Redaktören har ordet • januari 2017

Så var det januari och nytt år! Månaden januari är uppkallad efter guden Janus i romersk mytologi. Han avbildas med två ansikten, ett som blickar in i framtiden och ett som ser tillbaka på det förfl utna. Sådant är också januari för många av oss, vi ser tillbaka och vi ser framåt.

Vi på Till Livs redaktion fi rar 20 års utgivning och tänker förundrat på hur många gånger tidningen fått visa på Jesus, ge vård åt trötta själar och vägledning i en vilsen tid. Vi i den protestantiska delen av kristenheten fi rar också 500årsjubiléet av reformationen. Martin Luthers upptäckt av Guds nåd och Bibelns plats på piedestalen aktualiseras.

Samtidigt påminner vi oss också om vad Luther inte gjorde. Han avvisade inte kyrkans tradition, ordningar, liturgi och ämbete. Tvärtom sökte han reformera kyrkan i linje med Bibelns och kyrkofädernas förståelse. För Luther var traditionen kyrkans minne och en ovärderlig hjälp i sökandet efter sann kristendom. Vad som händer när man ställer sig fri från kyrkans tradition står i stället Jehovas Vittnen som ett varnande exempel på, och det får vi läsa om i en av artiklarna i detta nummer. Det var inte en sådan frigörelse reformatorerna kämpade för.

Vi går in i ett nytt år. Ingen av oss vet vad som väntar oss och kanske är det med blandade känslor vi ser framtiden an. Men vi vet att även 2017 är ett nådens år. Vi kan lägga allt i Guds händer och veta att han har omsorg om oss.

MARKUS HECTOR

markus.hector@tillliv.se

Foto: