Tagg: troslära

En förvirrande gemensam deklaration

Professor John F. Johnsson, som disputerat i såväl systematisk teologi som filosofi, är president vid Missouri-synodens teologiska seminarium i St Louis, USA. Under ett antal år var han en av sex lutherska deltagare i den officiella katolsk-lutherska dialogen i sitt hemland. Han har nyligen gästat Församlingsfakulteten i Göteborg och där… Läs hela artikeln »

Bön och bönhörelse

Bönen är de kristnas förnämsta gudstjänst näst efter predikoämbetet. I det sistnämnda talar Gud till oss, i bönen däremot talar jag med Gud. Martin Luther

Trons artiklar: Tredje artikeln

Tredje Trosartikeln med dess förklaring ger oss viktig undervisning om att det inte är människan som avgör sig för Gud. Hon är helt beroende av den Helige Andes verk genom Gud ord. Vi får också reda på att de heligas samfund inte är identiskt med någon viss, synlig kyrka.

Andligt liv i praktiken

Det andliga livet är en Guds gåva. Hur förvaltar du den? Allt liv behöver näring. Svältföd inte trons liv! Förbliv i Kristus och Ordet om honom! Och lyssna inte på ormens väsande!

Lilla katekesen: Första artikeln

Jordiska makthavare och maktmissbrukare har en blott tillfällig, förlänad makt. Gud är den som har all makt. Han för stjärnevärldarnas härskaror fram i räknade hopar. Han nämner dem alla vid namn. Så stor är hans makt, så väldig hans kraft, att inte en enda uteblir (Jes. 40:26). Inför honom får vi komma i Jesu namn och säga ”Fader vår”.

Katekesen – ett framtidsprojekt

Skulle D:r Martin Luthers lilla katekes kunna ha någon framtid? Det menar Fredrik Sidenvall, som i kyrklig samling kring bibeln och bekännelsen 1/97 talar varmt för ”ett projekt för att återupprätta lilla katekesens plats i vår kyrka”.

Vad är rättfärdighet?

”Återupptäckten av evangelium” – så har man kortfattat beskrivit Luthers mest väsentliga kyrkohistoriska insats. Artikeln om att människan rättfärdiggöres utan förskyllan för Kristi skull genom tron betecknas i Svenska kyrkans bekännelseskrifter som ”den förnämsta i hela den kristna läran”, den artikel med vilken allt står eller faller. ”Om denna artikel förblir förvanskad”, skriver Luther, ”så förblir också Kristi kyrka ren och härligt endräktig och utan allt sektväsen…”
Kan en evangelisk-luthersk kyrka tillsammans med den romersk-katolska skriva under en gemensam deklaration om rättfärdiggörelsen och samtidigt bevara den kristna trons huvudartikel oförvanskad? Frågan är alltför viktig för att förbigås med likgiltig tystnad. Den tas upp i följande artikel, som har varit införd som ett led i en debatt i en dagstidning.