En liten kyrka med stora utmaningar

Etiopiens evangelisk-lutherska kyrka (EELC) har en oerhört viktig uppgift i ett samhälle under snabb förändring. Trots sina begränsade resurser kan den få vara med och uträtta underverk.

Etiopiens evangelisk-lutherska kyrka (EELC) har en oerhört viktig uppgift i ett samhälle under snabb förändring. Trots sina begränsade resurser kan den få vara med och uträtta underverk.

Ibland ställs Jesu lärjungar inför vad som förefaller vara omöjliga utmaningar. Så var det i samband med bespisningsundret.1 När lärjungarna blir oroliga över att det börjar bli sent och inser att folket behöver något att äta, vänder de sig till Jesus och uppmanar honom att sända iväg människorna så att de kan köpa mat. Svaret som Jesus ger dem är märkligt: De behöver inte gå härifrån. Ge ni dem att äta. Mänskligt sett ställdes lärjungarna inför en omöjlig utmaning. Men vi vet att det hela löste sig över förväntan efter instruktioner från Jesus och efter att han fått välsigna de knappa resurser som fanns att tillgå.

Stark utveckling och stort utbud

Etiopiens evangelisk-lutherska kyrka (EELC) är en liten kyrka med knappa resurser som står inför stora utmaningar. Den verkar i ett av världens fattigaste länder. Enligt Human Development Report2 rankas Etiopien som nummer 174 av 187 länder. Landets befolkning är 90-95 miljoner. Befolkningsökningen, som legat på en hög nivå under många år, har lett till en mycket låg medelålder. Andelen etiopier som är 24 år och yngre är cirka 64 procent! Fem sjättedelar av befolkningen bor på landsbygden. Som i andra utvecklingsländer sker en omfattande inflyttning till städerna. Med nuvarande takt kommer en fjärdedel av etiopierna att bo i städer om tio år.3

Etiopien är samtidigt ett land under stark utveckling. Ekonomin har haft en mycket god tillväxt under det senaste decenniet, i genomsnitt tio procent årligen. Det har medfört att fattigdomen minskat både i städerna och på landsbygden. 4 Denna utveckling syns också mycket tydligt, inte minst i Addis Abeba och i andra större städer. Man satsar på stora infrastrukturprojekt och nya byggnader och industrier växer upp.

Under de senaste två decennierna har det rått religionsfrihet i Etiopien. Även detta sätter sin prägel på samhället. Islam har flyttat fram sina positioner och är på offensiven. Moskéer byggs på strategiska platser, ofta i närheten av viktiga landsvägar. Men man ser också många tecken på kristen verksamhet, i form av skyltar och kyrkobyggnader. Utbudet på den religiösa marknaden är stort!

Urbaniseringen påverkar kyrkans strategier

EELC har ungefär 20 000 medlemmar fördelade på omkring 115 församlingar. Det kan tyckas vara höga siffror och det ligger nära till hands att dra slutsatsen att detta ger en solid ekonomisk bas för kyrkans arbete och utveckling. Tyvärr är så inte fallet. Medlemsstrukturen inom EELC är en spegling av det etiopiska samhället i stort, vilket innebär att det stora flertalet av medlemmarna är unga och bor på landsbyggden, företrädesvis inom Wollaita-, Hadiya- och Daurosynoden där tillgången till avlönat arbete är liten. Möjligheten för många av EELCs medlemmar att stödja sin kyrka ekonomiskt är alltså begränsad. EELCs styrelse har insett detta och formulerat en strategi för att försöka etablera församlingar i några strategiskt viktiga städer. Städerna Awasa, Bahr Dar och Nazreth har nämnts. EELC har där redan medlemmar som gärna ser en verksamhet på orten. Genom denna strategi hoppas man kunna etablera församlingar som förhoppningsvis kan bli självförsörjande och eventuellt också ge bidrag till kyrkans arbete i stort. Denna strategi är också viktig med tanke på den ökande urbaniseringen i landet.

Den starka samhällsutvecklingen påverkar EELC och dess arbete på många sätt. Det gäller framför allt det arbete som kyrkan bedriver i eller i närheten av stadsmiljöer, såsom i Addis Abeba och Asella. Det finns till exempel ett tryck på kyrkan att hänga med i utvecklingen när det gäller sådant som höjda lönenivåer och ökad standard på byggnader. Ett aktuellt exempel på det senare utgör den kyrka som byggs i Sollulta. När församlingsarbete startades där för tjugofem år sedan var Sollulta en liten landsortsby. Hade man uppfört en kyrka då hade en enkel kyrka byggd med traditionell byggnadsteknik varit tillräcklig. Nu är Sollulta en snabbt växande förort till Addis Abeba med många moderna byggnader. Den tomt som EELC fått tillgång till ligger i ett kvarter där det uppförs många påkostade bostadshus. Med tanke på detta och med tanke på framtiden kommer den kyrka som uppförs på platsen att ha en hög standard som motsvarar de krav som omgivningen ställer, något som självfallet kräver stora ekonomiska resurser.

En pressad, men viktig luthersk kyrka

I jämförelse med flera andra evangeliska kyrkor i Etiopien är EELC en mycket liten kyrka. Men den har den stora uppgiften att utnyttja de goda möjligheter som finns i dagens Etiopien att predika evangeliet om Jesus Kristus! EELC har också ett stort och värdefullt evangeliskt-lutherskt arv att förvalta! Dock är kyrkans evangelisklutherska identitet satt under stark press. Den öppenhet och religionsfrihet som råder i landet har lett till många religiösa strömningar som det kan vara svårt att värja sig mot.

Även om EELC är en liten kyrka så har den resurser! Hängivna medlemmar, nitiska ungdomar och ledare med visioner är kanske det som bör nämnas först. Kyrkan har också ett brett kontaktnät över landet och sedan gammalt ett gott anseende i de områden där man verkar. Utöver det har man materiella tillgångar i form av flera missionsstationer som är centralt belägna i olika städer samt fungerande institutioner, inte minst Lutherska Teologiska Seminariet i Asella och bibelskolan i Damot Bosa, Wollaita.

I RELATION TILL DE UTMANINGAR EELC STÅR INFÖR kan dessa resurser verka små och obetydliga. Men om de används i enlighet med Jesu vilja och om han får välsigna dem kan de få uträtta underverk. Låt oss be för EELC och dess ledning att så blir fallet!

BENGT HJORT, högskolelektor och sekreterare i Nämnden för Utlandsmission, Halmstad

  1. Matt. 14
  2. United Nations Development Programme: Human Development Report 2014
  3. www.worldbank.org/en/country/ethiopia/overview
  4. www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/et.html
Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan