Växt och tillbakagång i svenska samfund

Kyrkligheten i Sverige har länge varit på nedgång. Samtidigt finns samfund som växer. Vi ger en översikt över läger i svenska samfund och kristna organisationer.

Kyrkligheten i Sverige har länge varit på nedgång. Samtidigt finns samfund som växer. Vi ger en översikt över läger i svenska samfund och kristna organisationer.

 

Trenden att allt färre går i kyrkan fortsätter. Under en tioårsperiod (2000 till 2010) lades i snitt en församling i veckan ner, även om medlemstappet inte var lika dramatiskt.

Öyvind Tholvsen från Evangeliska Frikyrkan, som har i uppdrag att kartlägga kyrkligheten i Sverige, förklarar att en del av minskningen kan kopplas till urbaniseringen. Samfunden är traditionellt sett starka på landsbygden och i takt med att människor flyttar in till de större städerna tappar församlingarna medlemmar. Kyrkorna flyttar nämligen inte efter i samma utsträckning.

– Stockholm ökar med 35 000 personer per år, det är som att hela Örnsköldsvik skulle flytta in. Det skulle behöva planteras många fler församlingar, säger Öyvind Tholvsen.

Han tror att det delvis handlar om en kulturell förändring och att kyrkorna i städerna i större utsträckning måste bli församlingar för urbaniserade stadsbor.

– I dag är många församlingar mer anpassade för den kultur som finns på landsbygden.

 

Planteringar mest i förorterna

Många av de församlingsplanteringar som faktiskt sker äger rum i storstäderna. Det handlar oftast om migrantförsamlingar, det vill säga församlingar med gudstjänster på ett annat språk än svenska.

– Det är många nya samfund som kommer till och många är nykarismatiska, pingstbetonade rörelser med rötter i Latinamerika och Afrika.

Även den romersk- katolska kyrkan växer kraftigt. Michel Louis, IT- och registeransvarig på katolska kyrkan i Sverige, förklarar att kyrkan växer med några procentenheter varje år.

– Ökningen har varit ungefär densamma under de senaste tio åren.

Michel Louis tror att ökningen beror på flera olika saker. En förklaring är att fler har gått från att vara betjänade till att låta registrera sig som medlemmar.

– En annan stor och viktig faktor är att invandringen till Sverige har medfört att ett stort antal katoliker från andra länder har kommit till Sverige och söker en katolsk församling.

Katolska kyrkan har också haft en konstant ström av personer som konverterat från andra samfund. Enligt Michel Louis är de ungefär 100 om året. Varför de konverterar till just katolska kyrkan vill han dock inte spekulera i.

Även många av de ortodoxa och österländska kyrkorna har vuxit på senare år, däribland Syrisk-ortodoxa kyrkan och Serbisk-ortodoxa kyrkan.

 

Även de största minskar

Totalt sett är Equmeniakyrkan i dag det klart största kristna samfundet i Sverige, utöver Svenska kyrkan. Kyrkan är sedan tre år tillbaka en sammanslagning av Svenska missionskyrkan, Svenska baptistsamfundet och Metodistkyrkan och samlar totalt nära 65 800 medlemmar, enligt den senaste statistiken.

Tittar man några år i backspegeln har dock samtliga församlingar som Equmeniakyrkan bildats av minskat rejält. Enligt Nämnden för statligt stöd till trossamfund, SST, har Equmeniakyrkan tappat runt 70 000 personer under de senaste 25 åren.

Näst efter Equmeniakyrkan är Pingströrelsen det samfund som har flest medlemmar, tätt följt av Romersk-katolska kyrkan.

När det gäller vårt eget samfund, ELM, är vi bland de minsta i Sverige med drygt 1 600 medlemmar och 50 föreningar/församlingar. Även vi har tappat, enligt SST:s statistik, från 4 600 bidragsgrundande personer i början av 1990-talet till 2 303 2014.

 

Caroline Petersson, journalist, Vimmerby

 

Fakta

Antal bidragsgrundande personer i trossamfund december 2014. Bidragsgrundande person är medlem eller registrerad deltagare i verksamhet som organiseras av trossamfund eller församling.

 

Equmeniakyrkan  127 378

Pingströrelsen 110 762

Romersk-katolska kyrkan 109 967

Evangeliska Frikyrkan 49 447

Evangeliska Fosterlandsstiftelsen 42 423

Serbiska ortodoxa kyrkan 27 855

Syrisk ortodoxa ärkestiftet 26 094

Syrisk ortodoxa patr. ställföreträdarskapet 24 302

Svenska Alliansmissionen 20 217

Grekisk ortodoxa kyrkan 17 500

Frälsningsarmén 11 771

Sjundedags Adventistsamfundet 3 547

Anglikanska kyrkan 3 516

ELM – Bibeltrogna Vänner 2 303

 

Det finns idag i Sverige 60 registrerade trossamfund (enligt SCB:s företagsregister) och över 2 000 ideella föreningar med religiöst syfte. (Källa: SST)

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan