Pingstens bekräftande tecken

MARTIN LUTHER • Och det skall ske därefter att jag skall utgjuta min Ande över allt kött. Joel 2:28

Här har vi den riktiga profetian om den Helige Ande, om hans synliga utgjutande och uppenbarelse manifesterad med tydliga tecken. Det vill säga den uppenbarelse som skedde på pingstdagen. Men först måste man lägga märke till att profeten upphäver lagen, kungariket och den gamla indelningen av folket i vissa stammar och ämbeten. Till Juda stam hörde furstarna, i Levi stam fanns prästerna som hade det offentliga läroämbetet. Denna indelning upphäver profeten först och säger att det skall bli helt annorlunda hos det nya folket. Där skall inte göras skillnad på person. Åt alla och envar skall den Helige Andes kraft meddelas, inte genom människor utan genom Gud och på ett gudomligt sätt. Det skall inte vara en sådan ordning som det var hos det gamla folket, där endast leviter förvaltade prästämbetet, utan den Helige Ande skulle ”utgjutas över allt kött”. Alla skulle vara lärare och Guds präster.
Det var verkligen nödvändigt att detta nya rike, som var alldeles skilt från det första, skulle inrättas och bekräftas genom klara tecken, även genom den Helige Andes tydliga uppenbarelse eller utgjutande. För Andens hemliga uppenbarelse fanns även i Gamla testamentet. Hit hör de ställen som återfinns här och var i profeternas och även apostlarnas Skrifter, som när Jeremia säger: ”Jag skall lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud och de skall vara mitt folk. … Ty alla skall känna mig från den minste till den störste” (Jer. 31:33–34). ”Dina barn skall alla bli Herrens lärjungar” (Jes. 54:13). ”De skall alla ha blivit undervisade av Gud” (Joh. 6:45). Dessa ord har blivit uppfyllt först på pingstdagen.
Men efter det att evangelium nu har uppenbarats och kungjorts genom apostlarna, har sådana tecken upphört som bekräftade den evangeliska sanningen när dess predikan ännu var ny. Därför får vi nu inte fråga efter tecken som skall bekräfta Ordet, som redan så tydligt bekräftats och manifesterats inför hela världens ögon. Gud ger inte sina tecken för bara en människas skull utan till nytta för många, som aposteln Paulus säger: ”Hos var och en uppenbarar sig Anden så att det blir till nytta” (1 Kor. 12:7). Alltså handlar denna Joels profetia om hur den Helige Ande skulle uppenbaras offentligt. Man kan inte förneka, att den Helige Ande alltifrån världens begynnelse varit i de gudfruktiga, men offentligt har han inte blivit uppenbarad så mäktigt.
Därför vill vi alltid vara lärjungar till den heliga Skrift. Numera har vi inte någon annan uppenbarelse än Skriften. För om Kristus skulle vilja börja predika på ett annat sätt så skulle han inte göra det i mörkret eller i en och annan människas hjärta. Han skulle visa det genom tydliga tecken, så att man inte kunde tvivla på saken. Just så har han gjort när han offentligt lät förkunna det nya riket, som profetian här handlar om. Om detta vittnar också aposteln Petrus: ”Detta har nu förkunnats för er genom dem som i den helige Ande, sänd från himlen, predikade evangeliet för er” (1 Petr. 1:12).

”Vår Jesus, som upphöjd till himlen är vorden,
har skickat den dyraste gåva till jorden:
Det undret man har i Jerusalem sett,
att han, som med Fadern och Sonen är ett,
Guds Ande, lik eld ifrån himmelen fluten,
blev över apostlarnas huvuden gjuten:
än kommer dit, där han ej blir förskjuten.”

Martin Luther
Evangelisk själaspis för hemmet
Lördag. Sjätte söndagen efter påsk, s. 285
Bibliska betraktelser för var dag i året ur Dr M Luthers Skrifter
Utvalda och ordnade av Julius Leopold Pasig
Stockholm 1882. Bearb. Av red.

Foto: –