBU = Comunidad Bíblica Universitaria – ett universitets lokala bibelgrupp, som tillsammans med andra bibelgrupper utgör AGEUP (jfr. en lokal Credo-grupp i Sverige)

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan