En helsidesannons

Vi söker personer med rätt inställning till ett mycket intressant projekt.

Vi söker personer med rätt inställning till ett mycket intressant projekt.

En söndag när jag läste morgontidningen – en av de allra största i vårt lilla land – föll mina ögon på en skickligt utformad helsidesannons. Man kunde helt enkelt inte undgå att lägga märke till den. Så stor och så iögonenfallande var den!

”Vi är ute efter din hjärna!” – Så stod det. Ordagrant med stora bokstäver över en väldig skiss på en stiliserad människohjärna i genomskärning, omgiven av ett antal färgporträtt av unga män och kvinnor i tjugofemårsåldern, alla med glada, friska och solbrända ansikten, och var och en med ansvar för olika områden inom ”ett av Sveriges mest framgångsrika företag”.

Vidare kunde man läsa: ”Detta är ingen platsannons. Snarare en kontaktannons av ett mycket speciellt slag. Vi söker personer med de rätta kunskaperna, de rätta erfarenheterna och den rätta inställningen till ett synnerligen intressant projekt. Några feta arvoden kan vi inte ställa upp med. Däremot ett utbyte av ett helt annat slag och värde. Vi erbjuder dig: ett erfarenhetsutbyte till gagn för båda parter. Spännande nätverksmöjligheter. Nya kontakter. Eftersom det är vi som söker dig, tar vi oss an allt det praktiska. Du kan finnas inom vilken bransch som helst. Var som helst i landet. Det avgörande är om du är en verkligt klok människa med erfarenhet såväl av att leda som av att arbeta flexibelt!”

Utan tvekan fanns det enorma penningsummor bakom ”ett av Sveriges mest framgångsrika företag”. Det tydde den stora och professionellt utformade annonsen på. Förmodligen var det också väldigt många arbetssökande som visade sitt brinnande intresse för att få delta i ”ett synnerligen intressant projekt”. Vem vill i dag inte gärna vara med och sälja sin hjärna i ”ett framgångsrikt företag”?

 

EN VERKLIGT KLOK MÄNNISKA

En verkligt klok människa. ”Det avgörande är om du är en verkligt klok människa!” Så stod det i annonsen. Och ovillkorligen bör man ställa sig följande fråga: Vad är en verkligt klok människa?

Säkerligen finns det många olika svarsförslag på denna avgörande fråga. Men för en kristen finns svaret bara på ett enda ställe, i en enda bok – Bibeln. Herren Gud säger där själv i 1 Kor. 1:19: ”De visas vishet skall jag göra om intet, och de klokas klokskap skall jag sätta ur kraft.”

Sedan förklarar aposteln Paulus hur den världsliga visheten är beskaffad: ”Har inte Gud gjort världens vishet till dårskap? För sin visdoms skull lärde världen inte känna Gud, när den mötte Guds visdom. Därför fann Gud för gott att låta en dårskap predikas, som frälsar dem som tror.” (1 Kor. 1:20–21.)

 

TALET OM KORSET

Den Guds dårskap, som är visare än människor, är talet om korset – förkunnelsen om den korsfäste Kristus. ”För judarna är han en anstöt”, skriver Paulus, ”för hedningarna en dårskap. Men för dem som är kallade, både judar och greker, är han Guds Smorde, Guds kraft och Guds visdom.” (1 Kor. 1:23–24.)

Du som läser detta nu, du har säkert många gånger lyssnat till ”talet om korset”. Då vet du också att du är kallad till ett liv i gemenskap med Guds Smorde, Guds kraft och Guds visdom. Inte på ett teoretiskt sätt – utan på ett i allra högsta grad praktiskt och konkret vis!

Och kallelsen från Herren Gud lyder alltid: Jag är ute efter ditt hjärta! Först och främst vill jag äga ditt hjärta. Och jag vill gärna ha ett svar – och det måste vara ett ”ja”, hur svagt, hur kraftlöst och hur förvirrat det än är…

 

GUDS VERK ÄR DET…

Säger man ja till Gud – då är man i sanning en klok människa! Och detta är verkligen det mest avgörande och mest nödvändiga svar på det som är vårt livs allra största projekt: att få vara ett Guds barn. Då får vi vår rätta identitet och vårt verkliga värde. ”Hans verk är det, att ni är i Kristus Jesus. Han har blivit vår vishet från Gud, vår rättfärdighet och helgelse och förlossning…” (1 Kor. 1:30.)

 

INGA FÄRGGRANNA ANNONSER

Våra missionsorganisationer har inte råd med stora färggranna helsidesannonser i dagstidningarna, men också vi söker personer med rätt inställning till ett mycket intressant projekt. Kunskap och erfarenhet får man i rikt mått som belöning. Något fett arvode kan inte vi heller erbjuda, däremot be rikande kontakter med många medmänniskor – och ett allt större beroende och en allt mer fördjupad kontakt med universums Herre, Gud själv. Vi försöker att hjälpa dig till rätta med det praktiska så gott vi kan, men du får också stort utrymme att använda din egen fantasi och kreativitet. Du kan finnas inom vilken bransch som helst. Var som helst i landet. Men utseendet spelar ingen roll, åldern spelar en mycket underordnad roll. Det avgörande är om du i enlighet med 1 Kor. 1:26–31 är en verkligt klok människa med uppriktig vilja att praktisera såväl kristet ledarskap som andligt ”utvecklingsarbete”, dvs. missionsarbete.

 

EVANGELIUM OM RIKET

Du får lov att arbeta i det största och mest framgångsrika projekt som någonsin igångsatts: Guds stora och globala missionsprojekt. Det är Gud själv som har satt i gång det. Det är han själv som driver det. Och han själv, som är alltings början och slut, A och O, har garanterat att projektet kommer att lyckas! Hela världen ska evangeliseras. Alla jordens c:a 7 000 folkslag ska få höra evangelium om riket – och sedan ska det vara slut med denna jord. Du får vara med i detta arbete under mottot ”Ingen kan göra allt, men alla kan göra något”! Kom ihåg: alla mänskliga projekt – hur tjusiga och imponerande de än är – falnar och försvinner efter en kort tid… Kom ihåg: i andra projekt säljer du kanske din hjärna till något som varken har mål eller mening… Kom ihåg: när din hjärnas ”toppkapacitet” är förbrukad kastas du helt enkelt ut på ”utvecklingens soptipp”.

 

DITT HJÄRTA … OCH DIN HJÄRNA

Jesus, Guds Son, har sagt: ”Och detta evangelium om riket skall bli predikat i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma.” (Matt. 24:14.)

Herren Gud är ute efter ditt hjärta … och din hjärna. Han vill sända dig!

Jesus, Guds Son, sade: Mig är given all makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar… Och se, jag är med er alla dagar intill tidens ände. (Matt. 28:18-20.) Herren Gud är ute efter ditt hjärta … och din hjärna. Han vill använda dig!

Aposteln Johannes fick i en vision se det stora missionsprojektets fulländning vid tidens slut: ”Jag såg en stor skara som ingen kunde räkna, från alla land och stammar och folk och tungomål. De stod inför tronen och inför Lammet, klädda i långa vita dräkter, med palmer i sina händer, och de ropade med hög röst: Frälsningen tillhör vår Gud, honom som sitter på tronen, och Lammet.” (Upp. 7:9–10.)

Herren Gud är ute efter ditt hjärta… och din hjärna. Han vill välsigna dig!

Ja, missionens Herre är ute efter dig, hela dig, hjärta och hjärna… Här finns rikligt med arbete.

Vad blir ditt svar?

Per-Martin Hjort, missionssekreterare, MBV

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan