Mission – när insidan blivit berörd

Vi har bett Timoteo, en av de unga medlemmarna i den lutherska kyrkan i Chiclayo, Peru, att reflektera över vad mission är. Han finner att Jesus i sin undervisning har fokus både inåt och utåt.

Vi har bett Timoteo, en av de unga medlemmarna i den lutherska kyrkan i Chiclayo, Peru, att reflektera över vad mission är. Han finner att Jesus i sin undervisning har fokus både inåt och utåt.

 

Mission handlar om att göra till lärjungar.[1] Det ligger nära till hands att fokusera på handling, på det yttre, eftersom vi hör ordet göra. Men i Jesus sätt att möta människor och i hans undervisning ser vi ett annat mönster.

 

  1. INÅTFOKUS

I sin undervisning siktade Jesus in sig på människohjärtat. Där finns missionsmarken. Jesus citerar profeten Jesaja och säger att folkets ”hjärtans är långt från Herren”.[2] Den mission som bara når människans handlingar, vanor och livsstil skrapar endast på ytan. Människans problem ligger djupare än så. Jesus vet det och identifierar hennes hjärta som syndens källa: Från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, sexuell omoral, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser.[3] Lärjungaträning enligt Jesus handlar alltså om insidan. Vi kan tala om missionens inåtfokus.

 

Beröringspunkter

Vi finner alltså att det är karaktäristiskt för Jesus att tala förbi det yttre. Men det är också typiskt för honom att finna beröringspunkter hos de människor han möter. Beröringspunkter som blir öppningar för att nå insidan.

I mötet mellan Jesus och Nikodemus som skildras i Johannesevangeliets tredje kapitel ser vi ett sådant möte och samtal och får ett exempel på hur Jesus ”gör lärjungar”. Nikodemus hade redan en idé om Jesus: Rabbi, vi vet att du är en lärare som kommer från Gud. Ingen kan göra de tecken som du gör om inte Gud är med honom.[4] På den nivån uttryckte han några idéer om Jesus. I ett missionsarbete med inåtfokus är det viktigt att identifiera de idéer som människor bär på. Missionären behöver ha förmågan att, under ledning av den helige Ande, kunna finna dessa beröringspunkter, ta reda på vad som rör sig i den människas tankevärld som han eller hon vill nå med evangeliet.

 

Ingång

Jesus finner en beröringspunkt hos Nikodemus, en föreställning om att Jesus är en lärare från Gud. Han bejakar detta i sitt svar till honom men fortsätter sedan med en utsaga som leder vidare in i ett samtal som ska komma att förändra Nikodemus liv: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike.[5] Även om Jesus naturligtvis sedan tidigare kände till en del av hur en farisé resonerade lyssnade han först på Nikodemus. Därefter gick han in genom den dörr som Nikodemus öppnat. Beröringspunkten blev ingång.

Vi kan följa detta mönster genom att möta människor där de finns, i deras vardag, och samtala med dem. Så gjorde Jesus många gånger. Redan i kapitlet efter Jesus samtal med Nikodemus berättar Johannes om ännu ett sådant möte. Då är det en kvinna som frågar var den rätta platsen för tillbedjan finns och Jesus svarar bortom geografin: Sanna tillbedjare ska tillbe Fadern i ande och sanning.[6]

 

  1. UTÅTFOKUS

Missionsuppdraget har också ett utåtfokus. Det handlar inte, som man ibland trott, om att så högljutt som möjligt förmedla evangeliet genom stora evenemang som konserter eller liknande. Inte heller handlar det om att försöka uppnå sensationer som drar uppmärksamheten till sig. Missionens utåtfokus ligger i det som händer efter att insidan blivit berörd. I Jesus undervisning finns det som rör den praktiska verkligheten, våra handlingar, och evangelierna ger många exempel på att mötet med Jesus förvandlade människors liv, handlingar och vardag.

Men utåtfokus uttrycks också när man missionerar genom tjänande. Tjänandet, som kan se olika ut, är viktigt i den kristna gemenskapen – kristna hjälper och bär varandra. Men det är också viktigt utåt, för himmelrikets utbredande. Jesus är den stora förebilden i tjänande: Så har inte heller Människosonen kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.[7] Han undervisar sina lärjungar och utmanar dem till en ny livsstil: För vem är störst: den som ligger till bords eller den som betjänar? Är det inte den som ligger till bords? Men jag är här mitt ibland er som en tjänare.[8]

Som vi sett tidigare riktar sig Jesus bortom sociala behov, han vill nå hjärtat. Men tjänandet behöver inte begränsas till den yttre handlingen utan kan skapa öppning för att se beröringspunkter och få ingång. Missionens inåt- och utåtfokus vävs samman.

 

Den som vill göra lärjungar behöver reflektera över denna verklighet och fråga sig om man använder samma grundprinciper som Jesus använde för missionsarbete.

 

Timoteo Goméz Uriarte

lärare och predikant, Peru

 

Översättning och bearbetning: Erik Andersson

[1] Matt. 28:19

[2] Matt. 15:8

[3] Matt. 15:19

[4] Joh. 3:2

[5] Joh. 3:3

[6] Joh. 4:23

[7] Matt. 20:28

[8] Luk. 22:27

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan