Kategori: #1 2020

Att handskas med sanningen

MARTIN HELGESSON • På det generella skapelseplanet har en stor förändring skett i synen på sanning och i vårt praktiska förhållningssätt till sanning och lögn. Det är en förändring som pågått under lång tid och det är inte helt lätt att få grepp om den. Martin Helgesson hjälper oss med den saken och ger vägledning i hur svårigheter med sanning i dag kan hanteras ur biblisk synvinkel. Artikeln är baserad på ett föredrag som författaren höll på ELM:s årskonferens 2019 i Hässleholm.

Varför behövs kristna skolor?

FREDRIK SIDENWALL • Sekulariseringens tsunami synes ha ödelagt det mesta av den gamla svenska beslutsamheten och viljan att ge det uppväxande släktet en kristen uppfostran och utbildning. En skolupplaga av katekesen fanns ännu när redaktören var ung, men är i dag ett minne blott. Men om ingen ändring skett efter det att dessa rader skrivs, innehåller missionsbefallningen alltjämt Jesu ord: ”och lär dem att hålla allt som jag befallt er.” Det är inte mycket att ta fel på, kan man tycka. Är det den sista punkten vi tvivlar på? ”Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut?” Rektor Fredrik Sidenvall visar i denna artikel om kristna skolor på en möjlig handlingsväg för oss. Artikeln har tidigare varit publicerad i den finska tidskriften Kristet Perspektiv nr 1-2020, s. 9–10.